Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 9 - Solcellepark ved Vinstrupvej (Hjørring Golfbane)
 

Tillæg nr 9 - Solcellepark ved Vinstrupvej (Hjørring Golfbane)

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 9 - Solcellepark ved Vinstrupvej (Hjørring Golfbane) 
plannr Tillæg nr 9 
Dato for offentliggørelse af forslag 28. juni 2013 
Dato for vedtagelse 1. juni 2016 
Dato for ikrafttræden 15. juni 2016 
Høring start 28. juni 2013 
Høring slut 23. august 2013 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 900.8110 - L07 for Solcellepark ved Vinstrupvej (Hjørring Golfbane), Hjørring.

Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt som tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2009. Efterfølgende har Byrådet vedtaget Kommuneplan 2013 og ophævet Kommuneplan 2009. Derfor har dette tillæg fået nyt nr. og betegnes nu som tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge området til tekniske anlæg i form af tekniske anlæg til energiproduktion.

 
Indhold

Området i dag

Området har en størrelse på ca. 18,2 ha, og størstedelen af det anvendes til landbrugsdrift. Den resterende del af området anvendes til hundetræningsbane. Området grænser mod syd op til Hjørring Golfbane og mod øst op til Vinstrupvej og golfbanen. Mod nord og vest grænser lokalplanområdet op til landbrugsejendomme, hvor området mod vest grænser op til enge og overdrev, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.


Den hidtidige ramme
Ovennævnte område indgår ikke i kommuneplanens rammedel. Gennem kommuneplantillægget optages området i kommuneplanen, hvorved det ønskede projekt kan realiseres.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.


Den fremtidige ramme nr. 900.8110.92

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg til energiproduktion.

Der skal etableres afskærmende beplantning, således anlæggets påvirkning på omgivelserne mindskes.


Redegørelse for placering i det åbne land

Byrådet i Hjørring Kommune har den 27. april 2016 vedtaget et kommuneplantillæg (Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013) som udpeger en række potentielle områder til placering af solenergianlæg. I kommuneplantillægget er der redegjort for udpegningsgrundlaget for hvert enkelt område. Kommuneplantillæg nr. 9 omfatter et af disse områder.


Udpegningsgrundlaget for potentielle områder til solcelleparker

Udpegningsgrundlaget består af 2 forløb:

  • En gennemgang af kommuneplanens hovedby samt områdebyer – Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken, hvorved det konstateres at der ikke findes velegnede arealer til etablering solcelleparker.
  • En gennemgang af mulige placeringer i det åbne land ud fra kriterier om nærhed til større anlæg samt ud fra en forudsætning om ingen konflikter med beskyttelsesinteresser primært i form af naturværdier, landskabsværdier, kulturværdier og nabohensyn.
     

Gennemgang af Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken

Der ligger 2 forudsætninger til grund for gennemgang af placering i tilknytning til byer:

  • Der ønskes arealer på over 10 ha. Da anlæggene samles i færre, men store enheder, hvorved større dele af landskabet friholdes. Samtidig med at anlæggene placeres, hvor landskab og andre hensyn kan bære et større teknisk anlæg. Desuden viser både Hjørring Kommunes erfaringer samt tilbagemeldinger fra udviklere af solcelleparker at en størrelse på minimum 10 ha er nødvendig for at solcelleparkerne bliver rentable.
  • Placering i tilknytning til lokalbyer er som udgangspunkt ikke prioriteret, idet 10 ha solcellepark efter Hjørring Kommunes opfattelse i lige så høj grad vil opleves som en placering i det åbne land som en placering uden tilknytning til lokalbyer. Det skyldes størrelse på anlægget sammenholdt med de forholdsvis små lokalbyer.
     

Hjørring

Arealinteresserne omkring Hjørring består bl.a. af naturinteresser mod syd og sydøst, hvor der flere steder er konstateret løgfrøer og spidssnudet frø i beskyttede småsøer. Der er i kommuneplanen udpeget en økologisk forbindelse, da det er et mål at sikre korridorer for disse arter. Desuden ligger Hjørrings mulighed for erhvervsudvikling mod sydøst og øst.

Mod nord og nordøst findes rekreative interesser herunder en del fredskov.

Mod nordvest, vest, sydvest og syd findes byudviklingsinteresser for bolig og rekreative interesser.

De overordnede interesser er ikke ensbetydende med at der ikke kan findes arealer til solceller. Derfor er herunder markeret en række arealer som potentielt kunne anvendes til solceller, men alligevel er fravalgt som potentielt område. Samtidig er der kort redegjort hvorfor arealet er fravalgt.

Hjørring nordlige del

Hjørring nordlige del

Areal 1 og 2 (ca. 2 x 20 ha)
Arealerne er kuperede og med en stor del af terrænet vendt mod nord. Arealerne er derfor svære at gøre rentable for opstilling solceller, da der vil blive tale om mindre ikke sammenhængene arealer og dele af arealerne er nordvendte.

Areal 3 (ca. 35 ha)
En del af arealet er fornyelig anvendt til etablering af erstatningsskov for ophævelse af fredskov i Hirtshals. En del af arealet er i kommuneplanrammerne udlagt til bolig og den resterende del af arealet er også interessant for byudvikling til boliger med et sigte på måske 15 år.

Areal 4 (ca. 35 ha)
Hal og boldbaner for idrætsklub i Højene grænser op mod den nordlige del af arealet, hvor evt. udvidelse af boldbaner vil kunne ske på arealet. Den nordlige og centrale del af arealet er i forbindelse med kommende kommuneplanrevision tænkt udlagt til boliger. I den sydlige del af arealet findes også rekreative interesser, da arealet grænser om til boldbaner, atletikbaner og grønne områder. Samtidigt går der flere stier igennem området. En del af den sydlige del af området er udlagt til rekreativt område.

Areal 5 (ca. 15 ha)
I området er der rekreative interesser. Hele området er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område.

Areal 6 (ca. 40 ha)
En mindre del af området er kuperet, hvor det vil være vanskeligt opstille solceller. På størstedelen af arealet vil det være muligt at opstille solceller. Området er alligevel fravalgt da det visuelt opleves som uden sammenhæng med Hjørring. Placeringer i det åbne land i tilknytning til større anlæg er i stedet foretrukket. 

 

Hjørring sydlige del

Hjørring sydlige del

Areal 1 (ca. 110 ha)
En del af arealet er udlagt til erhvervsformål, samtidig er det kun her yderligere erhvervsudvikling i Hjørring kan ske. Der kunne sandsynligvis findes plads til en solcellepark her. Alligevel er arealer her fravalgt, da et areal med solcellepark vil kunne give en spærring for udvikling i et fremtidigt erhvervsområde.

Areal 2 (ca. 25 ha)
En del af arealet er udlagt til rekreativt område bl.a. findes her kolonihaver og børnenes jord. Desuden ligger der en stor landbrugsejendom med bygninger i den sydlige del af området. Den resterende del af arealet er vurderet til at være for lille til opstilling af solcelleparker.

Areal 3 (ca. 15 ha)
En mindre del af området er i kommuneplanen udlagt til boliger. På sigt kan der være interesser for byudvikling til boliger på den resterende del.

Areal 4 (ca. 20 ha)
En del af området er udlagt til boldbaner mv. for en nærliggende skole. Den resterende del af arealet er vurderet til at være for lille til opstilling af solcelleparker.


Hirtshals
Hirtshals er omgrænset af væsentlig interesser med bl.a. beskyttet natur, fredskov og sommerhusområder. Samtidig er der udpeget en økologisk forbindelse mellem naturområderne på hver side af byen. Det betyder at byudvikling kan ske meget få steder. Både areal 1 og 2 er en del af en økologisk forbindelse. En del af areal 1 og 2 kan på sigt være aktuel for byudvikling til bolig. Areal 3 er udlagt til erhvervsområde i en ny lokalplan og forventes udbygget i løbet af få år. 

Hirtshals


Sindal
Sindal er mod syd afgrænset af jernbane, og på den sydlige side opleves sammenhængen til Sindal kun i begrænset grad. Mod vest, nord og øst findes natur og landskabsinteresser. Bl.a. med fredskov mod vest og Uggerby Å mod øst samt en økologisk forbindelse mod nord. Arealer indenfor disse områder er ikke vurderet til at have en størrelse som gør dem rentable for solcelleparker.

Sindal

Vrå

Sydvest for Vrå findes natur og landskabsinteresser og vest for Vrå findes byudviklingsinteresser. Øst for Vrå findes rekreative interesser og byudviklingsinteresser. Mod nordøst erhvervsudviklingsinteresser for erhverv.

Der findes dog 2 arealer som kunne være aktuelle for solceller ved Vrå på hver ca. 10 ha. Arealerne er ikke medtaget da de er forholdsvis små set i forhold til kommunens målsætning om at have store samlede arealer. Samtidig vil de 2 arealer kun bidrage begrænset til målet om at udlægge minimum 200 ha (se tillæg nr. 44 til kommuneplan 2013).

Vrå 

 

Tårs
Mod sydvest findes kulturarvsinteresser, landskabsinteresser og naturinteresser. Mod syd findes byudviklingsinteresser, hvor der i kommuneplanen er udlagt enkelt arealer til byudvikling. Mod sydøst findes landskabsinteresser. Mod øst findes primært rekreative interesser bl.a. med stier og et rekreativt område der hedder Bålhøj. Mod nord er der udlagt arealer til erhvervsudvikling. Mod nordvest findes rekreative interesser, bl.a. er der et skovrejsningsprojekt i gang og udlagt arealer til rekreativ anvendelse samt arealer til håndtering af regnvand.

Mod vest findes et potentielt areal på ca. 10 ha. Der er interesse for rekreative forbindelser mellem Boller sø mod syd og det nye rekreative område mod nordvest. Arealet er dog også fravalgt fordi der i stedet er udpeget et større areal mod nord (se tillæg nr. 44 til kommuneplan 2013).

Tårs


Løkken
I Løkken findes en lang række interesser bl.a. kulturmiljø, bevaringsværdigt landskab, naturinteresser, kystnærhedszone, sommerhuse samt byudviklingsinteresser. Potentielle områder i Løkken er derfor fravalgt.

Løkken

 

Gennemgang af mulige placeringer udenfor hovedby og områdebyer:

Gennemgangen tog udgangspunkt i alle rammer for tekniske anlæg eller andre større anlæg i det åbne land udenfor hovedby og områdebyerne. De mindste anlæg blev sorteret fra således at der kun var tale om store anlæg så som vindmøller, biogasanlæg, motorvej eller lignende.

Vinstrup
Eksisterende forhold
Området ligger nord for Hjørring ved Hjørring Golfbane og er ca. 20 ha.
Området er karakteriseret af et fladt terræn med marker, og i den nordlige del findes en hundetræningsbane. Der findes flere læhegn i området. Umiddelbart vest for området ligger en slugt med et lille vandløb. Syd og øst for området ligger Hjørring Golfbane. Mod nord ligger marker og en enkelt ejendom.

Arealinteresser
Hele området er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landbrugsområde og som et område, hvor skovrejsning er ønsket. I det nordøstlige hjørne af området findes en mindre sø beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Området ligger i nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlige drikkevandsinteresser.

Udpegning
Området er velegnet på grund af det flade terræn som er velegnet til opstilling af solcelleanlæg. Samtidig findes der en del læhegn og bevoksninger i og omkring området som vil skærme for et anlæg. Hjørring Golfbane indebærer en form for landskabsbearbejdning med baner, sandgrave osv. og nærheden til Hjørring gør, at landskabet i forvejen er påvirket af anlæg. Endeligt er det vurderet, at et solcelleanlæg vil være mindre grundvandstruende end den nuværende aktivitet med landbrugsdrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retningslinje

Kommunetillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen omfatter projekter anført på lovens bilag 3 eller 4 (bilag 3, nr. 3a) (§ 3, stk. 1, nr. 1). Men planen omfatter et mindre område på lokalt plan, og planen antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 2) fordi:

-   anlæggets påvirkning af natur- og landskabsinteresser vurderes at være begrænsede

-   anlæggets drift ikke medfører støj og vibrationer, mens refleksion fra anlægget mindskes ved skærmende beplantning

-   der ikke er miljømæssige problemer med anlægget i form af udledning eller forureningsrisiko

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_9_solceller_ved_vinstrupvej_vedtaget.pdf (4007 KB) 

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: