Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 18 - Sommerhusområde vest for Hovedvejen, Tornby
 

Tillæg nr 18 - Sommerhusområde vest for Hovedvejen, Tornby

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 18 - Sommerhusområde vest for Hovedvejen, Tornby 
plannr Tillæg nr 18 
Dato for offentliggørelse af forslag 12. november 2014 
Dato for vedtagelse 26. marts 2015 
Dato for ikrafttræden 13. april 2015 
Høring start 12. november 2014 
Høring slut 6. januar 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 900.6110-L05 for Sommerhusområde vest for Hovedvejen i Tornby.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for etablering af 20 nye sommerhusgrunde i overensstemmelse med Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Region Nordjylland.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er 6,9 ha, ligger vest for Hovedvejen syd for Strandvejen. Området afgrænses mod vest af det eksisterende sommerhusområde ved Øksenbækvej, mod nord af Tornby Camping og mod øst og syd af landbrugsarealer.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet har hidtidigt ikke været omfattet af en kommuneplanramme.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget udlægges nyt rammeområde 900.6110.90, hvorved den ønskede anvendelse til sommerhusformål kan realiseres.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  • konkrete begrundelser på baggrund af screeningsskemaet,
  • der er tale om et mindre område på ca. 3,4 ha, hvor ny bebyggelse skal placeres. Øvrig del af området på ca. 3,5 ha. Udlægges til fælles areal, der ikke må bebygges m.m., og
  • at den fremtidige anvendelse til sommerhusformål ikke vurderes at give anledning til særlig påvirkning af omgivelserne bl.a. trafik og støj.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_18_sommerhusomraade_tornby_vedtaget.pdf (91 KB) 

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: