Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 16 - Erhvervsområde ved Gaden, Sindal
 

Tillæg nr 16 - Erhvervsområde ved Gaden, Sindal

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 16 - Erhvervsområde ved Gaden, Sindal 
plannr Tillæg nr 16 
Dato for offentliggørelse af forslag 30. april 2014 
Dato for vedtagelse 28. august 2014 
Dato for ikrafttræden 4. september 2014 
Høring start 30. april 2014 
Høring slut 25. juni 2014 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 300.3120-L01 Erhvervsområde ved Gaden, Sindal.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for at udvide Sindal Autoophug. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til erhvervsformål.

 

 
Indhold

Området i dag

Planområdet er ca. 5 ha. Hovedparten af planområdet anvendes i dag af Sindal Autoophug. I det sydvestlige hjørne af planområdet findes et areal som indtil for få år siden har været anvendt til campingplads, og som i dag ligger ubenyttet hen. I det sydøstlige hjørne ligger en bolig. Området gennemskæres af den offentlige vej ”Gaden”.

Planområdet ligger ca. 150 m nord for et erhvervsområde i den nordlige del af Sindal. Planområdet er omgivet af det åbne land til alle sider i form af dyrkede landbrugsarealer. Der findes dog 3-5 boliger både lige syd og lige nord for planområdet. Planområdet ligger øst for Bindslevvej og ca. 150 m nord for Jerupvej.

De nuværende rammebestemmelser
Den nordlige og østlige del af planområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 300.3120.19, som fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål med mindre industri- og håndværksvirksomhed, samt anlæg og bygninger, som efter kommunens skøn kan indpasses i området. Den sydvestlige del af planområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 300.5131.29, som fastlægger områdets anvendelse til ferieformål, herunder campingplads.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget overføres rammeområde 300.5131.29 udlagt til rekreative formål til naborammeområde 300.3120.19 udlagt til erhvervsformål, hvorved den ønskede udvidelse af Sindal Autoophug kan realiseres.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen omfatter et mindre område på lokalt plan, og planen antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 2)

fordi:
- At området i dag hovedsagligt anvendes til Sindal Autoophug. Den del hvor planområdet udvides ligger i tilknytning til Sindal Autoophug og i retning af erhvervsområdet i nord-enden af Sindal by. Derfor er placering god i forhold til landskabet.
- Der ligger enkelte boliger tæt på området, men det vurderes at beplantning og jordvold indeholdt i lokalplanen kan sikre at boligerne ikke påvirkes væsentligt.
- Der findes ikke natur- eller kulturinteresser i eller i nærheden af planområdet.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_16_sindal_autoophug_vedtaget.pdf (84 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: