Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 31 - Boligområde, Svanelundsvej 6, Hjørring
 

Tillæg nr 31 - Boligområde, Svanelundsvej 6, Hjørring

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 31 - Boligområde, Svanelundsvej 6, Hjørring 
plannr Tillæg nr 31 
Dato for offentliggørelse af forslag 3. marts 2015 
Dato for vedtagelse 25. juni 2015 
Dato for ikrafttræden 29. juni 2015 
Høring start 3. marts 2015 
Høring slut 28. april 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 102.1130-L02 for Boligområde, Svanelundsvej 6, Hjørring.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af lokalplan nr. 102.1130-L02. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til boligformål som etagebebyggelse. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 50 og antal etager fastlægges til max. 2.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er på 3305 m2, ligger i den nordlige og ældste del af Svanelundskvarteret.  Området afgrænses af villaer mod nord og syd og tæt-lav boliger mod vest. Mod øst ligger Svanelundsvej og Svanelunden.  Området er udlagt til boligformål, men ejendommen er ikke beboet.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet er omfattet af en del af rammeområde 102.1110.01 Boligområde omkring Jørgen H. Nielsensvej, Hjørring, der udlægger området til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Det er bl.a. målsætningen for området at bevare områdets karakter med bygningernes oprindelige byggestil, at undgå knopskydning på bekostning af helhedsindtrykket og at undgå en opdeling af villaerne i ejerlejligheder for at sikre den nuværende karakter.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget udlægges planområdet som nyt rammeområde 102.11.30.10. Anvendelsen ændres til boligformål med etagebebyggelse, bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 og etageantallet til max. 2, hvorved det ønskede projekt kan realiseres. Det er formålet, at bebyggelsen med sin volumen skal give den samme karakter med store markante boliger.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:
- der er tale om en mindre ejendom centralt beliggende i byen, hvor der planlægges for ca. 14 boliger.
- eventuelle levesteder for flagermus sikres i planen med afværgeforanstaltninger
- belastning af området under byggeriet vil være af begrænset varighed
- belastning fra en øget trafik vurderes at være af underordnet betydning

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirke
på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_31_svanelundsvejhjoerring_vedtaget1.pdf (159 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: