Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 39 - Offentlig formål - sundhedscenter, undervisning, rekreative formål mm ved Bistrupvej, Hjørring
 

Tillæg nr 39 - Offentlig formål - sundhedscenter, undervisning, rekreative formål mm ved Bistrupvej, Hjørring

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 39 - Offentlig formål - sundhedscenter, undervisning, rekreative formål mm ved Bistrupvej, Hjørring 
plannr Tillæg nr 39 
Dato for offentliggørelse af forslag 1. september 2015 
Dato for vedtagelse 17. december 2015 
Dato for ikrafttræden 4. januar 2016 
Høring start 1. september 2015 
Høring slut 27. oktober 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.7120-L05 Offentligt formål – sundhedscenter mm ved Bistrupvej, Hjørring.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af lokalplanen. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til offentligt formål – sundhedscenter mm.

 
Indhold

Området i dag

Planområdet, som er på ca. 5,5 ha, ligger ved Bistrupvej. Området omfatter et nordligt beliggende delområde, der er planlagt til offentligt formål som undervisningsformål og institution. Det sydligt beliggende område er planlagt til boliger, liberale erhverv og offentlige formål. Der er en bolig, bofællesskab, i den østlige del af kommuneplanrammen.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet er omfattet af rammeområde 110.7110.17, der udlægger området til offentligt formål til undervisnings- og institutionsformål, hvor formålet er at arbejde for at sikre et attraktivt område til uddannelses- og institutionsformål.

Planområdet er desuden omfattet af en del af rammeområde 110.7120.13, der udlægger området til boliger, liberale erhverv og offentlige formål. Formålet er at bevare områdets nuværende karakter.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget ændres planområdets rammebestemmelser. Anvendelsen ændres til offentlige formål i form af et sundhedscenter, herunder hvad der indgår omkring sundhedsfremme, forebyggelse, undervisning, rekreative formål og andre medfølgende aktiviteter, der naturligt er tilknyttet et sundhedscenter.

Bebyggelsen er reguleret ved et byggefelt.

Etageantallet fastlægges til 3 etager, hvorved det ønskede projekt kan realiseres.

Nitratfølsomt indvindingsopland
Lokalplanområdet ligger i et nitratfølsomt indvindingsopland (NFI), dvs. det ligger i et område, hvor grundvandet er særligt følsomt overfor forurening.

Som udgangspunkt skal NFI friholdes for byudvikling og ændret anvendelse, men der kan planlægges i disse områder, hvis det sker i overensstemmelse med de statslige udmeldinger.

Anvendelsen går fra ét institutionsformål til et andet, og dermed ændres der ikke på den anvendelse som kommuneplanens rammer hidtil har givet mulighed for. Derfor skal trinmodellen ikke bringes i anvendelse.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  • Planlægningen er i byzone
  • Anvendelsen til offentlige formål videreføres med et sundhedscenter

                             -
Der findes ikke væsentlige natur-, miljø-, eller rekreative interesser indenfor lokalplanområdet.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirke på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_39_bistrupvej_hjoerring_vedtaget.pdf (509 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: