Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted
 

Tillæg nr 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted 
plannr Tillæg nr 21 
Dato for offentliggørelse af forslag 28. september 2016 
Dato for vedtagelse 15. februar 2017 
Dato for ikrafttræden 21. februar 2017 
Høring start 28. september 2016 
Høring slut 22. november 2016 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 707.1110-L03 Boligområde (åben-lav) på østsiden af Skolevej, Tversted.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for anvendelse af areal på østsiden af Skolevej til boligformål for boliger, der kan anvendes fleksibelt til helårsbolig eller fritidsbolig. Kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til boligformål for åben-lav bebyggelse i en etage med en højde på max. 5,5 m.

 

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er 4,2 ha, ligger på østsiden af Skolevej i Tversted. Mod nord ligger området op ad et eksisterende sommerhusområde, mod øst og syd mod det åbne land i landzone, og mod vest på den anden side af Skolevej til areal ved Klitgården og ældre boligområde på begge sider af Gl. Skagensvej. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål. En lokalplan fra 2008 giver mulighed for at den nordlige halvdel kan anvendes til boligformål med henblik på åben-lav og tæt-lav bebyggelse med 1 til 2 etager og en højde på max. 8,5 m.

De nuværende rammebestemmelser
Den nordlige del af planområdet er omfattet af rammeområde 707.1140.22, der udlægger området til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse og fastsætter en bebyggelsesprocent på henholdsvis max. 30 og max. 40 i 1 til 2 etager med en højde på max. 8,5 m.
Den sydlige del af planområdet er en del af rammeområde 707.5150.15, der udlægger området til rekreativt område ved Klitgården og fastsætter anvendelsen til ferie- og fritidsformål, med turist-, fritids- og udstillingsvirksomhed. Bebyggelse kan opføres med en bebyggelsesprocent på max. 40 i 1½ etage og en højde på max. 8,5 m.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget ændres planområdets rammebestemmelser og den sydlige del af planområdet overføres fra naborammeområde 707.5150.15, hvorved den ønskede byudvikling kan realiseres.
Anvendelsen ændres til boligområde med åben-lav bebyggelse i max. 1 etage og en højde på max. 5,0 m – dog 5,5 m, hvis tag er stråtag. Bebyggelsesprocenten fastsættes til max. 30.
Hele den del af naborammeområde 707.5150.15, der ligger på østsiden af Skolevej overføres.

 

 
Retningslinje

Retningslinje 2.0.1 Helårsbeboelse i kystbyernes byzone
Kommuneplan 2013 forudsætter at nye boligområder i kystbyerne bl.a. Tversted skal anvendes til helårsbolig. Det aktuelle planområde undtages for retningslinjen således at kommende boliger kan anvendes fleksibelt til helårsbolig eller fritidsbolig over tid i overensstemmelse med reglerne for flex-boliger. Det forudsættes, at boligerne opføres i henhold til Bygningsreglementets regler for helårsboliger og opfylder kravene til lavenergibyggeri på opførelsestidspunktet. Begrundelsen for denne undtagelse er områdets placering udenfor kystnærhedszonen og i forhold til den resterende del af Tversted som eneste areal beliggende øst for Skolevej samt at der i Kommuneplan 2013 er udlagt andre arealer, der er mere bynære end det aktuelle areal, og som vurderes rigeligt at kunne rumme de kommende års boligudbygning i Tversted.

Der tilføjes følgende tekst til retningslinjens redegørelse som nyt afsnit 4:
Et areal på østsiden af Skolevej til boligformål undtages for retningslinjen med henblik på at kommende boliger kan anvendes fleksibelt til helårsbolig eller fritidsbolig i overensstemmelse med reglerne for flex-boliger og under forudsætning af at boligerne opføres i henhold til Bygningsreglementets regler for helårsboliger samt opfylder kravene til lavenergibyggeri.

 

Retningslinje 2.23.1 Arealudlæg i Tversted
Det fremgår af Kommuneplan 2013, at der ikke udlægges nye arealer til bolig- eller erhvervsudbygning i Tversted i planperioden, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri. Med henblik på at det aktuelle planområde kan udlægges til boligformål ændres retningslinjen.

Dog ændres anvendelsen af et areal på ca. 20.000 m² på østsiden af Skolevej fra rekreativt område med henblik på ferie- og fritidsformål, med turist-, fritids- og udstillingsvirksomhed til boligområde i sammenhæng med det eksisterende arealudlæg til boliger umiddelbart mod nord.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  • der er tale om et begrænset område, der ligger i direkte tilknytning til det eksisterende bebyggede område i Tversted,
  • den nordlige halvdel af området er allerede udlagt til boligformål,
  • trafikstøj fra nærliggende vej (Skolevej) vurderes at ligge væsentligt under de fastsatte maksimale værdier,
  • der er ikke kendskab til sjældne, fredede eller udryddelsestruede dyr i området,
  • der er ikke registreret væsentlige værdier af landskabelig, naturmæssig eller geologisk interesse i området, der skal beskyttes.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_21_skolevej_tversted_vedtaget.pdf (252 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: