Forside Tillæg Vedtaget Erhvervsområde ved Vrejlev Klostervej 310, Tårs
 

Erhvervsområde ved Vrejlev Klostervej 310, Tårs

Status Vedtaget 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Erhvervsområde ved Vrejlev Klostervej 310, Tårs 
plannr Tillæg nr 32 
Dato for offentliggørelse af forslag 4. maj 2016 
Dato for vedtagelse 31. august 2016 
Dato for ikrafttræden 9. september 2016 
Høring start 4. maj 2016 
Høring slut 29. juni 2016 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 800.3160-L03 Erhvervsområde ved Vrejlev Klostervej 310, Tårs.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af en udvidelse af den eksisterende virksomhed. Gennem kommuneplantillægget fastlægges planområdets anvendelse til erhvervsformål med relation til landbrug i form af smede- og maskinvirksomhed med tilhørende udstillingsarealer, produktionshaller samt administrations- og personalefaciliteter.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet er del af en større landbrugsejendom med adresse til Vrejlev Klostervej 310, beliggende ca. 1,5 km. sydvest for Tårs.

En del af planområdet er omfattet af rammeområde nr. 800.3120.01 der udlægger området til erhvervsformål, med smede- og maskinvirksomhed. Gennem kommuneplantillægget udvides dette rammeområde til at omfatte hele planområdet, hvorved det ønskede projekt kan realiseres.

Redegørelse for planlægning i nitratfølsomt indvindingsområde
Rammeområde 800.3130.01 for lettere industri ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt i et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), se kortet i afsnit 3.

Ifølge Vandplanernes retningslinje 41 kan der i OSD og indvindingsoplande planlægges for potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg,

 • hvis der ikke er alternative placeringer udenfor OSD eller indvindingsopland,
 • hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn, og
 • hvis en række redegørelseskrav er opfyldt.

Ifølge Vandplanernes retningslinje 41 kan der i NFI planlægges for mindre grundvandstruende virksomhed,

 • hvis der ikke er alternative placeringer udenfor NFI
 • hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn, og
 • hvis en række redegørelseskrav er opfyldt.

I det følgende redegøres der for kommunens planlægningsmæssige overvejelser om byudvikling i området samt afvejning af byudviklingsinteressen set i forhold til de samlede drikkevandsinteresser i kommunen, jf. den statslige udmelding.


1. Grundvandsressource og vandforsyningsforhold i Hjørring Kommune
Grundvandsinteressernes beliggenhed og sårbarhed i Hjørring Kommune fremgår af nedenstående kort.

 Syv OSD-områder Oerum smeden

 

I kommunen findes syv OSD-områder:
•        OSD 1425 Gærum – Stenhøj og Lendum i Hjørring Kommune
•        OSD 1426 Bagterp – Hjørring By
•        OSD 1446 Løkken og Vrå
•        OSD 1447 Tårs
•        OSD 1474 Tolne
•        OSD 1479 Hirtshals og Sindal

Forsyningssituationen i kommunen er beskrevet i Hjørring Kommunes Vandforsyningsplan 2009-2021, se http://www.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=1495&target=blank


Placering af vandværker kan ses på Hjørring Kommuneplans kort: http://www.kommuneplan.hjoerring.dk/, vælg kort og under retningslinjer vælges vandværker.

Vandforsyningen i Hjørring Kommune er baseret på 32 vandværker, der tilsammen indvinder ca. 6,6 mio. m3/år. Hjørring Vandselskab A/S leverer ca. 60 % af drikkevandet i kommunen fra 5 vandværker: Hirtshals Vest, Hirtshals Øst, Bagterp, Bredkær og Skallerup. De 27 private, almene vandværker leverer de resterende ca. 40 % af kommunens drikkevand. Herudover er der ca. 550 enkeltvandsanlæg, som forsyner landejendomme med drikkevand.

Frederikshavn Vand A/S har desuden deres største vandværk liggende i Hjørring Kommune ved Tolne. Herfra indvindes ca. 1,3 mio. m3/år og fremover forventes en indvinding på ca. 2 mio.


2. Hjørring Kommunes vurdering af risiko ved opførelse af lagerhal

For eksisterende virksomheder beliggende i NFI kan der gives tilladelse til udvidelse og ændringer på baggrund af en konkret vurdering og heraf følgende særlige tekniske tiltag for at hindre en potentiel grundvandsforurening.

For Ørum Smeden drejer udvidelsen sig om en ny lagerhal på eksisterende arealer. Denne aktivitet vil i sig selv ikke give anledning til øget risiko for grundvandsforurening. Tværtimod vil flere af de maskiner, der skal repareres el. lign., kunne stå i hallen fremfor udenfor, hvor regn og vind kan medfører spredning af gylle mv.

De aktiviteter der potentielt kan medfører forurening af grundvandet omfatter håndtering af overfladevand fra vaskepladsen samt oplag af div. kemikalier.
Vaskepladsen er overdækket og omgivet til tre sider af værksteds- og lagerbygninger. Pladsen er støbt i beton og er indrettet med et rød/grøn vaskesystem. Vaskesystemet består af en plade, der elektrisk skubbes over den rist, der ikke skal bruges.

Der rød/grønne system er indrettet og fungere på følgende måde:

 • Det røde system er til vask af motordele, gearkasser mv., hvor vaskevandet løber gennem en oliebenzinudskiller til en samletank, der tømmes efter behov. Spildevandet herfra køres til Hjørring Kommunes rensningsanlæg. Oliebenzinudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Der er kun behov for anvendelse at det røde system i mindre omfang.
 • Det grønne system er til vaskevand med gyllerester fra gyllevogne, gyllepumper, gyllemiksere mv., hvor vandet ledes til en opsamlingstank. Vaskevandet herfra spredes ud på markerne efter gældende regler for udbringning af gylle. Det grønne system anvendes i lagt højere grad.

Der er altså intet af vandet fra vaskepladsen, som nedsives på ejendommen.

I miljøgodkendelsen er der standardvilkår om opsamlingsbakker under oplag af kemikalier og det vil der selvfølgelig være fokus på fremadrettet også.

Samlet set ændrer opførelsen af en ny lagerhal på Vrejlev Klostervej 310 ikke på de miljøforhold der skal håndteres på ejendommen og som allerede er håndteret gennem den eksisterende miljøgodkendelse.


3. Grundvandsforhold ved planområde Vrejlev Klostervej 310, Tårs
Hele planområdet ligger i OSD og er udpeget som indsatsområde i statens kortlægning. Planområdet ligger ikke i indvindingsopland, og nærmeste vandværksboring ligger 3,3 km fra planområdet, se nedenstående kort.

 Kortlaegningsomraade Oerum smeden

 

Grundvandsforholdene i området er nærmere beskrevet i ”Redegørelse for Løkken-Vrå-Tårs Kortlægningsområde – afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013, Miljøministeriet, Naturstyrelsen 01.09.2013”.http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=89795 

I sårbarhedsvurderingen inddeles grundvandsmagasinet i tre sårbarhedszoner: Lille, nogen og stor sårbarhed overfor nitrat. Omkring planområdet er der ”Nogen sårbarhed”. Baggrunden herfor er primært en begrænset lerdæklags-tykkelse på 5-15 m, der giver en meget varieret beskyttelse af grundvandet.

 • På baggrund af grundvandsforholdene i planområdet konkluderes det:
  Planområdet 800.3120.01 ligger i OSD med en varieret geologisk beskyttelse af grundvandet. Det er bl.a. derfor udpeget med nogen sårbarhed og som indsatsområde, hvilket betyder at der skal udarbejdes en indsatsplan med fokus på sikring af grundvandet.
 • På baggrund af kortlægningen skal der ske en generel beskyttelse i området for at sikre den fremtidige drikkevandsressource
 • Håndtering af overfladevand fra vaskepladsen påvirkes ikke ved etablering af en ny lagerhal på ejendommen og den eksisterende bortskaffelse af overfladevandet sikrer på en tilfredsstillende måde, at grundvandet ikke forurenes.
   

4. Forhold til Vandplanen og den kommunale handleplan
Ifølge Vandplan 2009-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak er der ringe kvantitativ tilstand for de terrænnære og regionale grundvandsforekomster i Hjørring Kommune. Mens der for de dybe grundvandsforekomster er god tilstand. Den kemiske tilstand for grundvandsforekomsterne er den samme som den kvantitative tilstand.

Ifølge vandplan og den kommunale handleplan er der ingen indsatser i Hjørring Kommune i forhold til grundvandsforekomsterne i vandplanperioden 2014-2015.

Grundet forsinkelse af vandområdeplan 2015-2021 er vandplan 2009-2015 gældende indtil vandområdeplanen er vedtaget. Dette gælder ligeledes for den kommunale vandhandleplan.


5. Forhold til Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Statens grundvandskortlægning for OSD sydvest for Tårs er afleveret til Hjørring Kommune ved udgangen af 2013. Udarbejdelse af indsatsplaner er først sat i gang i 2014 og det forventes, at der ligger et udkast klar i første halvdel af 2016. Udkastet indeholder i første omgang de primære vandværker indenfor kortlægningsområdet.


6. Den planlægningsmæssige begrundelse for virksomhedens placering
Smedevirksomheden, som der planlægges for, ligger i det åbne land. Virksomheden er i dag omfattet af en lokalplan fra 2003, men lokalplanen er fuldt udnyttet og virksomheden har nu behov for en udvidelse på ca. 2.000 m2. Udvidelsen omfatter opførelse af en lagerhal, som opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse og afskærmes af en beplantning. Der er altså tale om en mindre udvidelse af planområdet.

Virksomhedens placering i det åbne land med tæt tilknytning til landbruget har stor betydning for virksomhedens drift, fordi virksomheden producerer og servicerer hovedsageligt landbrugsudstyr med relation til gylle. Det gør virksomheden til en stedbunden aktivitet.

Virksomheden har ofte udstyr, såsom gylle-pumper, gylle-mixere og gyllevogne til reparation på virksomheden. Landbrugsmaskinerne er som regel i brug, når de skal repareres, hvilket betyder, at de kan være indhyllet i gylle. På grund af den tunge trafik med traktorer, nærheden til kunderne og ikke mindst på grund af lugtgenerne fra gyllen er det ikke hensigtsmæssigt at placere virksomheden i et erhvervsområde i byzone, eftersom virksomheden vil være til stor gene for naboer, og det vil betyde øget trafik med landbrugsmaskiner i byen.

Virksomheden blev etableret i 1972 og er blevet udvidet af flere omgange. Da der i 1995 blev ansøgt om udvidelse af virksomheden var Nordjyllands Amts begrundelse for tilladelsen netop, at ”der var tale om en igangværende virksomhed med nær tilknytning til landbrugserhvervet, herunder behov for arealer til bortskaffelse af gyllerester og til afprøvning af maskiner, samt at en placering i Tårs erhvervsområde ville medføre væsentlige gener for omgivelserne.”

Denne afgørelse blev stedfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet. Da der i 2003 blev vedtaget en lokalplan for virksomheden var formålet at sikre, at virksomheden ikke skæmmer i landskabet, hvorfor der fastsættes bestemmelser om, at bygningsmassen holdes samlet, gives lavest mulig højde, opføres i afdæmpede farver og afskærmes udadtil af beplantninger. Disse bestemmelser vil blive videreført i en ny lokalplan.

Smedevirksomheden har en miljøgodkendelse, som selvfølgelig også omfatter virksomhedens håndtering af spildevand, herunder også gylle. Hjørring Kommune vurderer, at opførelsen af en lagerhal uden afløb af spildevand, som skal anvendes til oplagring af nye og brugte landbrugsmaskiner er en bedre løsning set i lyset af, at maskinerne holdes under tag, hvorved mulighederne for nedsivning fra afvaskning af eventuelle olierester mv. på det udendørs oplag nedsættes.

Virksomheden har en overdækket vaskeplads med et rød-grøn spjæld til afledning af spildevand. Spildevandet fra det røde område er til spildevand indeholdende olie- og sæberester. Spildevandet herfra ledes til sandfang og OBU til en opsamlingstank. Vandet fra opsamlingstanken køres til rensningsanlæg. Efter forespørgsel på virksomheden er der kun i mindre grad behov for at anvende denne tank. Vandet fra det grønne område indeholder kun vand og gyllerester og ledes til en anden opsamlingstank. Vandet herfra udspredes på landbrugsjord. Der vil altså ikke være en øget belastning af grundvandet ved at opføre en lagerhal, og deraf evt. øget produktion på virksomheden.


Grundvandsbeskyttende foranstaltninger
Der er to forhold, som planlægningen skal bidrage til at varetage i områder med grundvandsinteresser – dels at forebygge forurening af grundvandsressourcen og dels at sikre ressourcens størrelse, så fremtidigt drikkevand sikres.

Den nye kommuneplanramme for området indeholder derfor bestemmelser om, at kommende lokalplaner skal stille krav om:

 • At parkeringspladser og kørearealer befæstes med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
 • Afstrømning fra befæstede arealer, hvor der kan forekomme gylle og lign. skal ledes til kloak eller andet, der tager højde for, at forurenet vand ikke nedsiver til grundvandet et andet sted.
 • Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.
 • Olie og kemikalier opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Dette følges op i forslaget til lokalplanen, som indeholder bestemmelser om, at:

 • At veje og parkeringsarealer belægges med tæt belægning (asfalt).
 • Idet området omfatter et minimalt areal i forhold til indvindingsopland og herudover ligger udenfor grundvandsdannende opland til vandværk, vil evt. forøget befæstelsesgrad i området på grund af udlæg til erhverv, ikke have nogen væsentlig indflydelse på grundvandsdannelsen i indvindingsoplandet. Den grundvandsbeskyttende effekt ved befæstelse af arealer i områder med risiko for udslip af grundvandsforurenende stoffer til omgivelserne prioriteres højt i området.
 • Olie og kemikalier opbevares i overjordiske tanke. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Der indskrives desuden i lokalplanens redegørelse, at parkeringspladser og kørearealer skal indrettes med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.


Konklusion
Der er tale om en allerede lokalplanlagt virksomhed, som har behov for en mindre udvidelse i form af mulighed for indendørs oplag af råvarer og færdige produkter. Virksomhedens placering i det åbne land er nødvendig i forhold til at kunne servicere virksomhedens kunder. Udvidelsen vil ikke medføre en større risiko for forurening af grundvandet, idet der er taget højde for grundvandssikringen dels i planlægningen og dels i forbindelse med miljøgodkendelsen af virksomheden.

Den vigtige håndtering af overfladevand fra vaskepladsen bliver ikke påvirket af udvidelsen. Den nuværende bortskaffelse af overfladevand, der er fordelt på to typer vand, afhængig af forureningskomponenterne, vurderes som en god sikring af grundvandet.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

Der er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende erhvervsområde.
Lokalplanens bestemmelser sikrer, at bebyggelsen tilpasses placeringen i det åbne land.
Der vil i forbindelse med kommuneplantillægget blive redegjort særskilt for grundvandsbeskyttelsen.
Der er ingen miljømæssige problemer forbundet med de aktiviteter som lokalplanen giver mulighed for.

Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirke på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 

 
Vedhæftning pdf erhvervsomraade_ved_vrejlev_klostervej_310_taars.pdf (3650 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: