Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 12 - Erhvervsområde ved Sprogøvej, Hjørring
 

Tillæg nr 12 - Erhvervsområde ved Sprogøvej, Hjørring

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 12 - Erhvervsområde ved Sprogøvej, Hjørring 
plannr Tillæg nr 12 
Dato for offentliggørelse af forslag 5. februar 2014 
Dato for vedtagelse 30. oktober 2014 
Dato for ikrafttræden 4. november 2014 
Høring start 5. februar 2014 
Høring slut 2. april 2014 
Formål

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet i forbindelse med
udarbejdelsen af lokalplan nr. 109.3120-L03 Erhvervsområde ved Sprogøvej.

Formålet med kommuneplantillægget er dels at give mulighed for udbygning af erhvervsområdet i Hjørring, dels at give mulighed for at bygge højere indenfor et afgrænset område, end der er fastlagt i den gældende kommuneplan.

 
Indhold

Området i dag
Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål med lettere industri og områdets forbeholdes transporttunge erhverv.

Området grænser om til motorvejen mod øst. Der er udlagt en byggelinje på 80 m langs med motorvejen. Mod vest grænser området op til de tungere erhverv, hvor der er højt byggeri, dvs. op til 40 m. Området grænser desuden op til en bolig mod sydvest.

Området anvendes i dag til erhvervsformål i den nordøstlige del af området, hvor Hjørring Varmeforsyning anvender området i forbindelse med varmeproduktionen.

Området i øvrigt anvendes til landbrugsformål.

Kommuneplantillægget omfatter et område på ca. 16,4 ha. Den nordlige del af området er lokalplanlagt. Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,7.

Lokalplanen omhandler det samme område som dette kommuneplantillæg. Den gældende lokalplan aflyses delvis ved vedtagelse af lokalplan nr. 109.3120-L03 Erhvervsområde ved Sprogøvej.

De hidtidige rammer nr. 109.3120.04 og nr. 109.3120.05
I kommuneplanen er ovennævnte områder omfattet af rammeområde nr.
109.3120.04 og nr. 109.3120.05, der udlægger området til erhvervsformål med lettere industri og transporttunge erhverv.

Områdets hidtidige anvendelse er fastlægt til erhvervsformål, herunder lettere industri.

Området skal gennem beplantning langs vejene og på
industrigrundene sikres en åben og grøn karakter. Der må ikke etableres boliger i området.

Der er udlagt en byggelinje på 80 m langs motorvejen fra Frederikshavnsvej til Sæbyvej.

Byudviklingen i området skal ske inden fra og ud. Dvs. at bebyggelsen
langs motorvejen sker i takt med at erhvervsområdet trinvist udvides mod øst.

Den fremtidige ramme 109.3120.12
Den nye ramme omhandler et samlet erhvervsområde på ca. 16,4 ha. Hele området er rammelagt med den gældende kommuneplan, hvor anvendelsen er fastlagt til erhvervsformål med lettere industri og transporttunge erhverv. Der må ikke etableres detailhandel, bortset fra salg af egenproduktion, hvor butikken må være max. 200 m2.

Ved kommuneplantillægget ændres der ikke på områdets anvendelsesmuligheder, men byggeriets højde i området fastlægges nærmere, og samtidig udgør kommuneplantillægget en samlet ramme, der med lokalplanen giver mulighed for, at den ønskede byudvikling kan realiseres. Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at bebyggelsen vest for Sprogøvej må være max 25 m., mens bebyggelsen øst for Sprogøvej må være 12 m, hvilket koncentrerer den høje bebyggelse, hvor der i forvejen er høj bebyggelse og samtidig giver et mere afdæmpet indtryk af Hjørring set fra motorvejen.

Der er ikke fastlagt maksimal højde på skorstene, men i naboområdet
mod vest er den højeste skorsten 75 m høj. Tilsvarende skorstenshøjde kan forventes i området vest for Sprogøvej.

 

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.
Begrundelserne herfor er:

Planen omfatter projekter anført på lovens bilag 4 nr. 2d og 3a; men planen omfatter et mindre område på lokalt plan og antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 2) fordi:

  • Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål og rummer ikke særlige naturmæssige interesser i form af særlig værdifuld natur, økologiske forbindelser eller sjældne planter og dyr.
  • Området vil blive opfattet som en naturlig udbygning af det eksisterende erhvervsområde.
  • Der er ikke registreret naturinteresser, fredninger eller andet i området, der vil få indvirkning på miljøet.
  • Området rummer ikke særlige drikkevandsinteresser. Der ikke indvindingsoplande eller kildepladszoner i nærheden.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_12_sprogoevej1_vedtaget.pdf (182 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: