Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 5 - Klimatilpasningsplan
 

Tillæg nr 5 - Klimatilpasningsplan

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 5 - Klimatilpasningsplan 
plannr Klimatilpasningsplan – Hjørring Kommune drukner ikke i regn 
Dato for offentliggørelse af forslag 24. januar 2014 
Dato for vedtagelse 18. september 2014 
Dato for ikrafttræden 1. oktober 2014 
Høring start 24. januar 2014 
Høring slut 21. marts 2014 
Formål

Alle kommuner skal derfor udarbejde en klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen. Denne første udgave af klimatilpasningsplanen for Hjørring Kommune udarbejdes som et tillæg til Kommuneplan 2013 og vil efterfølgende blive revideret hvert 4. år i samme takt som kommuneplanen.

 
Indhold

I klimatilpasningsplanen sætter Hjørring Kommune fokus på oversvømmelsesproblematikken – primært i de kloakerede områder. Det betyder, at der denne gang er valgt emner fra, som relaterer sig til hele den øvrige del af diskussionen om klimaforandringerne.

I klimatilpasningsplanen opstilles 7 mål med tilhørende strategier samt en ny retningslinje.

Der opstilles ligeledes handlinger inden for følgende 5 temaer:

1. Udvalgte områder

2. Byudvikling

3. Anlægsprojekter

4. Information og vejledning

5. Undersøgelsesprojekter

 
Retningslinje

I klimatilpasningsplanen opstilles ny retningslinje 2.0.6 og redegørelsen til eksisterende retningslinje 5.28 uddybes. Retningslinje 5.28 ændrer nummerering til retningslinje 2.0.7.

Retningslinje 2.0.6
Der må ikke udlægges nye arealer til byudvikling i områder, der er oversvømmelsestruede, med mindre særlige foranstaltninger sikrer byggeriet.

Redegørelse til retningslinje 2.0.6
Hensigten med retningslinjen er at minimere værditab som følge af oversvømmelse. Derfor er udgangspunktet, at arealer, der er oversvømmelsestruede, ikke må bebygges. Retningslinjen må samtidig ikke være til hinder for nytænkende arkitektur og tekniske løsninger, som kan vende udfordringen ved et vådt miljø til et potentiale.

Retningslinje 2.0.7
I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand.

Redegørelse til retningslinje 2.0.7
For nye områder skal der tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger i forbindelse med nye byudviklingsplaner og lokalplaner. Formålet er at imødekomme de forventede øgede regnmængder, så vandet bliver vendt fra at være et problem til et potentiale. Lavninger i nye byområder skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anvendes som nærrekreative områder også til håndtering af overfladevand.

 
Miljøvurdering

Efter screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer har kommunen vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).
  • At planen ikke antages at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).
  • At planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3).
 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_5_klima_vedtaget.pdf (2680 KB)