Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 14 - Solvarmeanlæg ved Vrå
 

Tillæg nr 14 - Solvarmeanlæg ved Vrå

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 14 - Solvarmeanlæg ved Vrå 
plannr Tillæg nr 14 
Dato for offentliggørelse af forslag 29. april 2014 
Dato for vedtagelse 28. august 2014 
Dato for ikrafttræden 2. september 2014 
Høring start 29. april 2014 
Høring slut 24. juni 2014 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 900.8110-L08 for Solfangeranlæg ved Vrå.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af solfangeranlægget. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til teknisk anlæg til energiforsyning i form af solfangeranlæg samt byggeri og anlæg i tilknytning hertil.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er ca. 4 ha, ligger nord for Vrå. Mod nord og øst afgrænses området af landbrugsarealer. Mod øst afgrænses området af en beplantning og af jernbanetraceet og Vråvej afgrænser området mod syd.

Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsdrift.

De fremtidige rammebestemmelser
Området indgår ikke i kommuneplanens rammedel. Gennem kommuneplantillægget udlægges planområdet som nyt rammeområde nr. 900.8110.93, hvorved det ønskede projekt kan realiseres.

Nitratfølsomt indvindingsopland
Adgangsvejen til lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i et nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). Som udgangspunkt skal NFI friholdes for byudvikling og ændret arealanvendelse.

Dog kan der planlægges for byudvikling og ændret arealanvendelse i NFI i overensstemmelse med den statslige udmelding om vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fra oktober 2012.

Brugen af adgangsvejen til solvarmeanlægget forventes at være meget begrænset, når anlægget er i drift. Vejen vil kun blive anvendt i forbindelse med almindelig opsyn og vedligehold af anlægget. Det vurderes imidlertid, at den fremtidige arealanvendelse ikke er mere grundvandstruende end den nuværende anvendelse, som er landbrugsdrift.  Da den fremtidige arealanvendelse vurderes ikke at have en betydning for beskyttelsen af grundvandet, skal trinmodellen jf. de statslige udmeldinger ikke bringes i anvendelse.

Der er ikke mulighed for at stille krav om anvendelse af grundvandsbeskyttende tiltag, såsom sprøjteforbud eller mekanisk ukrudtsbekæmpelse i forbindelse med lokalplanlægningen. Dog er der i lokalplanen for anlægget redegjort for grundvandsinteresserne i området og oplistet de muligheder der er for at sikre, at anvendelsen ikke får betydning for drikkevandsinteresserne.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planerne omfatter et projekt anført på lovens bilag 4 nr. 3a. (§ 3, stk. 1, nr. 1). Men planerne omfatter et mindre område på lokalt plan, og planerne antages ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet (§ 3, stk. 2) fordi:

  • anlæggets påvirkning af natur- og landskabsinteresser indenfor og udenfor området vurderes at være begrænsede,
  • anlæggets drift ikke medfører støj og vibrationer, mens refleksion fra anlægget mindskes ved skærmende beplantning og udformning af solfangerne og
  • der ikke er miljømæssige problemer forbundet med anlægget.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_14_solvarmeanlaeg_i_vraa_vedtaget.pdf (87 KB) 

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: