Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 35 - Solenergianlæg ved Egevej, Løkken
 

Tillæg nr 35 - Solenergianlæg ved Egevej, Løkken

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 35 - Solenergianlæg ved Egevej, Løkken 
plannr Tillæg nr 33 
Dato for offentliggørelse af forslag 2. juni 2015 
Dato for vedtagelse 17. september 2015 
Dato for ikrafttræden 25. september 2015 
Høring start 2. juni 2015 
Høring slut 28. juli 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 900.8110 – L14 for etablering af et solenergianlæg.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af et solenergianlæg. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til tekniske anlæg til energiforsyning i form af solenergianlæg samt anlæg i tilknytning hertil.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er 5,2 ha, ligger øst for Løkken nær Egevej. Området afgrænses mod nord, øst og syd af landbrugsarealer. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af et erhvervsområde. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål.


De nuværende rammebestemmelser
Planområdet har hidtidigt ikke været omfattet af en kommuneplanramme.


De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget udlægges nyt rammeområde 900.8110.96, hvorved det ønskede projekt kan realiseres.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planerne omfatter et projekt anført på lovens bilag 4 nr. 3a. (§ 3, stk. 1, nr. 1). Men planerne omfatter et mindre område på lokalt plan, og planerne antages ikke at få væsentlige indvirkninger på miljøet (§ 3, stk. 2) fordi:

  • anlæggets påvirkning af natur- og landskabsinteresser indenfor og udenfor området vurderes at være begrænsede,
  • anlæggets drift ikke medfører støj og vibrationer, mens refleksion fra anlægget mindskes ved skærmende beplantning og udformning af solfangerne og
  • der ikke er miljømæssige problemer forbundet med anlægget.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_35_solvarmeanlaeg_loekken_vedtaget.pdf (121 KB) 

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: