Forside Tillæg Vedtaget Forlystelsesanlæg ved Industrivej, Løkken
 

Forlystelsesanlæg ved Industrivej, Løkken

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Forlystelsesanlæg ved Industrivej, Løkken 
plannr Tillæg nr 26 - Forlystelsesanlæg ved Industrivej, Løkken 
Dato for offentliggørelse af forslag 17. februar 2016 
Dato for vedtagelse 25. maj 2016 
Dato for ikrafttræden 30. maj 2016 
Høring start 19. februar 2016 
Høring slut 15. april 2016 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 600.5140-L01 for Action House i Løkken.  

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af en udvidelse af Action House. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til forlystelsesanlæg med både indendørs og udendørs aktiviteter og bygningshøjden hæves.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er 9,8 ha, ligge ved Industrivej i Løkke. Området afgrænses af Landbrugsarealer mod nord, at et eksisterende erhvervsområde mod syd og af et solcelleanlæg mod øst. Inden for området ligger det eksisterende Action House og en tidligere landbrugsejendom.

De nuværende rammebestemmelser
En del af planområdet er omfattet af rammeområde 600.3120.23, der udlægger området til erhvervsområde.  Rammen fastsætter anvendelsen til erhvervsformål, herunder lettere industri- og håndværksvirksomhed, lagervirksomhed samt serviceerhverv i forbindelse med turisterhverv. Rammsen fastsætter bygningshøjden til maks. 8,5 m.

Den øvrige del af planområdet er omfattet af ramme område 600.3160.30, der udlægger området til serviceerhverv i forbindelse med turisterhverv, herunder forlystelseserhverv. Rammen fastlægger desuden, at der skal etableres en slørende beplantning langs Løkkensvej i en bredde på min. 10 m. Beplantningen skal, med tiden, have karakter af stedsegrøn skov.

De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget udlægges planområdet som nyt rammeområde 600.5140.68, hvorved det ønskede projekt kan realiseres. Rammen udlægger hele området til forlystelsesanlæg med både udendørs og indendørs aktiviteter.

 

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

 • Planområdet er i forvejen udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen og en del af området er allerede lokalplanlagt til formålet.
 • Der er tale om en udvidelse af et eksisterende anlæg.
 • Planområdet ligger i direkte tilknytning til det eksisterende erhvervsområde mod syd.
 • Der findes ingen særlige kulturelle værdier i eller nær planområdet.
 • Løkken by ligger som helhed indenfor kystnærhedszonen. Den primære udvidelse sker mod øst - væk fra kysten og i direkte tilknytning til det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej og Løkkenholmsvej. Nyt byggeri koncentreres umiddelbart nord for erhvervsbebyggelsen øst for Løkkenholmsvej.
 • Anlægget vil fremstå mere synligt i landskabet, men lokalplan sikre, at bebyggelsen tilpasses omgivelserne.
 • Der forventes ikke at forekomme væsentlige støjgener i forbindelse med anlæggets drift. Gældende støjgrænser skal overholdes.
 • Anlæggets påvirkning på natur- og landskabsinteresserne vurderes at være begrænset.
 • Den øgede trafikmængde forventes ikke at få en betydning, da anlægget er placeret i tilknytning til det overordnede vejnet, som har en tilstrækkelig kapacitet.  

  Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).
 
Vedhæftning pdf forlystelsesanlaeg_ved_industrivej_loekken.pdf (1017 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: