Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 8 - Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt
 

Tillæg nr 8 - Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 8 - Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt 
plannr Tillæg nr 8 
Dato for offentliggørelse af forslag 8. maj 2013 
Dato for vedtagelse 25. juni 2015 
Dato for ikrafttræden 10. juli 2015 
Høring start 8. maj 2013 
Høring slut 2. juli 2013 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 800.8111-L01 for vindmølleområde ved Egebjerg mellem Sønderskov og Ugilt, Hjørring.

Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt som tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2009. Efterfølgende har Byrådet vedtaget Kommuneplan 2013 og ophævet Kommuneplan 2009. Derfor har dette tillæg fået nyt nr. og betegnes nu som tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013.

Formålet med kommuneplantillægget er at etableres nødvendigt plangrundlag for opstilling af vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt.

Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget indarbejdes det i Kommuneplan 2013.

 
Indhold

Der fastlægges ny retningslinje bl.a. da der er tale om et VVM-pligtigt anlæg. Retningslinjen indeholder 4 dele:

  • i overensstemmelse med planlovens regler for VVM-redegørelse fastlægges anlæggets beliggenhed og udformning,
  • med udgangspunkt i støjreglerne for vindmøller fastlægges støjkonsekvenszone, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse eller etableres ny bolig tættere på møllerne end 4 x møllehøjden og indenfor det område, der er omfattet af støjgrænserne for vindmøller
  • fastlægger et støjberegningsområde, hvor der ved opstilling af anden vindmølle skal ske beregning af støj ved nabobebyggelse, hvor møllerne mellem Sønderskov og Ugilt medregnes,
  • udlægger et område i en afstand på 500 m omkring møllerne, hvor skovrejsning er uønsket.

Som konsekvens af tillægget ændres retningslinje 4.6.1 vedr. Planlægning for vindmølleparker, idet det potentielle vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt overgår til at være vindmølleområde.

Ligeledes ændres retningslinje 2.5.9 vedr. Områder, hvor skovrejsning er uønsket, idet der udlægges område i en afstand til vindmøllerne på 500 m, hvor der af hensyn til møllernes effekt ikke må etableres skov.

Desuden udlægger kommuneplantillægget et nyt rammeområde, der udgør grundlaget for udarbejdelse af lokalplan for vindmølleområdet mellem Sønderskov og Ugilt.

Endelig udlægger kommuneplantillægget et nyt rammeområde i den vestlige del af Lørslev, hvor der på grund af 4 eksisterende vindmøller er problem med at overholde
støjbekendtgørelsens regler ved opstilling af nye møller.

 
Retningslinje

Retningslinje 4.6.9 - Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt
Der udlægges vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt med følgende retningslinjer om beliggenheden og udformningen af anlægget:

  • Møllerne skal have en minimums effekt på 3,0 MW pr. mølle.
  • Møllerne kan have en højde på maksimum 150,0 m målt fra terræn til vingespids i topposition.
  • Der skal opstilles minimum 4 og maksimum 6 møller.
  • Møllerne skal opstilles på en ret linje med samme indbyrdes afstand.
  • Adgang fra offentlig vej til vindmølleområdet sker fra Egebjergvej og landbrugsejendommen Egebjerg.
  • Områdets afgrænsning fremgår af rammeområde nr. 800.8111.08 "Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt".

Der udlægges støjkonsekvenszone omkring vindmølleområdet svarende til det areal, der omfattes af 37 og 39 dB(A)-støjlinjerne i forhold til støjfølsom arealanvendelse jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Der udlægges støjberegningszone omkring vindmølleområdet svarende til det areal der omfattes af 22 dB(A)-støjlinjen. Før en ny mølle kan stilles op indenfor støjberegningszonen skal det jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller sikres at nabobeboelse ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller herunder møllerne mellem Sønderskov og Ugilt, der ligger over grænseværdierne. Udsættes nabobeboelse for støj over grænseværdierne kan den aktuelle mølle ikke stilles op med den pågældende placering; men kan måske flyttes til en anden placering, hvor der fortsat er overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser og større afstand til naboens beboelse. Støjberegningszonen fastlægges endeligt, når der meddeles byggetilladelse til vindmøllerne mellem Sønderskov og Ugilt.

Supplerende tekst til retningslinje 4.6.9 - Vindmølleområde mellem Sønderskov og Ugilt
Med retningslinjen fastlægges i overensstemmelse med Planlovens § 11 g retningslinjer om beliggenheden og udformningen af anlægget med henblik på tilhørende redegørelse (VVM-pligt).

Retningslinjen sikrer at der i en lokalplan for området fastlægges bestemmelser, der sikrer at en vindmøllepark kommer til at bestå af 4-6 møller med en totalhøjde på max. 150 m og opstillet på en ret linje.

Samtidig sikrer retningslinjen at intentionerne i retningslinje 4.6.3 Vindenergiforhold om at vindressourcerne i det enkelte vindmølleområde udnyttes bedst muligt, idet der stilles krav til antal møller og effekten af den enkelte mølle, der sikrer at der opstilles så mange store og effektive møller som muligt.

Med retningslinje 4.6.5 Udseende og opstillingsmønster fastsættes endvidere at møller skal fremstå i en lysgrå farve, at tårn, møllehus og vinger skal være refleksfrie, at rotoren har 3 blade, der drejer med uret rundt, samt fastsætter forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren.

Støjkonsekvenszonen er en forbudszone, der skal sikre, at der ikke etableres ny bolig eller ny støjfølsom arealanvendelse (f.eks. samlet boligbebyggelse, institution, camping- eller kolonihaveformål) indenfor det område, hvor grænseværdierne for støj kan overskrides.

Støjberegningszonen er en tilladelseszone, der skal sikre at nabobeboelse til ny mølle ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller, der ligger over grænseværdierne. I beregningen skal indgå alle møller, hvis støj ligger max. 15 dB(A) under grænseværdierne, herunder også eventuel husstandsmølle. Støjberegningszonen angiver det areal, hvor støjen fra møllerne mellem Sønderskov og Ugilt skal medregnes ved opstilling af andre møller. Beregningen har ikke betydning for ejeren af den aktuelle vindmølle, da ejer er undtaget for støjreglerne jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Det er ansøger af den nye mølle, der skal udarbejde beregningen eventuelt i samarbejde med de omkringliggende vindmølleejere.

Vindmøllerne stilles op med en indbyrdes afstand på mellem 300 og 325 m. I den konkrete ansøgning med en afstand på ca. 321 m, hvilket svarer til ca. 2,85 x rotordiameteren. Det vurderes i det konkrete projekt at være hensigtsmæssigt med en mindre afstand mellem møllerne bl.a. da vindmøllerækken er orienteret optimalt i forhold til den fremherskende vindretning, hvorfor der ikke vil være væsentlig lævirkning og turbulens trods den korte afstand mellem møllerne.

Retningslinje 2.5.9 - Områder, hvor skovrejsning er uønsket
Retningslinjen ændres så etablering af skov indenfor en afstand til møllerne på 500 m er uønsket.

Følgende tekst indsættes efter 3. afsnit i supplerende tekst til retningslinje.

For at sikre fortsat høj effektivitet af nye store vindmøller er etablering af skov i et område indenfor en afstand på 500 m til møllerne uønsket. Det betyder, at der indenfor dette område ikke kan plantes skov på landbrugsjord.

Uønsket skovrejsningsområde udpeges omkring den i retningslinje 4.6.8 udlagte vindmøllepark mellem Sønderskov og Ugilt i en afstand til møllerne på 500 m.

Det område, der berøres af uønsket skov er landbrugsjord tilhørende den ejendom, der får mulighed for at opstille vindmøller, ejendomme, der er opkøbt med henblik på realisering af vindmølleprojektet og omkringliggende naboer. Mod nord er naboarealer langs Uggerby å allerede omfattet af forbud mod skovrejsning som følge af å-beskyttelseslinjen jf. Naturbeskyttelsesloven. Mod syd er der i kommuneplanen udlagt et område omkring Ugilt kirke, hvor skovrejsning er uønsket med henblik på at sikre indkik til kirken fra bl.a. de omkringliggende veje. Retningslinjen vedrører kun etablering af sammenhængende skov med et areal over 0,5 ha. Det vil sige at der ikke er forbud mod etablering af mindre beplantninger f.eks. vildtremiser.

Retningslinje 4.6.1 – Planlægning for vindmølleparker
Som konsekvens af dette tillæg og retningslinje 4.6.9 udgår 3. afsnit i retningslinje 4.6.1 og erstattes af nedenstående tekst:

Der er udpeget vindmølleområde syd for Gjurup med henblik på opstilling af max. 3 vindmøller og mellem Sønderskov og Ugilt med henblik på opstilling af max. 6 vindmøller.

Samtidig ændres figurens tekst således:
Eksisterende vindmøller og nye vindmølleparker.

Som konsekvens af dette tillæg sker der følgende ændring af retningslinje 2.5.9 "Områder, hvor skovrejsning er uønsket". Indsættes efter 3. afsnit i supplerende tekst til retningslinje.

For at sikre fortsat høj effektivitet af nye vindmøller er etablering af skov i et område indenfor en afstand på 500 m til møller med en total højde over 125 m uønsket. Det betyder, at der indenfor dette område ikke kan plantes skov på landbrugsjord.

Uønsket skovrejsningsområde udpeges omkring den i retningslinje 4.6.9 udlagte vindmøllepark mellem Sønderskov og Ugilt.

 
Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljørapport, hvori de miljømæssige konsekvenser ved etablering af vindmøller er belyst. Miljørapporten omfatter såvel miljøvurdering af planforslag som VVM-redegørelse for projektet.

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_8_vindmoeller_ved_soenderskov_med_vvm.pdf (9389 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: