Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 13 - Boligområde mellem Skagensvej og Snehvidevej, Hjørring
 

Tillæg nr 13 - Boligområde mellem Skagensvej og Snehvidevej, Hjørring

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 13 - Boligområde mellem Skagensvej og Snehvidevej, Hjørring 
plannr Tillæg nr 13 
Dato for offentliggørelse af forslag 5. marts 2014 
Dato for vedtagelse 26. juni 2014 
Dato for ikrafttræden 2. juli 2014 
Høring start 5. marts 2014 
Høring slut 30. april 2014 
Formål

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 107.1140-L04 for boligområde mellem Skagensvej og Snehvidevej, Hjørring. 

Formålet med kommuneplantillægget er at åbne mulighed for, at der også kan opføres etageboliger i rammeområdet, således rammen nu fastlægger en anvendelse til etageboliger, tæt-lav og åben-lav. Desuden skal rammen sikre, at der kan opføres bebyggelse i 2 etager. Bebyggelsesprocenten i området fastsættes til 50 for etageboliger, 40 for tæt-lav og 30 for åben-lav.

 
Indhold

Området i dag
Området er beliggende ved Skagensvej mellem Hjørring bymidte og Højene, øst for Hjørring Bjerge. Området ligger imellem Skagensvej mod vest og Snehvidevej mod øst. Frem til efteråret 2006 har området været anvendt til bilhandel. I dag henligger grunden ubenyttet.

Ejendommen er omfattet af to kommuneplanrammer.


De hidtidige rammer:

Den hidtidige ramme nr. 107.1140.07
I kommuneplanen er ovennævnte område omfattet af rammeområde 107.1140.07, der udlægger området til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Den hidtidige ramme nr. 107.4130.11
I kommuneplanen er ovennævnte område omfattet af rammeområde 107.4130.11, der udlægger området til centerformål, herunder butikker, restaurant, liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed.


De fremtidige rammer:

Den fremtidige ramme nr. 107.1140.07
Den fremtidige ramme giver mulighed for, at der udover åben-lav og tæt-lav bebyggelse også kan opføres etagebebyggelse. Desuden skal rammen give mulighed for at opføre alle boligtyper i 2 etager med en byggehøjde på max 8,5 m.

Den fremtidige ramme nr. 107.4130.11
Den fremtidige ramme udlægger stadig området til centerformål, herunder butikker, restaurant, liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed, men en lille del af området overgår til rammeområde 107.1140.07

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der krav om en miljøvurdering, hvis en plans gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene fordi:

  • Planerne er ikke omfattet af bilag 3 og 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).
  • Planerne antages ikke at påvirke et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).
  • Planerne antages ikke at få væsentlig påvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3) fordi:
              - Der er tale om et areal midt i Hjørring
              - Arealet har været anvendt til byformål i form af benzinstation og bilforhandler i en lang periode.
              - Boligformål forventes at have en begrænset påvirkning på det omkringliggende miljø, bl.a. kan den øgede trafikmængde rummes på eksisterende vejnet
 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_13_skagensvej_vedtaget.pdf (124 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: