Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 34 - Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals
 

Tillæg nr 34 - Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 34 - Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals 
plannr Tillæg nr 34 
Dato for offentliggørelse af forslag 3. marts 2015 
Dato for vedtagelse 25. juni 2015 
Dato for ikrafttræden 3. juli 2015 
Høring start 3. marts 2015 
Høring slut 28. april 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 202.4110 - L04 for et centerområde ved Jørgen Fibigersgade i Hirtshals.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for at omdanne det samlede område omkring det tidligere Rådhus/administrationscenter. Rådhusets gamle hovedbygning ønskes benyttet til nye formål og den resterende del af bygningerne ønskes erstattet af nybyggeri med en dagligvarebutik.

For at realisere planerne skal rammerne for områdets anvendelse udvides og retningslinje 3.1 vedr. detailhandel skal justeres, således at planområdet indgår i bymidteafgrænsningen.

Samtidig skal rammens byggefelter for Rådhusbygningerne ændres, da den nye bebyggelse ønskes placeret med mere afstand til Rådhusets hovedbygning og derved skabe mere luft/plads omkring det gamle Rådhus.

Rådhusets hovedbygning, og forpladsen inkl. den in situ støbte betonmur, samt Claus Ørntofts granitskulptur og trappe, udpeges som bevaringsværdig.

Som en del af den samlede udvikling for området, ønskes der mulighed for at nedlægge Jernbanegade, således at vejen ikke fremstår som en barriere mellem Rådhusområdet og Rådhusgrønningen, og hvorved de to områder i fremtiden i højere grad vil fremstå som et samlet område. Jernbanegade bliver derfor fremadrettet omfattet af rammen for Rådhusgrønningen.

Rammen for Rådhusgrønningen sikrer, at området fortsat kan anvendes som et offentligt, grønt område, og med flere muligheder for at udfolde områdets rekreative potentiale ved at give mulighed for at indrette pladsen med legeredskaber, bænke, blomsterkummer m.v.
Der gives samtidig flere anvendelsesmuligheder, idet områdets rekreative anvendelse kan suppleres med f.eks. en butik eller café, under hensyntagen til den rekreative værdi i området. Fastlæggelse af butiksstørrelser, bebyggelsens omfang og placering m.v. skal fastlægges i en lokalplan.

 
Indhold

Området i dag

Planområdet, som er ca. 1,6 ha, ligger i den østlige del af Hirtshals’ centerområde.
Området omfatter den samlede karré i området omkring de gamle Rådhus-bygninger samt Rådhusgrønningen. Det afgrænses således af Jørgen Fibigersgade, Vanggårdsgade, Sophus Thomsensgade og Jyllandsgade.

Området omfatter bygningerne, som tidligere har huset administrationscenter Hirtshals med tilhørende parkeringsarealer, en bygning som i dag rummer Apoteket, en privat bolig samt det grønne område ”Rådhusgrønningen”, der i dag anvendes som offentligt grøn plads med mulighed for parkering, mulighed for cirkus m.m.


De nuværende rammebestemmelser
Lokalplanen ligger inden for to af kommuneplanens rammeområder:

a)      Ramme 202.5110.13 Rekreativt område, Rådhusgrønningen, Hirtshals:
Rammen omfatter alene Rådhusgrønningen. Rammen udlægger området til rekreativt grønt område, der ikke må bebygges.

b)      Ramme nr. 202.4110.12 Centerområde, Bymidten, Hirtshals:
Rammen omfatter det meste af Hirtshals bymidte. Rammen fastlægger områdets anvendelse til centerformål, hvor bebyggelsen skal placeres indenfor 10 meter brede byggefelter. Bebyggelse i byggefelter må opføres i op til 2½ etage i 11,5 meters højde.


De fremtidige rammebestemmelser
a)      Ramme 202.5110.13 for Rådhusgrønningen udvides mod vest, således at Jernbanegade bliver en del af rammen. Dermed muliggøres, at Jernbanegade på sigt kan nedlægges og inddrages i den rekreative, grønne plads. Derved bliver Rådhusgrønningen bedre bundet sammen med den resterende del af planområdet og med den resterende del af centerområdet mod vest.

Den rekreative anvendelse suppleres med muligheden for at etablere bebyggelse på en del af arealet indeholdende butik, serveringsvirksomhed, kulturelle og/eller turistmæssige funktioner, under hensyntagen til den rekreative værdi i området.

b)      Ramme nr. 202.4110.12 for Bymidten, vil ikke længere omfatte det nye centerområde omkring det gamle Rådhus, da dette område fremadrettet vil blive omfattet af en ny ramme: 202.4110.25.

Den nye ramme ændrer på byggemulighederne i område. Idet det gamle Rådhus’ hovedbygning udpeges som bevaringsværdig, ønskes den kommende bebyggelse i området opført i stor respekt for den bevaringsværdige bygning - i højere grad en den tidligere ramme muliggjorde. Således giver den nye ramme kun mulighed for, at der som nærmeste nabo til den bevaringsværdige bygning kan opføre en bebyggelse i 1 etage i 7,5 meters højde. Den nye ramme stiller desuden krav om, at kommende bebyggelse skal opføres i en afstand på min. 5 meter fra den bevaringsværdige bebyggelse, for at skabe luft omkring det gamle Rådhus. Den tidligere ramme gav mulighed for at bygge i op til 2½ etager i 11,5 meters højde. Rammen fastlagde desuden byggefelter svarende til det gamle Rådhus inkl. de to senere tilbygninger, dels den nord/syd vendte biblioteksfløj samt kontorfløjen langs Jørgen Fibigersgade. Dvs. byggefelter, som var helt sammenbyggede med hovedbygningen. Der ændres ikke væsentligt på anvendelsesmulighederne, som fortsat vil være centerformål.


Ændrede retningslinjer
Retningslinje 3.1 vedr. bymidteafgrænsning ændres, således at det samlede planområde bliver en del af bymidten. Derved vil der fremover blive mulighed for at etablere butikker i området.

Kortet til retningslinje 15.4 med udpegning af bevaringsværdige bygninger udvides til at omfatte Hirtshals gamle Rådhusbygning, nærmere bestemt den gamle hovedbygning, inkl. forplads.  

 
Retningslinje

Retningslinje 3.1 – Bymidter
Jf. Planlovens § 5m skal butikker placeres i den centrale del af en by, hvorfor bymidter skal afgrænses i kommuneplanen.

På den baggrund indeholder kommuneplanens retningslinje 3.1 afgrænsning af eksisterende bymidter, bydelscentre og lokalcentre i Hjørring Kommunens største byer.

Planområdet, som omfatter området omkring Hirtshals gl. Rådhus/administrationscenter samt Rådhusgrønningen, er ikke omfattet af bymidteafgrænsningen i Hirtshals. For at realisere planerne om at erstatte en del af Rådhusbygningerne med en dagligvarebutik, skal området nødvendigvis inddrages i bymidteafgrænsningen. For på sigt også at muliggøre etablering af en eventuel butik på Rådhusgrønningen inddrages det samlede planområde i bymidteafgrænsning.

Redegørelse til retningslinje 3.1

Bymidteafgrænsning
Planområdet er som nævnt ikke omfattet af kommuneplanens bymidteafgrænsning.

Bymidten i Hirtshals fremgår af nedenstående kort. Som det ses ligger hovedparten af lokalplanområdet uden for bymidteafgrænsningen. Dog er apotekets grund omfattet af afgrænsningen i dag.

Jf. Planlovens § 5 m stk. 2 og 3 kan en bymidtes afgrænsning ændres ved hjælp af en statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service.

Den statistiske metode er gennemført for Hirtshals bymidte, jf. nedenstående kort. Kortet viser, hvilke arealer der uden videre kan inddrages i kommuneplanens bymidteafgrænsning, såfremt der gennemføres den nødvendige planlægning for det (lokalplan og kommuneplantillæg). Det ses, at både Rådhusgrunden og Rådhusgrønningen kan inddrages i bymidten. Faktisk vurderes Rådhusgrunden uanset den statistiske metode at ville kunne inddrages, idet Rådhusbygningerne allerede indeholder centerfunktioner, der indgår i udpegningen af bymidter, såsom offentlig administration, politi og bibliotek.

Det samlede område vil på den baggrund blive inddraget i bymidteafgrænsningen i nærværende kommuneplantillæg nr. 34.

Statistisk bymidteafgrænsningRedegørelse for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet
Nærværende Kommuneplantillæg nr. 34 og tilhørende lokalplan 202.4110 – L04 sikrer, at der kan etableres en ny dagligvarebutik i bymidten, således at der fortsat kan være et varieret udbud af butikker centralt i byen.

Med sin beliggenhed ud til Jørgen Fibigersgade, som er byens primære butiksstrøg og en af de primære adkomstveje til byen, når man kommer fra syd ad motorvejen, ligger området centralt i byen og med gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Med denne placering vurderes en ny butik at være med til at tiltrække udefra kommende gæster, f.eks. færgeturister, og vil ligeledes give mulighed for, at disse gæster naturligt fortsætter ud i butikkerne i den øvrige del af byen. Derved vil der opnås et form for ”handelsstrøg” fra planområdet i øst til gågaden/Nørregade i vest.

Lokalplanen, samt den nye ramme for området, fastlægger, at en ny butik i området skal være en dagligvarebutik. Det begrundes med, at gågaden/Nørregade, hvor den primære koncentration af udvalgsvarer er beliggende, ikke ønskes ”udhulet” ved at åbne op for nye placeringer af udvalgsvarehandlen. Samtidig er det kommunens strategi på sigt, at Jørgen Fibigersgade skal være byens primære handelsgade for dagligvarer og omdannes til et moderne handelsstrøg, jf. det kommunale projekt fra 2014 ”Hirtshals - fra problemramt bymidte til ny identitetsskabende fortælling”.

Derved understøtter lokalplanen både den eksisterende detailhandelsstruktur, og den fremtidig ønskede.

Lokalplanens og rammens krav om at butiksbebyggelsen (delområde II) opføres i en facadebyggelinje mod Jørgen Fibigersgade og mod Rådhuspladsen, og kravet om den særlige facadebearbejdning, bl.a. med store vinduespartier, og kravet om at butikkens indgang placeres direkte ud til, eller i nær tilknytning til Jørgen Fibigersgade, vurderes at ville bidrage positivt til miljøet og at ville være med til at fastholde Jørgen Fibigersgade som den primære handelsgade, og vil markere indgangen til bymidten. Den forholdsvise lave bygning (1 plan i op til 8 ½ meters højde) vil underordne sig den eksisterende, omkringliggende bebyggelse, herunder særligt den bevaringsværdige Rådhusbygning, og vil blive opført i en arkitektur og i materialer der harmonerer særligt med denne. Den kommende butiksbebyggelse vil desuden blive trukket væk fra den bevaringsværdige Rådhusbebyggelse, i modsætning til den eksisterende Rådhusetape 2, som i dag er helt sammenbygget med etape 1/hovedbygningen. Derved bliver Rådhuset en selvstændig bygning med luft omkring, som det oprindeligt har været tegnet og tænkt.

Der er generelt gode tilkørselsforhold til lokalplanområdet, og dette sammenholdt med de mange parkeringspladser vil sikre en god afvikling af trafikken.


Retningslinje 3.6 - Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.
Jf. Planlovens § 5 q kan der i bymidter opføres dagligvarebutikker på max. 3500 m2 bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på max. 2000 m2. Kommuneplanen retningslinje 3.1 følger disse butiksstørrelser, og retningslinje 3.6 giver mulighed for 1500 m2 nye butikker. Der skelnes ikke mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Da lokalplan 202.4110-L04 og ramme 202.4110.25 kun giver mulighed for 1200 m2 nye butikker, vil plangrundlaget været i overensstemmelse med retningslinjen.

Retningslinje 15.4 - Bevaringsværdige bygninger
Rådhusets hovedbygning, og forpladsen inkl. den in situ støbte betonmur, samt Claus Ørntofts granitskulptur og trappe, udpeges som bevaringsværdig i retningslinjens kort. Derved beskyttes bygningen og den foranliggende plads mod ændringer og bygningsmæssige indgreb, der i væsentlig grad vil forringe bygningens og forpladsens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi.

Redegørelse til retningslinje 15.4
Administrationscenterets bygninger er tegnet af arkitekterne Niels Jørgen Dam og Kjeld Dircknick-Holmfeld og er opført i tre etaper i hhv. 1971, 1972 og 1983. 1. etape er hovedbygningen med hovedindgang, byrådssal og rådhustårn (som dog først fik sit tårnur 30 år senere - i 1998). Hovedbygningen er opført i en hel særlig arkitektur, der med maritime referencer afspejler områdets havnenære placering og Hirtshals’ status som havneby. Bygningsdelen indeholdende det mest betydende rum (Byrådssalen), er placeret øverst på bygningen, og udformet som skibets bro, med det svungne tag som skvulpende bølger og med Rådhustårnet som skibets mast. P-pladsen foran bygningen er belagt med chaussesten og afsluttes op mod bygningen af en støttemur, der sender tankerne hen på havnens kaj-kant. Ved hovedindgangen pryder Claus Ørntofts skulptur fra 2005 af et havdyr og en trappe i rød granit. Det samlede anlæg omfattende Rådhusbygningen og forpladsen m.v. ønskes bevaret. 

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at:

- Planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).
- Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:
- området omfatter et allerede udbygget og centralt beliggende område,
- området ikke indeholder natur og landskabelige værdier
- området er et mindre område på 1,6 ha.

- planerne sikrer de arkitektoniske værdier i området
- planerne giver mulighed for en anvendelse, som er i tråd med kommuneplanens rammer (centerformål) og som er sammenfaldende med naboområdet (detailhandelsområde)

- Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirke på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_34_hirtshals_raadhus_vedtaget4.pdf (424 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: