Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 19 - Tilbageførsel af areal ved Åstrupvej, Hjørring
 

Tillæg nr 19 - Tilbageførsel af areal ved Åstrupvej, Hjørring

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 19 - Tilbageførsel af areal ved Åstrupvej, Hjørring 
plannr Tillæg nr 19 
Dato for offentliggørelse af forslag 2. maj 2014 
Dato for vedtagelse 28. august 2014 
Dato for ikrafttræden 3. september 2014 
Høring start 2. maj 2014 
Høring slut 27. juni 2014 
Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for at
tilbageføre et areal ved Åstrupvej i Hjørring fra byzone til landzone.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er ca. 20 ha, ligger øst for Sankt Knuds By i Hjørring. Området afgrænses mod vest af en landbrugsejendom og Åstrupvej, mod nord og øst afgrænses arealet af Vandsted Plantage og mod syd grænser arealet op til landbrugsjord. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsdrift.

Gennem kommuneplantillægget udtages et helt rammeområde og en del af et andet rammeområde.

Desuden ændres en retningslinje for byudviklingen i Hjørring, således arealet kan tilbageføres til landzone.

De hidtidige rammer

104.5110.09
I kommuneplanen er en del af ovennævnte område omfattet af rammeområde 104.5110.09. Rammen udlægger arealet til rekreativt grønt område, der kun må anvendes til offentlige formål, fx kirkegård. Rammeområdet udtages i sin helhed af kommuneplanen.

104.5110.16
I kommuneplanen er en mindre del af ovennævnte område omfattet af rammeområde 104.5110.16. Rammen udlægger arealer til rekreative formål. Rammen er en del af et større rammeområde, der omfatter Vandsted Plantage. Rammeområdet indskrænkes, således en del af arealet udtages af kommuneplanen.

Der fastlægges ikke nye rammer, da hensigten er at tilbageføre arealet til landzone og at ophæve planlægningen for det.

Retningslinjer
Der tilføjes følgende tekst i retningslinje 2.1.1 således arealet udtages af planlægningen og kan tilbageføres til landzone. Der indsættes følgende tekst i retningslinjen: ”Der udtages et areal til offentlige formål på ca. 20 ha ved Åstrupvej, jf. kortet, og arealet tilbageføres til landzone.”


KP_Tilaaeg nr 19


Der indsættes nyt afsnit efter 4. afsnit i redegørelsen til retningslinje 2.1.1, der beskriver baggrunden for den ændrede planlægning. Følgende afsnit indsættes i redegørelsen til retningslinjen: ”Arealet ved Åstrupvej udtages af kommuneplanens rammer, idet området ikke er blevet udnyttet til kirkegårdsformål som byplanvedtægten giver mulighed for, og der ikke længere er behov for at have arealet udlagt til det formål.”

 
Retningslinje

Retningslinje 2.1.1 – Arealudlæg til boliger i Hjørring (teksttilføjelse)
Der udtages et areal til offentlige formål på ca. 20 ha ved Åstrupvej, jf. kortet, og arealet tilbageføres til landzone.

Redegørelse til retningslinje 2.1.1 - Åstrupvej (teksttilføjelse)
Arealet ved Åstrupvej udtages af kommuneplanens rammer, idet området ikke er blevet udnyttet til kirkegårdsformål som byplanvedtægten giver mulighed for, og der ikke længere er behov for at have arealet udlagt til det formål.

 

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en vurdering i henhold til (Lov om miljøvurdering af
planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af loven. Det
skyldes at kommuneplantillægget ikke fastlægger rammer for fremtidige
anlægstilladelser, og derfor er planen ikke omfattet af loven. Derfor er der
ikke gennemført en screening eller en offentliggørelse.

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_19_aastrupvej_vedtaget.pdf (198 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: