Forside Tillæg Kladde Tillæg nr 46 Kulturarv i Hjørring Kommune
 

Tillæg nr 46 Kulturarv i Hjørring Kommune

Status Kladde 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 46 Kulturarv i Hjørring Kommune 
plannr Tillæg nr 46 
Formål

Kommuneplantillægget er en fuld revision af det samlede kulturarvsafsnit i Kommuneplan 2013.

 

 
Indhold

Indhold i Kommuneplan

I Kommuneplan 2013 består kulturarvsafsnittet af tre emner: ”Værdifulde kulturmiljøer”, ”Bevaringsværdige bygninger” og ”Kirkeomgivelser”.

Kommuneplanen indeholder mål, strategi, baggrund og retningslinjer for hvert af de tre emner.

Indhold til kommuneplantillægget
I dette kommuneplantillæg tilføjes ”Karaktergivende træer og beplantninger”, så kulturarvsafsnittet består af fire emner.  

Tillægget indeholder en samlet målsætning for kulturarven i kommunen samt strategi og retningslinje for hvert af de fire emner.

Mål for kulturarv
Revisionen af kulturarvsafsnittet bygger på Plan- og Udviklingsstrategien PLUS15. I målene lægges vægt på, at kulturarven skal bringes i spil som en værdifuld ressource i forhold til at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo, at etablere og udvikle virksomhed samt et spændende sted at besøge. For at kulturarven kan anvendes som et aktiv, er det en forudsætning, at kulturarven beskyttes, og at historiefortællingen formidles.  Der lægges vægt på, at der fortsat skal kunne ske udvikling og forandring af kulturværdierne, men det skal ske i respekt for kulturarven, og Hjørring Kommune vil være sparringspartner.

Værdifulde kulturmiljøer
I strategien lægges vægt på, at de udpegede værdifulde kulturmiljøer skal fortælle en bred tids- og indholdsmæssig historiefortælling om tidligere tiders udvikling i Hjørring Kommune.  Det er ikke muligt at sikre alle udpegede kulturmiljøer på grund af lovgivning, aktuel samfundsudvikling og økonomiske muligheder, samt da vejr og vind kan ændre miljøet.

Flere af de udpegede værdifulde kulturmiljøer rummer aktive landbrug og erhverv, som skal have mulighed for fortsat udvikling. En beskyttelse skal derfor ikke hindre ombygning, nedrivning af bebyggelse og opførelse af nybyggeri i et værdifuldt kulturmiljø, da der fortsat skal være mulighed for udvikling, der kan tilføre ny kvalitet og værdi i respekt for kulturarven, og Hjørring Kommune vil gerne være sparringspartner.

Retningslinjer
Nuværende retningslinje 15.1 om værdifulde kulturmiljøer er omformuleret, men indholdsmæssigt uændret. Indholdsmæssigt er nuværende retningslinje 15.3 indarbejdet.

Nuværende retningslinje 15.2 om sikring af kulturhistorien generelt udgår, fordi denne sikring sker gennem screening i forhold til strategisk miljøvurdering samt lokalplanlægning og enkeltsagsbehandling.

Nuværende retningslinje 15.3 om lokalplaner i kulturmiljøer er indarbejdet i retningslinje 15.1 og udgår som selvstændig retningslinje.

Ny nummerering af retningslinje
Retningslinje 15.1 om værdifulde kulturmiljøer

Udpegninger
De eksisterende udpegninger og potentielle kulturmiljøer, som er oplistet i kommuneplanen, er gennemgået med henblik på vurdering af kulturmiljøernes afgrænsning og værdi som historiefortælling.

13 nye værdifulde kulturmiljøer udpeges: Løkken Kystfiskeri, Løkken Badehuse, Tannisby i Tversted, Bøgsted Hovedgård, Fuglsig Hovedgård, Høgholt Hovedgård, Sejlstrup Hovedgård, Åstrup Hovedgård, Svanelundskvarteret i Hjørring, Hulveje i Slotved Skov, Tornby Dyssen, Jernaldergrave på Hjørring Kirkegård og Langdyssen Stenhøj ved Tolne Kirkeby.

6 kulturmiljøer opdeles i flere selvstændigt afgrænsede kulturmiljøer, fordi historiefortællingen er meget forskellig: Hirtshals Fyr / Hirtshals Befæstning. Eskær Hovedgård / Landsbymiljø i Vogn / Gravhøje ved Bjørnager. Villerup Hovedgård / Sønderlev By. Samlet gårdmiljø ved Høgsted / Enestegården Åbenterp. Gammel Hjørring / Brinck Seidelins Gade i Hjørring. Hjørring Bjerge / Parker og Anlæg i Hjørring By.

6 kulturmiljøer udgår, fordi områdets værdi som historiefortælling er begrænset: Nederbyen Poulstrup, Østerklit, Tårs Station og Anlæg, Sindal Mølle, Sindal Teglværk og Amagergade samt Vrensted stationsområde.

Afgrænsningen af de øvrige eksisterende udpegede kulturmiljøer er uændrede eller ajourført i forhold til faktiske forhold og fortælleværdien i området.

Bevaringsværdige bygninger
I strategien for bevaringsværdige bygninger lægges vægt på vigtigheden af at sikre synligheden af de bevaringsværdige bygninger, for at de kan udgøre et udviklingspotentiale for bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

Der lægges også vægt på, at der skal kunne ske udvikling og omdannelse af en bevaringsværdig bygning, men forandringerne skal ske i respekt for byggetraditionen og den arkitektoniske kvalitet, og Hjørring Kommune vil gerne være sparringspartner.

De nuværende udpegninger er ikke fyldestgørende. Det skal vurderes, om der skal udpeges bevaringsværdige bygninger i værdifulde kulturmiljøer, og om enkeltbygninger skal udpeges på grund af bygningernes helt særlige bevaringsværdi.

Retningslinje
Nuværende retningslinje 15.4 om bevaringsværdige bygninger er omformuleret, men indholdsmæssigt uændret. Det er tilføjet, at der ved udarbejdelse af lokalplan skal redegøres for betydningen af bevaringsværdige bygninger og tages stilling til, hvordan de bevaringsværdige bygninger kan sikres.

Ny nummerering af retningslinje
Retningslinje 15.2 om bevaringsværdige bygninger

Udpegninger
49 bygninger udpeges som bevaringsværdige bygninger. Disse bygninger ligger i værdifulde kulturmiljøer, er udpeget i eksisterende lokalplaner eller udpeges på grund af deres særlige værdi.

10 bygninger udgår af udpegningen som bevaringsværdige bygninger, fordi bygningerne enten er nedrevet eller væsentligt ombyggede.

Kirkeomgivelser
I strategien for kirkeomgivelser lægges vægt på, at de bymæssige og landskabelige kvaliteter, som aftalekirkerne giver til omgivelserne, er en ressource i forhold til den lokale udvikling og skal indgå i de samlede overvejelser i forbindelse med tilladelse til opførelse af ny markant og høj bebyggelse eller beplantning og ny planlægning for landsbyområdet.

Retningslinjer
Nuværende retningslinje 15.5 om beskyttelse af kirkernes fremtræden udgår, fordi dele af retningslinjen indarbejdes i retningslinje 15.6 og beskyttelse i forbindelse med enkeltsagsbehandling sker gennem naturbeskyttelsesloven.

Nuværende retningslinje 15.6 om beskyttelseszoner omkring aftalekirker er omformuleret, men indholdsmæssigt uændret. Det er tilføjet, at der ved udarbejdelse af lokalplan indenfor aftalekirkernes beskyttelseszone skal redegøres for de kvaliteter, som kirken giver til omgivelserne, og hvordan disse kvaliteter sikres.

Ny nummerering af retningslinje
Retningslinje 15.3 om beskyttelseszoner omkring aftalekirker

Udpegninger
De nuværende udpegninger er uændrede, og der udpeges ikke yderligere beskyttelseszoner omkring kirker.  Der er syv aftalekirker i Hjørring Kommune, og tre aftalekirker, hvor en del af beskyttelseszonen omkring kirkerne ligger i Hjørring Kommune. Aftaleplaner for kirkerne er tilgængelig via kommuneplanens hjemmeside.

Karaktergivende træer og beplantninger
I strategien lægges vægt på, at træer og beplantninger indgår i oplevelsen af byerne og sammen med bygninger, belægninger og gadeinventar er med til at skabe offentlige byrum. Træer og beplantninger giver øget livskvalitet og sundhed samt øget biologisk mangfoldighed.

Der lægges også vægt på, at der ved planlægning, omdannelse og drift skal tages hensyn til træer og beplantning, der er karaktergivende for det enkelte byrum. Det skal vurderes, om det er det konkrete træ eller helheden af træer og beplantning, der er karaktergivende, og dermed bør bevares. Ved sygdom og skade kan det være nødvendigt at fjerne karaktergivende træer og beplantning, og det skal så vurderes, hvordan en genplantning skal ske, så nye træer og beplantninger kan bidrage til byrummenes kvalitet i mange år.

Endelig lægges vægt på, at der ikke i kommuneplanen udpeges karaktergivende træer og beplantninger, som skal bevares, da en udpegning ikke har retsvirkning. Udpegning af bevaringsværdige karaktergivende træer og beplantninger har kun retsvirkning gennem en lokalplan.

Retningslinjer
Der er fastlagt en ny retningslinje 15.4.

Udpegninger
I kommuneplanen udpeges der ikke karaktergivende træer og beplantninger, som skal bevares.

 

 
Retningslinje

Værdifulde kulturmiljøer:
Retningslinje 15.1
Retningslinje 15.2 udgår
Retningslinje 15.3 udgår

Bevaringsværdige bygninger:
Retningslinje 15.4 – ændrer nummerering til 15.2
Retningslinje 15.5 udgår

Kirkeomgivelser:
Retningslinje 15.6 – ændrer nummerering til 15.3

Karaktergivende træer og beplantninger:
Ny retningslinje – nummereres 15.4 

 

 
Miljøvurdering

Planen er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer

 
Vedhæftning pdf kulturarv_i_hjoerring_kommune.pdf (547 KB)