Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup
 

Tillæg nr 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 28 - Vindmølleområde ved Gårestrup 
plannr Tillæg nr 28 
Dato for offentliggørelse af forslag 9. oktober 2015 
Dato for vedtagelse 27. januar 2016 
Dato for ikrafttræden 8. februar 2016 
Høring start 9. oktober 2015 
Høring slut 4. december 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 900.8111-L11 for vindmølleområde ved Gårestrup.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af en vindmøllepark med 3 vindmøller med højde på op til 150 m. Gennem kommuneplantillægget fastlægges anvendelse til vindmølleområde.

Formålet med kommuneplantillægget er også at fastlægge retningslinjer, således at der fastlægges:

  • en støjkonsekvenszone, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse,
  • et støjberegningsområde, hvor der ved opstilling af anden vindmølle skal ske beregning af støj ved nabobebyggelse, hvor møllerne ved Gårestrup medregnes,
  • at det på baggrund af en konkret vurdering er muligt at opstille vindmøller med et harmoniforhold mellem 1:1,1 og 1:1,45 i området ved Gårestrup og
  • et område i en afstand på 500 m omkring møllerne, hvor skovrejsning er uønsket.
 
Indhold

Området i dag
Rammeområdet er ca. 14,2 ha og ligger ved Gårestrup, ca. 3,5 km nordvest for Hjørring og ca. 1,5 km vest for Vidstrup.

Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål og skal bortset fra vindmøllerne fortsat anvendes til landbrugsformål.

Retningslinjerne omfatter det ovennævnte område, men også et område i en radius af 500 m, hvor retningslinjen for uønsket skovrejsning vil være gældende, en radius på ca. 900 m, hvor støjfølsom arealanvendelse ikke må ny etableres og en radius på ca. 4,5 km for området, hvor indenfor der skal foretages støjberegninger.


De nuværende rammebestemmelser
Planområdet har hidtidigt ikke været omfattet af en kommuneplanramme.


De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget udlægges nyt rammeområde, som fastlægger anvendelsen til vindmølleområde med mulighed for opstilling af 3 vindmøller med højde på max. 150 m, hvorved det ønskede projekt kan realiseres.


Retningslinjer
Der fastsættes en ny retningslinje 5.30, således at vindmølleområdet ved Gårestrup overgår fra potentielt vindmølleområde til planlagt vindmølleområde i kommuneplanen og således at der fastlægges støjberegningszone og støjkonsekvenszone omkring vindmølleområdet.

Der tilføjes følgende tekst i retningslinje 5.15:

På baggrund af en konkret vurdering af de landskabelige forhold ved Gårestrup, kan der opstilles vindmøller med et harmoniforhold mellem 1:1,1 – 1:1,45. Vurderingen skal fremgå af miljørapporten.

Der indsættes nyt afsnit efter sidste afsnit i redegørelsen til retningslinje 12.2:

Forholdet varierer dog meget, afhængigt af hvordan møllerne er placeret i forhold til omgivelserne og bør derfor vurderes for hvert enkelt projekt i forhold til det omgivende terræn.

Landskabet omkring området ved Gårestrup er let kuperet, og der er en del bevoksning. Det betyder, at møller opstillet i dette område som oftest ikke vil kunne ses i fuld udstrækning. Det vil derfor i en del tilfælde ikke være muligt at vurdere forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren. Derfor er det muligt på baggrund af en konkret vurdering at forøge harmoniforhold, således det er mellem 1:1,1 og 1:1,45. Vurderingen skal fremgår af miljørapporten og indgå i den samlede vurdering af møllernes miljøpåvirkning.

Der tilføjes følgende tekst i retningslinje 12.2:

Desuden er skovrejsning uønsket indenfor en afstand på 500 m til vindmølleområder jf. retningslinje 5.30.

Der indsættes nyt afsnit efter 3. afsnit i redegørelsen til retningslinje 12.2:

Der friholdes en zone på 500 m omkring udlagte vindmølleområder med henblik på at hindre, at der i vindmøllernes levetid i forbindelse med ny skov opstår læforhold og turbulens, der nedsætter vindmøllernes høje effektivitet.

 
Retningslinje

Retningslinje 5.30 – Udpegede vindmølleområder

Der er efter konkret planlægning udlagt specifikt udpegede vindmølleområder i følgende omfang:

  1. Vindmølleområde ved Gårestrup med mulighed for opstilling af max. 3 vindmøller med en højde på max. 150 m.

Der udlægges støjkonsekvenszone omkring hvert enkelt vindmølleområde svarende til det areal, der omfattes af 37 og 39 dB(A)-støjlinjerne i forhold til støjfølsom arealanvendelse jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Der kan ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse indenfor udpegningen.

Der udlægges støjberegningszone omkring vindmølleområdet svarende til det areal der omfattes af 22 dB(A)-støjlinjen. Før en ny mølle kan stilles op indenfor støjberegningszonen skal det jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller sikres at nabobeboelse ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller herunder støj fra vindmøller i de planlagte vindmølleområder, der ligger over grænseværdierne. Udsættes nabobeboelse for støj over grænseværdierne kan den aktuelle mølle ikke stilles op med den pågældende placering; men kan måske flyttes til en anden placering, hvor der fortsat er overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser og større afstand til naboens beboelse.

Støjkonsekvenszonen og støjberegningszonen for det enkelte vindmølleområde fastlægges endeligt, når der meddeles byggetilladelse til det enkelte vindmølleområde.

- Støjberegningszone

 - StøjkonsekvenszoneRedegørelse til retningslinje 5.30
Støjkonsekvenszonen er en forbudszone, der skal sikre, at der ikke etableres ny bolig eller ny støjfølsom arealanvendelse (f.eks. samlet boligbebyggelse, institution, camping- eller kolonihave-formål) indenfor det område, hvor grænseværdierne for støj kan overskrides.

Støjberegningszonen er en tilladelseszone, der skal sikre at nabobolig til ny mølle ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller, der ligger over de gældende grænseværdier. Støjberegningszonen angiver det areal, hvor støjen fra møllerne i det enkelte vindmølleområde skal medregnes ved beregning af den samlede vindmøllestøj i forhold til nabobolig f.eks. beregning af støjen ved nabobolig ved opstilling af en husstandsmølle. Støjen fra andre møller har ingen betydning for ejeren af den aktuelle vindmølle, da ejeren af en vindmølle er undtaget for støjreglerne jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Det er ansøger af den nye mølle, der skal udarbejde en beregning af den samlede vindmøllestøj eventuelt i samarbejde med de omkringliggende vindmølleejere.


Retningslinje nr. 5.1 Udseende og opstillingsmønster i vindmølleparker
I vindmølleparker skal møllerne være ens af størrelse, udseende og materialevalg. Møller skal opstilles på en lige linje, dog ved parker med mere end 6 møller eventuelt i let opfattelige geometriske opstillingsmønstre.

Vindmøller skal opføres med rørtårne i en lysegrå farve, skal være refleksfri og forsynet med 3-bladede rotorer.

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35, og vingernes omdrejningsretning skal være med uret (betragtet med vinden i ryggen). På baggrund af en konkret vurdering af de landskabelige forhold ved Gårestrup, kan der opstilles vindmøller med et harmoniforhold mellem 1:1,1 – 1:1,45. Vurderingen skal fremgå af miljørapporten.

Møllerne må ikke forsynes med reklamer ud over firmanavn på møllehuset. Der må ikke etableres belysning af møller – bortset fra evt. afmærkning, der er nødvendig af hensyn til fly- og sejladssikkerhed.


Redegørelse til retningslinje 12.2
For at en vindmøllepark kan opfattes som en helhed, er det væsentligt, at møllerne er ensartede. Vindmøller skal placeres, så de belaster det omgivende landskab mindst muligt. Normalt opnås dette gennem opstilling på rette linjer med samme indbyrdes afstand. Der kan dog være tilfælde, hvor landskabsformerne kan tale for et andet mønster f.eks. en svag bue, der følger landskabselement. Dette skal i givet fald påvises gennem visualisering.

Erfaringer viser, at rørtårne passer bedst i landskabet. Der skal for hvert enkelt projekt for vindmøller på 100–150 m foretages en vurdering af forholdet mellem navhøjde og rotordiameter, som normalt vil ligge mellem 1:1,1 og max 1:1,35.

Forholdet varierer dog meget, afhængigt af hvordan møllerne er placeret i forhold til omgivelserne og bør derfor vurderes for hvert enkelt projekt i forhold til det omgivende terræn.

Landskabet omkring området ved Gårestrup er let kuperet, og der er en del bevoksning. Det betyder, at møller opstillet i dette område som oftest ikke vil kunne ses i fuld udstrækning. Det vil derfor i en del tilfælde ikke være muligt at vurdere forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren. Derfor er det muligt på baggrund af en konkret vurdering at forøge harmoniforhold, således det er mellem 1:1,1 og 1:1,45. Vurderingen skal fremgår af miljørapporten og indgå i den samlede vurdering af møllernes miljøpåvirkning.


Retningslinje 12.2 – Områder, hvor skovrejsning er uønsket
Der er udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket, jf. kort. Inden for disse områder må der ikke plantes ny skov.

Desuden er skovrejsning uønsket indenfor en afstand på 500 m til vindmølleområder jf. retningslinje 5.30.


- Uønsket skovrejsningRedegørelse til retningslinje 12.2
Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, betyder, at der i disse områder ikke kan plantes skov på landbrugsjord. Eksisterende, lovligt anlagte skove og fredskovspligtige arealer berøres ikke af udpegningen. Skovloven indeholder definitionen af skov, og eksempelvis læhegn og juletræer er ikke omfattet af forbuddet.

Byrådet kan i visse tilfælde og efter konkret vurdering fravige retningslinjen i forhold til forbuddet mod tilplantning i områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Udpegningen er begrundet i ønsket om at friholde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur- og kulturværdier mv. for tilplantning. Den omfatter eksempelvis de internationale naturbeskyttelsesområder, mange fredede områder og en række kirkers og andre kulturspors omgivelser. Endvidere er en del af de udpegede områder, hvor skovrejsning er uønsket, begrundet i, at områderne er udpeget til byudvikling mv.

Indtil råstofforekomsterne er indvundet, er de regionale råstofområder udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket. Efter råstofindvinding overgår de til en ny status jf. retningslinje 22.1 om arealanvendelse efter endt råstofgravning.

Der friholdes en zone på 500 m omkring udlagte vindmølleområder med henblik på at hindre, at der i vindmøllernes levetid i forbindelse med ny skov opstår læforhold og turbulens, der nedsætter vindmøllernes høje effektivitet.

 
Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljørapport, hvori de miljømæssige konsekvenser ved etablering af vindmølleområdet er belyst. Miljørapporten omfatter såvel miljøvurdering af planforslag som VVM-redegørelse for projektet.

 
Vedhæftning pdf miljoerapport_gaarestrup_hoej_med_kp_tillaeg_fra_odeum.pdf (19192 KB) 

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: