Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 1 - Hotel Fyrklit
 

Tillæg nr 1 - Hotel Fyrklit

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 1 - Hotel Fyrklit 
plannr Hotel- og boligformål, Hotel Fyrklit, Hirtshals 
Dato for offentliggørelse af forslag 29. januar 2014 
Dato for vedtagelse 21. maj 2014 
Dato for ikrafttræden 6. juni 2014 
Høring start 29. januar 2014 
Høring slut 25. marts 2014 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 203.5130-L01 for hotel- og boligformål, Hotel Fyrklit, Hirtshals.

Formålet med dette kommuneplantillæg er at give mulighed for, at 164 hotellejligheder ændres til boliger uden helårsstatus, samt at lokaler, der ikke længere anvendes eller påregnes anvendt til hotelformål bl.a. det hidtidige butikslokale, kan ombygges til max. 10 nye boliger. Den resterende del af bebyggelsen skal fortsat anvendes til hotel med reception, restaurant med køkken, café og bar, møde- og festlokaler, vandland, aktivitetslokaler og minimum 12 værelser.

 
Indhold

Området i dag
Dette kommuneplantillæg omfatter et område, der ligger sydvest for Hirtshals’ bymidte langs kysten. Området afgrænses mod nord af området ved Hirtshals Fyr, mod øst af Kystvejen, mod syd af et fredet areal, der støder op til den nordlige del af sommerhusområdet ved Tornby, og mod vest af et klitfredet areal og længere mod vest kysten med kystskrænt og strand.

Områdets vestlige ca. 1/3-del er bebygget med bebyggelsen Hotel Fyrklit. Den østlige ca. 2/3-del er pt. ubebygget. Byplanvedtægt nr. 6 fra 1975, der omfatter samme område som dette kommuneplantillæg, giver mulighed for at der på den østlige 2/3-del kan anvendelse til hotelformål med henblik på opførelse af yderligere bebyggelse på ca. 13.900 m² rummende 324 hotellejligheder og opført som tæt-lav bebyggelse i én etage.

Områdets vestlige del anvendes på nuværende tidspunkt til hotelformål med reception, restaurant med køkken, café og bar, møde- og festlokaler, vandland med wellnessfaciliteter, aktivitetslokaler, lokale til en mindre købmandsbutik, 12 hotelværelser og 164 hotellejligheder samt udeareal, der er indrettet til bl.a. leg og ophold.

Den hidtidige ramme nr. 203.5130.14
Områdets anvendelse er fastlagt til ferieformål med hotel og restaurationsvirksomhed o. lign.

Den fremtidige ramme nr. 203.5130.14
Kommuneplantillægget udvider anvendelsesmulighederne til også at omfatte boligformål. Der kan etableres 164 boliger i eksisterende hotellejligheder samt indtil 10 boliger i lokaler, der ikke længere anvendes til deres oprindelige hotelformål.

 
Retningslinje

Retningslinje 9.5 Hotelpligt
Arealer til hotelformål inden for kystnærhedszonen eller de kystnære byzoneområder må udelukkende anvendes til hoteldrift.

Op til 50 % af værelseskapaciteten kan omdannes til almennyttige ferieboliger, hvis anlægget er opført før 1988.

De eksisterende hoteller og almennyttige feriecentre inden for kystnærhedszonen og de kystnære byzoneområder fremgår af skemaet i retningslinje 9.4.

Hvis der er tungtvejende grunde (ruin, vejflytning eller lignende), kan anvendelsen til hoteldrift tillades ændret til andet formål.

Undtaget for dette er Hotel Fyrklit, Hirtshals, hvor 164 hotellejligheder kan ændre anvendelse til boliger og hvor der kan indrettes boliger i lokaler, der ikke længere anvendes til deres oprindelige hotelformål.

Redegørelse til retningslinje 9.5 Hotelpligt
Baggrunden for retningslinjen er, at staten i 1979 indførte et hotelstop i de kystnære områder for at dæmme op for flere hoteller og feriecentre i strandkanten. Det førte samtidig til et krav om, at de eksisterende anlæg skulle fastholdes til hotelformål. Hotellerne og feriecentrene blev vurderet som en vigtig ressource, der ikke længere kunne erstattes med nye anlæg.

Alle hoteller og almennyttige feriecentre i kystnærhedszonen og de kystnære dele af byzonen sikres til hotelformål. Der er i disse områder pres på for at omdanne hotellerne til ”sommerhuse på højkant” med deraf følgende nyt behov for arealudlæg i de kystnære områder. Hvis der opstår tungtvejende grunde (ruin eller lignende), skal der være mulighed for en konkret vurdering. Et ønske om ”sommerhuse på højkant” vurderes ikke at være tungtvejende grunde. Som en mulighed åbnes op for, at op til 50 % af kapaciteten kan overgå til almennyttige ferieboliger.

Udenfor kystnærhedszonen kan der inddrages arealer til nye hoteller, og der er ikke hotelpligt.

Ved arealer til hoteller og almennyttige feriecentre forstås arealer med de anlæg, der i kommuneplanen er optaget på skemaet i retningslinje 9.4, eller på anden måde er udpeget eller anvendes til hotel og/eller almennyttigt feriecenter. Det vil sige arealer:

  • der er i kommuneplanen udlagt til hotel og/eller almennyttigt feriecenter,
  • hvor anvendelsen er fastlagt til hotel og/eller almennyttigt feriecenter i en lokalplan eller partiel byplanvedtægt,
  • hvorpå der eksisterer et bygningsanlæg, der er opført og anvendes til hotel eller almennyttigt feriecenter.

Naturstyrelsen har i de senere år efter konkret ansøgning givet lov til, at enkelte hotellejligheder i feriecentre, der drives efter hotel- og restaurationsloven, kan købes af feriefonde - det vil sige følge reglerne for almennyttige feriebyer. Naturstyrelsen er indstillet på ikke at tillade en konvertering med flere almennyttige enheder (max. 50 %), end at anlægget som helhed stadig kan betragtes som hotel. I hvert enkelt tilfælde skal der indhentes en tilladelse Naturstyrelsen efter lov om sommerhuse og campering.

Undtaget for dette er Hotel Fyrklit, Hirtshals hvor 164 hotellejligheder kan ændre anvendelse til boliger, og hvor der kan indrettes indtil 10 boliger i lokaler, der ikke længere anvendes til deres oprindelige hotelformål. Undtagelsen gives med udgangspunkt i:

  • at den eksisterende planlægning for Hotel Fyrklit giver mulighed for udvidelse af det nuværende hotel med ca. 13.900 m² bebyggelse,
  • at der opretholdes en hotelfunktion med reception, restaurant med køkken, fællesrum med aktivitetsmuligheder samt min. 12 hotelværelser, samt
  • at der gennemføres en renovering af den samlede bebyggelse, hvor energiforbruget reduceres med ca. 65 %.

Planlægningen for Hotel Fyrklit giver således mulighed for, at der på ejendommen kan opføres et hotelbyggeri af samme omfang, som den nuværende bebyggelse, hvis der i fremtiden opstår et behov for et hotelbyggeri. Samtidig er det en forudsætning for ændret anvendelse af hotellejlighederne, at der opretholdes en hotelfunktion på ejendommen med reception, restaurant med køkken samt værelser.

Retningslinje 15.4 Bevaringsværdige bygninger (kortet)
Den del af Hotel Fyrklit, der er opført sidst i 70’erne, udpeges som bevaringsværdige bygninger på grund af den arkitektoniske- og kulturhistoriske værdi. Der er tale om blok A, B, C, D, E, F og G. Aktivitetsbygningen og diverse udhuse udpeges ikke som bevaringsværdige.

De bevaringsværdige bygninger optages på kommuneplanens kort, der viser de bevaringsværdige bygninger.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  • Planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • Planen omfatter et område, der allerede er bebygget.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

Hjørring Kommune har aftalt med Ejerforeningen Fyrklit, der repræsenterer alle ejerne i ejerlejlighedsforeningen, at der i forbindelse med ændringen fra hotellejligheder til boliger foretages en etapeopdelt renovering af hele bebyggelsen, hvor det samlede energiforbrug reduceres med ca. 65 %.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget, og klagefristen er udløbet.    

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_1_hotel_fyrklit_vedtaget.pdf (91 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: