Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 2 - Boligområde ved Peder Rimmensgade, Hirtshals
 

Tillæg nr 2 - Boligområde ved Peder Rimmensgade, Hirtshals

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 2 - Boligområde ved Peder Rimmensgade, Hirtshals 
plannr Tillæg nr 2 
Dato for offentliggørelse af forslag 12. december 2013 
Dato for vedtagelse 24. april 2014 
Dato for ikrafttræden 30. april 2014 
Høring start 12. december 2013 
Høring slut 6. februar 2014 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 202.1120-L03 for Plejeboliger ved Peder Rimmensgade, Hirtshals.

Kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt som tillæg nr. 57 til Kommuneplan 2009. Efterfølgende har Byrådet vedtaget Kommuneplan 2013 og ophævet Kommuneplan 2009. Derfor har dette tillæg fået nyt nr. og betegnes nu som tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013.

Formålet med kommuneplantillægget er at hæve bebyggelsesprocent til 100 % og etageantallet til 2 etager.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet ligger øst for Jyllandsgade og vest for Ålborgvej i den nordlige del af Hirtshals. Området afgrænses mod nord af Peder Rimmensgade og på den anden side af Peder Rimmensgade ligger et blandet bolig- og erhvervsområde. Lokalplanområdet afgrænses mod vest, øst og syd af boligområder.

Området anvendes på nuværende tidspunkt dels som en bebygget grund med et helårshus og dels som af en selvejende institution med plejeboliger.

Den hidtidige ramme nr. 202.1140.09
I kommuneplanen er en del af ovennævnte område en del af rammeområde 202.1140.09, der udlægger området til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 25 % og 40 % for henholdsvis åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bygningshøjden er fastsat til 8,5 m og etageantallet til 1½ etage. Gennem kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse til boligformål med tæt-lav bebyggelse.

Den resterende del af planområdet er en del af rammeområde 202.1120.23, som ikke ændres.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Den fremtidige ramme nr. 202.1120.23
Kommuneplantillægget udvider ramme nr. 202.1120.23, hvorved en naboejendom også bliver omfattet. Inden for ramme nr. 202.1120.23 er bebyggelsesprocenten fastsat til 100 % og bygningshøjden til 8,5 m og etageantallet til 2 etager.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  • Planområdet ligger i byzone.
  • Der findes ikke væsentlige natur-, miljø- eller rekreative interesser inden for planområdet.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_2_p_rimmensgade_vedtaget.pdf (186 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: