Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 25 - Offentlige formål (plejehjem) ved Kystvejen i Lønstrup
 

Tillæg nr 25 - Offentlige formål (plejehjem) ved Kystvejen i Lønstrup

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 25 - Offentlige formål (plejehjem) ved Kystvejen i Lønstrup 
plannr Tillæg nr 25 
Dato for offentliggørelse af forslag 3. december 2014 
Dato for vedtagelse 26. marts 2015 
Dato for ikrafttræden 27. marts 2015 
Høring start 3. december 2014 
Høring slut 28. januar 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 903.7170-L02a for et området til offentlige formål (plejehjem) ved Kystvejen i Lønstrup.

Lokalplan 903.7170-L02a er et ”tillæg” til den gældende bolig-lokalplan, således
at der fremadrettet gives mulighed for både boliger og offentlige formål (plejehjem) på en del af området.

Kommuneplantillægget omfatter et større areal end lokalplanens område, idet tillægget ændrer anvendelsesmulighederne for det samlede område (svarende til området for den oprindelige bolig-lokalplan).

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er ca. 5.7 ha. stort, ligger i den østlige kant af Lønstrup by, mellem eksisterende by og sommerhusområder. Området afgrænses mod øst af Kystvejen og mod nord af M. Kabels Vej.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet er omfattet af rammeområde 903.1140.09, der udlægger området til boligformål (helårsbeboelse) med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget ændres planområdets rammebestemmelser. Anvendelsen ændres til boligformål og offentlige formål som plejehjem, plejeboliger eller lignende.

Tillægget ændrer ikke på de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  • Planerne omfatter et mindre areal på ca. 10.000 m2.
  • Lokalplanen er et tillæg til en eksisterende lokalplan, og medfører kun begrænsede ændringer (primært udvidelse af anvendelsesmulighederne)
  • Området er ikke omfattet af særlige naturinteresser.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_25_off_form_friplejehjem_loenstrup_vedtaget.pdf (115 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: