Forside Tillæg Vedtaget Kraftvarmeværk ved Gutenbergvej, Sindal
 

Kraftvarmeværk ved Gutenbergvej, Sindal

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Kraftvarmeværk ved Gutenbergvej, Sindal 
plannr Tillæg nr 45 
Dato for offentliggørelse af forslag 18. maj 2016 
Dato for vedtagelse 31. august 2016 
Dato for ikrafttræden 9. september 2016 
Høring start 18. maj 2016 
Høring slut 13. juli 2016 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 300.8150 – L05 for Kraftvarmeanlæg ved Gutenbergvej, Sindal.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af et kraftvarmeværk. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til teknisk anlæg i form af anlæg til energiproduktion, bebyggelsesprocenten hæves til 60 og bygningshøjden hæves til maks. 20 m med mulighed for opførelse af en skorsten med en højde på optil 40 m.

 

 
Indhold

Området i dag

Planområdet, som er 1,94 ha, udgør den sydvestlige del af et lokalplanlagt
erhvervsområde mellem Oremosevej, Jerupvej og Gaden. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål.

De nuværende rammebestemmelser
Planområdet er en del af rammeområde nr. 300.3120.20, der udlægger området til lettere industri og fastsætter bebyggelsesprocenten til 50 og bygningshøjden til 12,5 m.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget udlægges planområdet som nyt rammeområde 300.8110.39, hvorved det ønskede projekt kan realiseres.

 

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi.

  • der er tale om et eksisterende erhvervsområde,
  • bebyggelsen har et begrænset omfang,
  • der er ingen natur- eller landskabsinteresser i området og
  • de omkringliggende veje i erhvervsområdet har en kapacitet, som kan håndtere den øgede trafik til og fra planområdet.     

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 

 
Vedhæftning pdf kraftvarmevaerk_ved_gutenbergvej_sindal.pdf (780 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: