Forside Tillæg Vedtaget Tillæg nr 41 - Offentligt formål ved Nørregade/Vendelbogade, Sindal
 

Tillæg nr 41 - Offentligt formål ved Nørregade/Vendelbogade, Sindal

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 41 - Offentligt formål ved Nørregade/Vendelbogade, Sindal 
plannr Tillæg nr 41 
Dato for offentliggørelse af forslag 25. september 2015 
Dato for vedtagelse 27. januar 2016 
Dato for ikrafttræden 2. februar 2016 
Høring start 25. september 2015 
Høring slut 20. november 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 300.7170-L04 for Menighedshuset, Nørregade, Sindal.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af lokalplanen. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til offentlige formål som kirke og sognegård. Området udvides med to nordlige parceller, hvor der er boliger.

 

 
Indhold

Området i dag
Kommuneplanens rammeområde er på ca. 72 ha. Områdets anvendelse er fastlagt til offentligt formål med institution, administration, kirke og grønt område.

Med lokalplanen overføres to nordlige parceller i rammeområdet. De to parceller udgør tilsammen ca. 0,4 ha.

Det samlede planområde udgør herefter ca. 72,5 ha.

Området afgrænses af boligområder mod vest, syd og delvis mod nord, og mod øst afgrænses området af Uggerby Å og åbent land og mod nord delvis af åbent land.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet er omfattet af en del af rammeområde 300.7170.34 Offentligt område ved Vendelbogade, Sindal, der udlægger området til offentligt formål med institution, administration, kirke og grønt område.

Planområdet er desuden omfattet af en del af rammeområde 300.1140.08 Boligområde ved Østerlund og Nyvangen, Sindal, der udlægger området til blandet boligområde.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget udvides rammeområde 300.7170.34 til også at omfatte 2 mindre parceller af rammeområde 300.1140.08, hvorved den ønskede ændring i anvendelse fra boligområde til offentligt formål med institution m.m. kan realiseres.

 

 

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

• Planen omfatter ikke projekter anført på lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

• Planen fastlægger rammer for fremtidige

anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

- planlægningen er i byzone indenfor et allerede planlagt område

- anvendelsen af området er en udvidelse af eksisterende offentlige område med kirke og grønt område

- planlægningen er indenfor et begrænset område

- der findes ikke væsentlige natur-, miljø eller rekreative interesser indenfor lokalplanområdet

• Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_41_sognegaard_i_sindal_vedtaget.pdf (298 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: