Forside Tillæg Forslag Tillæg nr 11-Bydelscenter, Ringvejen, Hjørring
 

Tillæg nr 11-Bydelscenter, Ringvejen, Hjørring

Status Forslag 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 11-Bydelscenter, Ringvejen, Hjørring 
plannr Tillæg nr 11 
Dato for offentliggørelse af forslag 5. februar 2014 
Høring start 5. februar 2014 
Høring slut 2. april 2014 
Formål

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet i forbindelse med planerne om at etablere et nyt bydelscenter ved Ringvejen – Vandværksvej i Hjørring.

Enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, må ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt), jf. Planlovens § 11 g.

Et detailhandelscenter der på grund af sin størrelse har regional betydning er opført i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 på bilag 1 nr. 36.

Det vurderes, at et bydelscenter med en dagligvarebutik på 3.500 m2 ikke i sig selv er VVM-pligtigt, men det udpegede område ligger i tilknytning til en større uplanlagt udvalgsvarebutik, der ville være VVM-pligtigt. Der skal derfor på grund af den forventede kumulative effekt udarbejdes en VVM-redegørelse med henblik på at undersøge om bydelscenteret har regional betydning.

Miljøet skal under hensyn til den kumulative effekt vurderes både for dagligvare-butikken og sammen med udvalgsvarebutikken.

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et nyt bydelscenter på max. 4.000 m2, der giver mulighed for at opføre én dagligvarebutik med et areal på max. 3.500 m2 og med andre centerfunktioner som f.eks. restaurant. Der må ikke etableres udvalgsvarebutik eller særlig pladskrævende detailhandel.

Formålet er desuden at tilvejebringe retningslinjer i kommuneplanen for dette anlæg.

Der er med dette kommuneplantillæg samtidig udarbejdet en VVM-redegørelse, og der er lavet en lokalplan for bydelscenteret, Lokalplan nr. 110.4120-L03 for er Bydelscenter ved Ringvejen – Vandværksvej, Hjørring.

 
Indhold

Redegørelse - Detailhandelen i Hjørring
Detailhandelen er under konstant forandring. Udvikling af butikstyper, internethandel og finanskrise er nogle af de parametre, som Hjørring Kommune må tage højde for samtidig med, at kommunen har nogle ønsker med sin overordnede planlægning, som også har betydning for detailhandelsstrukturen.

Det er Hjørring Kommunes ønske i overensstemmelse med planlovens mål at fremme en detailhandelsstruktur, der styrker de eksisterende bymidter som levende og varierede handelscentre, og samtidig hermed planlægge for en bæredygtig detailhandelsstruktur ved at udlægge arealer til butiksformål således, at der er god tilgængelighed for alle trafikarter.

I Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 er for Hjørring Kommunes detailhandel bl.a. opstillet nedenstående mål:

 • At Hjørring by skal udbygges og vedligeholdes som det sted i kommunen, hvor både det brede og det specialiserede vareudbud er til stede. Hjørring skal sammen med og i naturlig konkurrence med Frederikshavn, Aalborg midtby og Aalborgs CitySyd kunne tilbyde et detailhandelsudbud og et shoppingmiljø, der er i stand til at tiltrække kunder fra hele Vendsyssel.
 • At hovedbyen Hjørring og de 5 områdebyer i overensstemmelse med bymønstret skal spille de centrale roller indenfor fortsat udvikling af detailhandelen særligt den del af handelen, der omfatter udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper, men også med mulighed for etablering af store velassorterede supermarkeder samt specialbutikker med delikatesser. 
 • At detailhandlens dagligvareside fortsat skal være så decentral som mulig og med en tæt tilknytning til byernes boligområder, således at de daglige indkøb kan ske i gå- og cykelafstand, og at transport med egen bil ikke er en forudsætning. 
 • At der i Hjørring by kun kan planlægges for nye enkeltstående dagligvare-butikker i det omfang, at andre butikker lukker.

De væsentligste ændringer, der er sket på detailhandelsområdet i Hjørring i de seneste år, er opførelse af et center, Metropol der åbnede i 2007, med 18.000 m2 bruttoetageareal for detailhandel i Hjørrings bymidte. I dette center etableredes bl.a. en dagligvarebutik (Kvickly) på 3.000 m2.

Der er siden udlagt et centerområde umiddelbart syd for jernbanen; Bispetorv der åbnede i 2010, med 8.000 m2 bruttoetageareal for detailhandel. I dette center etableredes bl.a. en dagligvarebutik (Føtex) på 3.500 m2. Ud over dette center er der i tilknytning hertil lavet byfortætning med ca. 200 boliger.

Ovenstående medførte, at der skete en forskydning af det hidtidige tyngdepunkt for detailhandelen, og der har i en periode været flere butiksflytninger og lukninger i bymidten. De lukkede butikker er efterhånden genåbnet. Der skete også en række ændringer på dagligvarehandelen i bymidten, idet Føtex flyttede til Metropol. I 2013 blev SuperBrugsen på Sct. Olai Plads omdannet til en Fakta, og der flyttede en Netto i Østergade ud fra bymidten.

Bydelscentre
Forandringerne i bymidten har også betydning for bydelscentrene. Der er udlagt 3 bydelscentre i Hjørring:

Højene (vestlige side af Skagensvej mod Vellingshøjvej):
Denne afgrænsning er uændret siden kommuneplan/helhedsplan 2005. Bydelscenteret har en ramme på 5.000 m2 *), og det består i dag af en Netto, en vinhandel og en bager. Det samlede areal hertil er ca. 3.500 m2. I 2013 blev en fuldvare SuperBest omdannet til en Netto og en vinhandel. De fysiske forhold vanskeliggør etablering af nye butikker og butiksudvidelser. Der er ikke udvalgsvarehandel i bydelscenteret.

*) Arealerne er angivet som bruttoetageareal. Bruttoetageareal udgør salgsarealer, produktionsarealer, lagerlokaler, teknikrum, kølerum og lignende samt arealer til opbevaring af diverse maskiner for rengøring og/eller behandling af varer, overdækket varegård, interne adgangsarealer, cafeteria mv. Der kan trækkes 200 m2 personalefaciliteter fra ved beregningen af butiksarealet. 

Kvægtorvet ved Åstrupvej:
Denne afgrænsning er uændret siden kommuneplan/helhedsplan 2005. Bydelscenteret består i dag af en Fakta og en Lidl på hver ca. 1.000 m2. Der er ikke udvalgsvarehandel i bydelscenteret. Der vil med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blive mulighed for fysisk at udvide bydelscenteret op til 5.000 m2 detailhandel ved at udlægge et større område, hvor der på sigt kan komme detailhandel. For at styrke Hjørring bymidte er fastsat en begrænset ramme for etablering af nye butiksarealer i bydelscenteret ved Kvægtorvet. Det betyder, at der i planperioden kun kan ske om- og tilbygninger af eksisterende butikker i bydelscentret ved Kvægtorvet. Bydelscentrets restrummelig på ca. 3.000 m2 kan dermed ikke anvendes til etablering af nye butikker. 

Bispensgade:
Bispensgade er tidligere hovedindfaldsvej fra syd, men vejen tjener ikke længere denne funktion efter, at motorvejen er kommet. Afgrænsningen af bydelscenteret er uændret siden kommuneplan/helhedsplan 2005. Tidligere var Bispensgade centerområde for den sydlige bydel. Der er stadig flere små butikker langs Bispensgade, men der er sket en betydelig udtynding af butikkerne. Dette kan skyldes finanskrisen, ændringer i butiksstrukturen, at bymidten er udvidet til også at gælde et område syd for banen, hvor afstanden mellem bymidten og bydelscenteret på Bispensgade er blevet for kort samt motorvejen, så trafikken på Bispensgade er faldet. Bydelscenteret oppebæres i dag af en Rema 1000 på ca. 2.000 m2, en Netto på ca. 1.000 m2 og en slagterbutik. Bydelscenteret indeholder flere andre centerfunktioner end detailhandel. Der vurderes ikke at være rummelighed til endnu en dagligvarebutik indenfor området. Bydelscenteret vurderes til gengæld, at et eventuelt potentiale ikke vil blive udnyttet, snarere tværtimod pga. denne tætte beliggenhed til bymidten.

I Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 er der udlagt et nyt og fjerde bydelscenter ved Ringvejen – Vandværksvej i Hjørring, hvor anvendelsen fastlægges til et bydelcenter med mulighed for at etablere én stor dagligvarebutik på max. 3.500 m2. I området er der med bydelscentrets beliggenhed adgang til udvalgsvarehandel, idet bydelscentret forventes bygget sammen med A-Z.

Opland
Ved udlægning af et nyt bydelscenter ved Ringvejen og Vandværksvej er der lavet en vurdering af oplandet til bydelscentret. Der er dels vurderet i forhold til afstand til nærmeste bydelscenter dels vurderet i forhold til tilgængelighed i forhold til vejnettet. 

Detailhandelskort

Kortet viser placeringen af bydelscenteret (den røde prik), bydelscentrene på Bispensgade og Kvægtorvet (hhv. stort og lille orange felt) og bydelscenteret i Højene (orange felt mod nord), Hjørring bycenter (det røde felt), lokalcenteret ved Frilandsvej (det mørkeblå felt) aflastningsområde og område til særlig pladskrævende detailhandel (grønne og lyseblå felter) samt den blå stiplede linje, der viser oplandsgrænsen for det planlagte bydelscenter.

De største boligkoncentrationer er mod syd og mod vest. Der er erhvervsområde mod øst. Der er 2.367 husstande og 4.595 borgere indenfor det afgrænsede område.

Der er ikke lokalcenter indenfor afgrænsningen af bydelscenterets opland (den blå stiplede linje), og der er, hvis man ser bort fra en servicestation, kun én dagligvarebutik - Aldi discountbutik. Butikken ligger på Frilandsvej mod rundkørslen ved Ringvejen, og der er i luftlinje en afstand til butikken på ca. 650 m. Det vurderes derfor, at dagligvaredækningen indenfor området i dag er minimal.

Lokalcentre
Der er 3 lokalcentre i Hjørring. Det er ved Frilandsvej, Idræts Allé og Nordens Allé.

I lokalcenteret på Idræts Allé beliggende på den østlige kant af bymidten, er der en Fakta på ca. 1.000 m2. Der er ikke mulighed for at lave udvidelser. Dagligvarebutikken har ligget som en enkeltstående butik i området gennem mange år, og det vurderes, at der ikke opstår behov for etablering af flere butikker i området. Derfor omdannes lokalcenteret til en enkeltstående butik.

I lokalcenteret på Frilandsvej er der 3 butikker med slagter, bager og vinhandel, der har erstattet en lille købmand. Der ændres ikke på dette lokalcenter. Der er kun begrænset mulighed for udvidelse af de eksisterende butikker, og der er ikke rummelighed til at etablere en ny dagligvarebutik.

I lokalcenteret på Nordens Allé er der en Super Spar på ca. 1.400 m2. Butikken har ligget som en enkeltstående butik i mange år. Det vurderes, at der ikke er mulighed (fysisk) for at etablere flere butikker i området. Lokalcenteret omdannes derfor til en enkeltstående butik. Det betyder, at der ikke kan komme flere butikker, og at den nuværende butik ikke har mulighed for at udvide.

Aflastningsområde
Ved Frederikshavnsvej i krydset ved Idræts Allé ligger der en dagligvarebutik på ca. 5.000 m2 som et supermarked med fuldt varesortiment. Det er byens største dagligvarebutik. Der må ikke i aflastningsområdet etableres flere dagligvarebutikker. Denne begrænsning er som følge af planlovens detailhandelsbestemmelser fastlagt i Regionplan 2005 og ført videre i den efterfølgende kommuneplanlægning.

Enkeltstående butik
Det skal også nævnes, at der er en enkeltstående dagligvarebutik på ca. 1.000 m2 på Frilandsvej tæt ved Ringvejen. Afstanden til A-Z i luftlinje er ca. 650 m.

Ansøgninger om at udvide detailhandelen på denne del af Frilandsvej til et lokalcenter er blevet afslået.

Planlægning af detailhandelen i Hjørring
Hjørring Kommune fik i 2012 udarbejdet en detailhandelsanalyse. Heraf fremgår, at den sydlige del af Hjørring er underforsynet med dagligvarebutikker. Den nærmeste dagligvarebutik ligger ved bydelscenteret på Bispensgade. En mindre dagligvarebutik på Halvorsmindevej er lukket indenfor de sidste år.

For opfyldelse af planmålene om bl.a. at sikre en decentral dagligvarehandel var det derfor nærliggende at udpege et bydelscenter ved Ringvejen – Vandværksvej, hvor der er god tilgængelighed, stier og kollektiv trafik. Et bydelscenter ved Ringvejen – Vandværksvej dækker boligområder i den sydlige del af Hjørring by, og den naturlige afgrænsning af bydelscenterets opland dækker knap 2.500 husstande med ca. 4.600 borgere.

Begrundelsen for planlægning af bydelscenteret kan opsamles således:

 • Den sydlige og sydvestlige del af Hjørring er underforsynet med dagligvarebutikker
 • Der er god tilgængelighed til et bydelscenter ved Ringvejen – Vandværksvej
 • Et nyt bydelscenter giver en god detailhandelsstruktur i forhold til bymidten og de andre bydelscentre i forhold til boligkoncentrationerne
 • Der er et naturligt opland til et bydelscenter
 • Bydelscenteret har begrænset regional betydning


Bydelscenter ved Ringvejen – Vandværksvej - Området i dag
Området udgøres af 2 ejendomme, der er beliggende i byzone i et område, der i dag er udlagt til erhvervsformål. De 2 ejendommene er på ca. 6.000 m2. Der er 2 sammenbyggede huse på ejendommene. Bydelscenteret omfatter desuden dele af naboarealer, så det samlede areal til bydelscenteret udgør ca. 9.000 m2.

Ejendommene er afgrænset af Ringvejen, Vandværksvej og A. F. Heidemanns Vej med A-Z. Der er adgang til ejendommene fra Vandværksvej.

Ejendommene anvendes i dag til forlystelse med bowlingcenter, og andre indendørs spil samt en bygning med gokartbane. Der er parkeringsanlæg foran bygningerne.

Den hidtidige ramme 110.3120.04 Erhvervsområde øst for Ringvejen.
I kommuneplanen er ovennævnte område omfattet af rammeområde 110.3120.04 Erhvervsområde øst for Ringvejen, der udlægger området til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, håndværkervirksomheder, offentlige formål o. lign. Gennem kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse til bydelscenter, hvorved den ønskede ændring i detailhandelsudviklingen kan realiseres.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Den fremtidige ramme 110.4120.19 Bydelscenter ved Ringvejen - Vandværksvej, Hjørring
Den fremtidige ramme udlægger området til bydelscenter på 4.000 m2 med mulighed for at etablere én stor dagligvarebutik på 3.500 m2 og tilhørende centerfunktion som restaurant. Der må ikke etableres udvalgsvarebutikker eller butikker med særlig pladskrævende detailhandel. Der udlægges tilhørende parkeringsareal indenfor området.

Der er således tale om en ændret anvendelse fra erhvervsområde til et bydelscenter med handel med dagligvarer.

 
Retningslinje

Retningslinje 3.1 Bymidter
Der sker ingen ændringer med denne retningslinje.

Retningslinje 3.2
Denne retningslinje er udgået efter ændring i planloven i forbindelse med planlægning for én stor udvalgsvarebutik i Hjørring bymidte.

Retningslinje 3.3 Bydelscentre - Ændring af retningslinjer – korttema 3.3.2
Der gennemføres en ændring af retningslinje 3.3 Bydelscentre:

Der udpeges - som vist på kortet - bydelscentre i Hjørring med henblik på etablering af detailhandel:

 • Højene
 • Kvægtorvet ved Åstrupvej
 • Bispensgade
 • Ringvejen - Vandværksvej

Der kan i hvert af de 3 først nævnte bydelscentre etableres i alt 5.000 m2 bruttoetageareal med henblik på detailhandel, herunder max. 3.500 m2 for den enkelte butik, der sælger dagligvarer, og max. 2.000 m² for den enkelte butik, der sælger udvalgsvarer. Dog kan rummeligheden på Kvægtorvet ikke udnyttes i denne planperiode. 

Sidstnævnte bydelscenter ved Ringvejen – Vandværksvej må udgøre max. 4.000 m2, hvoraf de må være max. 3.500 m2 til etablering af én dagligvarebutik. Der må ikke etableres butikker med udvalgsvarehandel eller butikker med særlig pladskrævende detailhandel.

Redegørelse for retningslinje 3.3
Jf. Planloven kan der i byer med 20.000 indbyggere og derover udlægges arealer til butiksformål i den centrale del af en bydel. Hjørrings 3 bydelscentre blev udpeget i Helhedsplan 2005 og er videreført i Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013. Bydelscenteret ved Ringvejen – Vandværksvej er udpeget med dette tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013.

Bydelscenter Kvægtorvet har i dag en afgrænsning, der blot giver mulighed for etablering af de nuværende 2 dagligvarebutikker med et areal på ca. 2.000 m². Bydelscentret udvides geografisk i forhold til Kommuneplanen, så det kan rumme et detailhandelsareal svarende til planlovens maksimum på 5.000 m2. Efter udvidelsen omfatter bydelscentret alle ejendomme mellem Åstrupvej og Sct. Cathrine Vej op til boligejendommene på sydsiden af Rolighedsvej samt ejendommene på østsiden af Åstrupvej fra rundkørslen til viadukten dog undtagen boligejendommene. Der er i planperioden 2013-2017 begrænsede muligheder for etablering af nye butiksarealer – se retningslinje 3.6.

Afgrænsningen af bydelscentrene ved Højene og Bispensgade er uændrede i forhold til kommuneplanen.

Bydelscenteret ved Ringvejen – Vandværksvej øger omfanget af udvalget af detailhandelen med dagligvarer i Hjørring. For at modvirke dette ”detailhandelsoverskud” fastsættes reduktioner af flere af lokalcentrene, der omdannes til enkeltstående butikker.

Det skal desuden bemærkes, at Super Brugsen i Hjørring Bymidte er omdannet til en Fakta, at SuperBest i Højene er omdannet til Netto og en vinhandel, og at en discountbutik (Netto) i Hjørring bymidte er lukket. Disse ændringer modvirker også et ”detailhandelsoverskud” for dagligvareforsyningen i Hjørring.

Om de 3 eksisterende bydelscentre i Hjørring skal desuden bemærkes, at ingen af disse bydelscentre kan præsentere en dagligvarebutik på 3.500 m2, der normalt forbindes med en dagligvarebutik med fuldvaresortiment.

Retningslinje 3.4 Lokalcentre - Den fremtidige ramme nr. 3.4 Lokalcentre
I forbindelse med planlagt begrænsning af lokalcentrene skal denne ændring primært ses som, at lokalcenterstrukturen i Hjørring by har været uændret i mange år, hvor lokalcenteret ved Idræts Allé og lokalcenteret ved Nordens Allé har omfattet én dagligvarebutik, mens der langs Frilandsvej ligger flere butikker som specialvarebutikker.

Denne plan indeholder den ændring, at lokalcentrene ved Nordens Allé og Frilandsvej omdannes til enkeltstående butikker.

Kommuneplan retningslinje 3.4 Lokalcentre ændres herefter til:

Der udpeges - som vist på kortet - lokalcentre med henblik på etablering af detailhandel:

I Hjørring ved Frilandsvej, mens lokalcentrene ved Idræts Allé og Nordens Allé udgår. I Hirtshals er der 2 bydelscentre, 1 bydelscenter i Løkken og i Lokalbyerne:

Astrup, Bjergby, Harken, Horne, Hundelev, Hørmested, Lendum, Lørslev, Mosbjerg, Poulstrup, Rakkeby, Sønderlev, Tolne, Tornby, Vrensted og Åbyen.

I Tversted udgår det hidtidige lokalcenter på sydøst-siden af rundkørslen ved Skagensvej. Området har tidligere rummet en dagligvarebutik, der er flyttet til nye lokaler i bymidten.

Der kan i det enkelte lokalcenter etableres max. 3.000 m² bruttoetageareal med henblik på detailhandel, herunder max. 1.000 m² for den enkelte butik, der sælger dagligvarer eller udvalgsvarer.

Retningslinje 3.5 Områder til særlig pladskrævende varegrupper
Der sker ingen ændringer med denne retningslinje.

Retningslinje 3.6 Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.
Der fastsættes for planperioden 2013-2017 rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, som fremgår af detailhandelsskema 3.6, der kan ses i højre side. (Skemaet indeholder en oversigt overbutikker i bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varegrupper).

Rammerne fastsættes for bymidter, bydelscentre og lokalcentre samt for områder udlagt til pladskrævende varegrupper. Skemaet udvides med: 

Hjørring
Bydelscenter Ringvejen – Vandværksvej:
 

Eksisterende bruttoetageareal

0 m2

Max størrelse pr. butik

Dagligvarer: 3.500 m2

Udvalgsvarer: 0 m2

Samlet bruttoetageareal

4.000 m2

- øvrige centerfunktioner som restaurant

500 m2

Udvidelsesramme i planperioden 2013-2017

4.000 m2


Retningslinje 3.7 Planlægning for store butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Der sker ingen ændringer med denne retningslinje.

Retningslinje 3.8 Enkeltstående butikker
Retningslinje 3.8 i Kommuneplan 2013 forbliver uændret, selv om en planlægning af en ændret status af lokalcentrene ved Idræts Allé og Nordens Allé til enkeltstående butikker gennemføres.

Retningslinje 3.9 Butik i tilknytning til særlige anlæg
Der sker ingen ændringer med denne retningslinje.

Retningslinje 3.10 Mindre butik med henblik på salg af egen produktion
Der sker ingen ændringer med denne retningslinje.

Retningslinje 3.11 Særlige bestemmelser: Aflastningsområde ved Frederikshavnsvej, Hjørring
Der sker ingen ændringer med denne retningslinje.

Retningslinje 3.12 Nyetablering af butikker på baggrund af eksisterende lokalplaner
Der sker ingen ændringer med denne retningslinje.

Nitratfølsomt indvindingsopland
Lokalplanområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i et nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). Som udgangspunkt skal NFI friholdes for byudvikling og ændret arealanvendelse.

Dog kan der planlægges for byudvikling og ændret arealanvendelse i NFI i overensstemmelse med den statslige udmelding om vandplanernes retningslinjer 40 og 41 fra oktober 2012.

Det vurderes imidlertid, at den fremtidige arealanvendelse er mindre grundvandstruende end som erhvervsområde med lettere industri og værkstedsvirksomhed mm., som kommuneplanens rammer hidtil har givet mulighed for.

Butiksdrift er ikke en grundvandstruende anvendelse, og det regnes af Naturstyrelsen som en byudviklingstype, der er angivet på ”tilladelseslisten” over anlæg, der kan etableres i OSD og NFI-områder. Det forudsættes, at der stilles skærpede krav til tekniske tiltag, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Risikoen for påvirkning af grundvandet er primært relateret til håndtering af overfladevand fra parkerings- og manøvrearealer, idet overfladevandet kan indeholde suspenderet stof, olierester og tungmetaller mv.

Som følge af beliggenheden indenfor indvindingsoplandet til Bagterp Vandværk stilles krav om, at parkerings- og manøvrearealer indenfor området befæstes med fast belægning. Overfladevand må ikke nedsives, men tilsluttes eksisterende separatkloak i området. Der stilles krav om forsinkelse gennem bassin med olieudskiller. Med disse afværgeforanstaltninger vurderes projektet ikke at påvirke grundvandsinteresserne.

I forhold til indvindingsoplandets nitratfølsomhed vurderes projektet ikke at medføre øget risiko for nitratpåvirkning.

Da den fremtidige arealanvendelse vurderes at være mindre grundvandstruende end kommuneplanens rammer hidtil har givet mulighed for, skal trinmodellen jf. de statslige udmeldinger ikke bringes i anvendelse.

 
Miljøvurdering

Et detailhandelscenter, der på grund af sin størrelse har regional betydning, er opført i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 på bilag 1 nr. 36.

Det vurderes, at et bydelscenter med en dagligvarebutik på 3.500 m2  ikke i sig selv er VVM-pligtigt, men det udpegede område ligger i tilknytning til en større uplanlagt udvalgsvarebutik, der ville være VVM-pligtigt. Der skal derfor på grund af den kumulative effekt udarbejdes en VVM-redegørelse.

Miljøet skal under hensyn til den kumulative effekt vurderes både for dagligvarebutikken og sammen med udvalgsvarebutikken. Der er lavet en miljøvurdering og VVM, der en knyttet til dette kommuneplantillæg.

 
Vedhæftning pdf samlet_tillaeg_med_vvm.pdf (2996 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: