Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 4 - Centerområde, bymidte ved Teateroplevelseshus, Brinck Seidelins Gade, Hjørring
 

Tillæg nr 4 - Centerområde, bymidte ved Teateroplevelseshus, Brinck Seidelins Gade, Hjørring

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 4 - Centerområde, bymidte ved Teateroplevelseshus, Brinck Seidelins Gade, Hjørring 
plannr Tillæg nr 4 
Dato for offentliggørelse af forslag 15. januar 2014 
Dato for vedtagelse 24. april 2014 
Dato for ikrafttræden 29. april 2014 
Høring start 15. januar 2014 
Høring slut 11. marts 2014 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 101.7140-L06 for Teateroplevelseshus ved Brinck Seidelins Gade, Hjørring.

Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt som tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009. Efterfølgende har Byrådet vedtaget Kommuneplan 2013 og ophævet Kommuneplan 2009. Derfor har dette tillæg fået nyt nummer og betegnes nu som tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013.

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et selvstændigt rammeområde. Rammen hæver bebyggelsesprocenten og øger bygningshøjden.

 
Indhold

Kommuneplantillægget udlægger området til centerformål med liberale erhverv, offentlige formål bl.a. kulturformål med teater og musik, undervisning, café og restauration samt administration i denne forbindelse.

Tillægget hæver bebyggelsesprocenten for området fra 60 % til 100 % og øger højden fra max. 12,0 m til max. 21,6 m, dog kun den store sal, og max. 15,5 m, dog kun musiksalen, og resten af byggeriet max. 12,8.

 
Retningslinje

Redegørelse vedr. retningslinje 2.1.4 ”Høje huse i Hjørring” i Kommuneplan 2013:

Den del af Teateroplevelseshuset, der rummer "den store sal" kan opføres i en højde på indtil 21,6 m. Denne højde er nødvendig i forhold til visionerne for huset bl.a. et teater, der med sin avancerede teater- og sceneteknik vil adskille sig markant fra det traditionelle provinsteater og give mulighed for eksperimenterende og spektakulære teateroplevelser i et helt særligt og intimt rum. Der er derfor forudsat en rumhøjde fra scene til ristedæk på minimum 12 meter og over ristedækket, hvor teaterteknikken er anbragt bl.a. løftegrej til kulisser m.m., min. 3 m frit til underkant tagkonstruktion. Det betyder at "den store sal" skal have en indvendig rumhøjde på mellem 15 og 16 m. Over scenerummet skal der være plads til tekniske installationer, isolering og tagkonstruktion.

Den øvrige del af Teateroplevelseshuset opføres med en højde på max. 15,6 m for den del af bygningen, der anvendes til "musiksal" og max. 12,8 m for den resterende del af bygningen.

I forhold til Kommuneplan 2013s retningslinje 2.1.4 vedr. "Høje huse i Hjørring" defineres høje huse som bygning på 6 etager og derover.

Teateroplevelseshuset højeste del opføres i princippet i 2 etager + kælder og teknikrum over 2. etage. Omregnes den maksimale højde på 21,6 m svarer det til et hus med 6 etager med en gennemsnitlig etagehøjde på 3,6 m. Det vurderes, at Teateroplevelseshuset ikke er omfattet af Kommuneplan 2013s retningslinje 2.1.4, da der ikke er tale om et traditionelt byggeri i etager. Der skal derfor ikke udarbejdes særlig redegørelse jf. retningslinjen.

Uanset at byggeriet ikke er omfattet af redegørelseskravet jf. retningslinje 2.1.4 er der er i lokalplan nr. 101.7140-L06 for Teateroplevelseshus ved Brinck Seidelins Gade, Hjørring redegjort for flere af de forhold, der er stillet krav om bl.a. den visuelle påvirkning af næromgivelserne og de centrale dele af byen samt skyggepåvirkning af nabobebyggelse.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  • der er tale om et mindre areal midt i Hjørring,
  • arealet har været anvendt til byformål i en længere årrække,
  • den konkrete aktivitet (primært teater) ikke vurderes at give anledning til særlig påvirkning af miljøet i området bl.a. uvæsentlig øget trafik.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport har været annonceret samtidig med den offentlige høring af planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget, og klagefristen er udløbet.    

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_4_teateroplevelseshus_hj_vedtaget_ny.pdf (159 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: