Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 37 - Erhvervsområde ved Sigenvej, Vrå
 

Tillæg nr 37 - Erhvervsområde ved Sigenvej, Vrå

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 37 - Erhvervsområde ved Sigenvej, Vrå 
plannr Tillæg nr 37 
Dato for offentliggørelse af forslag 27. marts 2015 
Dato for vedtagelse 25. juni 2015 
Dato for ikrafttræden 29. juni 2015 
Høring start 27. marts 2015 
Høring slut 22. maj 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 400.3130-L03 for et område til erhvervsformål ved Sigenvej, Vrå.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af området til erhvervsformål. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til erhvervsformål.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er på ca. 4 ha ligger dels i byzone (2,6 ha) og dels i landzone (1,4 ha). Området afgrænses af det nuværende erhvervsområde mod øst og syd. Mod nord og øst er der landbrugsområder. Mod nord ligger landevejen Vråvej.

Området anvendes på nuværende tidspunkt dels til erhvervsformål og dels til landbrugsformål.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet er for en del af området på ca. 2,6 ha allerede udlagt til erhvervsformål. Dette område er beliggende i byzone.

En anden del af området ligger som landbrugsareal og er beliggende i landzone. Dette område har hidtidigt ikke været omfattet af en kommuneplanramme.

Der planlægges for en ny vejadgang fra Vråvej.


De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget udlægges planområdet som nyt rammeområde 400.3130.32, hvorved det ønskede projekt kan realiseres.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen omfatter projekter anført på lovens bilag 3 eller 4 (Bilag 4 punkt 7 e) (§ 3, stk. 1, nr. 1).
Men planen omfatter et mindre område på lokalt plan, og planen indeholder en udvidelse af eksisterende planlægning til erhvervsformål. Planen antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 2) fordi:
- planerne vurderes ikke at få væsentlig betydning for den biologiske mangfoldighed, ligesom påvirkningerne på landskab, jord, luft og klimaforhold vurderes at være af mindre betydning
- planerne påvirker ikke befolkning eller kultur
- der forventes mere trafik, men påvirkningen vurderes at være begrænset.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_37_fynbo_foods_vedtaget2.pdf (144 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: