Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 20 - Godsbaneterminal i Hirtshals
 

Tillæg nr 20 - Godsbaneterminal i Hirtshals

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 20 - Godsbaneterminal i Hirtshals 
plannr Tillæg nr 20 
Dato for offentliggørelse af forslag 2. juli 2014 
Dato for vedtagelse 30. oktober 2014 
Dato for ikrafttræden 3. november 2014 
Høring start 2. juli 2014 
Høring slut 27. august 2014 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 203.8140-L02 for godsbaneterminal i Hirtshals.

Kommuneplantillægget omfatter et område, som er større end lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af godsbaneterminalen. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til tekniske formål, med trafikanlæg samt jernbanens hovedspor. Der er tale om en mindre udvidelse af den eksisterende ramme til tekniske formål.

Kommuneplantillægget ændrer også i rammen omkring godsbaneterminalen. Anvendelsen fastlægges til grønt område, og beskriver, at områderne tæt på godsbaneterminalen, Hirtshalsbanen, Søndergade og Ålborgvej kan være påvirket af støj.

Endeligt fastlægger kommuneplantillægget, at der i området omkring godsbaneterminalen, Hirtshalsbanen og Ålborgvej ikke må planlægges for støjfølsom anvendelse.

 
Indhold

Området i dag

Planområdet ligger langs det eksisterende sporanlæg i Hirtshals nord for Søndergade – vest for Aalborgvej – syd for boligerne og erhvervsområdet ved Skovvejen og øst Margrethevej / Islandsvej / Finlandsvej.

Planområdet ligger i den grønne kile omkring Hirtshalsbanen, Ålborgvej og Søndergade.
En del af Emmersbæk ligger indenfor planområdet.

Området på begge sider af jernbanen er ubebygget og henligger som fredskov.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet er omfattet af rammeområde 203.8140.18, der udlægger området til tekniske formål med trafikanlæg.

Planområdet er også omfattet af rammeområde 203.5110.11, der udlægger området til rekreative formål.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget ændres planområdets rammebestemmelser.

Området til tekniske formål med trafikanlæg udvides, således at østgrænsen forskydes 5 m mod øst og således at et mindre areal mod Søndergade medtages. Rammens bestemmelser ændres ikke. Der er således alene tale om en geografisk tilretning.

I rammeområdet omkring godsbaneterminalen ændres anvendelsen til grønt område med tilhørende rekreative anlæg samt skovbrug. Der kan inden for området være påvirkning af støj fra godsbaneterminalen, Hirtshalsbanen, Ålborgvej og Søndergade.  

Der kan kun opføres bebyggelse i overensstemmelse med områdets anvendelse. Bebyggelse og anlæg skal udformes under hensyntagen til natur- og beplantningsforholdene.
Der kan i området etableres anlæg til støtte for områdets rekreative anvendelse.

Retningslinje
Der fastsættes en ny retningslinje 8.2, som skal sikre at der i en zone omkring godsbaneterminalen, Hirtshalsbanen og Ålborgvej ikke udlægges støjfølsom anvendelse.

 
Retningslinje

Retningslinje 8.2 – Støjbelastet areal ved Godsbaneterminal i Hirtshals
Støjbelastet areal ved Godsbaneterminalen må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.

 Støjbelastede areal Godsbaneterminalen

Redegørelse til retningslinje 8.2
Det støjbelastede areal må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige arealanvendelse kan sikres mod støjgener. Støjfølsomme arealanvendelser er eksempelvis boligformål, legepladser, børnehaver, campingpladser eller rekreative områder. Det kan også omfatte andre anvendelsesformål, hvor ro og fred er et væsentligt element i stedets totaloplevelse.

I området er der planlagt en godsbaneterminal, som der vil komme støj fra. Samtidig er der i dag tog- og trafikstøj fra Hirtshalsbanen, Ålborgvej og Søndergade i skoven på begge sider af Hirtshalsbanen.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen omfatter projekter anført på lovens bilag 4 nr. 10 (§ 3, stk. 1, nr. 1), men planen antages ikke at påvirke et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§3, stk. 1, nr. 2), og planen antages ikke at få væsentligt påvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  •  Planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  •  Planen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  •  Planen vurderes ikke at påvirke fredninger eller sjældne planter og dyr.
  •  Planområdet rummer ikke drikkevandsinteresser.
 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_20_godsbaneterminal_vedtaget.pdf (352 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: