Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 23 - Sommerhusområde ved Tranegården,Lyngbyvej, Nr. Lyngby
 

Tillæg nr 23 - Sommerhusområde ved Tranegården,Lyngbyvej, Nr. Lyngby

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 23 - Sommerhusområde ved Tranegården,Lyngbyvej, Nr. Lyngby 
plannr Tillæg nr 23 
Dato for offentliggørelse af forslag 4. november 2014 
Dato for vedtagelse 26. marts 2015 
Dato for ikrafttræden 8. april 2015 
Høring start 4. november 2014 
Høring slut 2. januar 2015 
Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for at sommerhusområdet kan udstykkes i otte sommerhusgrunde og at der kan ske en omdannelse af den nuværende firelængede gård, Tranegården til en moderne sommerhusbebyggelse.

Kommuneplantillægget er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 900.6110-L10 sommerhusområde, Tranegården, Nr. Lyngby og omfatter det samme område.

 
Indhold

Området i dag

Lokalplanområdet er på ca. 1,46 ha. og ligger nær vestkysten på østsiden af Lyngbyvej i Nr. Lyngby. Området afgrænses mod syd af et ældre sommerhusområde opført i midten af 70’erne og mod nord af et nyere sommerhusområde, der endnu ikke er fuldt udbygget.

I området ligger i dag den firelængede gård,Tranegården. Den tilbageværende bebyggelse, der består af det tidligere stuehus, to ladebygninger og en påbegyndt maskinhal, er forfalden.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet er omfattet af rammeområde 900.6110.57, der udlægger området til sommerhusformål med en specifik anvendelse til ferielejligheder og fællesfaciliteter. Der må ikke ske yderligere udbygning af området. Kommuneplanrammen foreskriver samtidig, at der skal udlægges min. 10 parkeringspladser til det planlagte, fælles hovedhus og 1,5 parkeringsplads pr. ferielejlighed.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget ændres planområdets rammebestemmelser. Det fastsættes at området kan udstykkes i otte selvstændige sommerhusgrunde. Generelt skal ny bebyggelse opføres med et omfang lignende den omkringliggende sommerhusbebyggelse, dvs. i max. 1 etage med en højde på max. 5 m. Dog kan bebyggelse indenfor et fastlagt byggefelt, der er bestemt ud fra den tidligere gårds placering, opføres i 1½ etager med en højde på max. 8,5 m. Byggefeltet fastlægges i kommende lokalplan. For bebyggelse udenfor byggefeltet fastlægges en bebyggelsesprocent på max. 10%. Parkering skal ske på egen grund

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

 

-       At planen ikke er omfattet af bilag 3 og 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

-       At planen ikke antages at påvirke et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

-       At planen ikke antages at få væsentlig påvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3) fordi:

  • Området i forvejen er et planlagt område
  • Området er omgivet af sommerhusområder
  • Planerne ikke får væsentlig indvirkning på natur, miljø eller rekreative værdier.
 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_23_tranegaarden_vedtaget1.pdf (94 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: