Forside Tillæg Forslag Tillæg nr 24 - Udviklingsstrategi for Frederikshavnsvej, Hjørring
 

Tillæg nr 24 - Udviklingsstrategi for Frederikshavnsvej, Hjørring

Status Forslag 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 24 - Udviklingsstrategi for Frederikshavnsvej, Hjørring 
plannr Tillæg nr 24 
Dato for offentliggørelse af forslag 27. oktober 2015 
Høring start 27. oktober 2015 
Høring slut 22. december 2015 
Formål

Allerede i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2009 blev det besluttet at gennemføre en opfølgende temaplan med en udviklingsstrategi for Frederikshavnsvej i Hjørring.

Frederikshavnsvej fremstår i dag som mange andre indfaldsveje med et forskelligartet og uregelmæssigt udtryk, fattig på sammenhængende arkitektonisk indtryk, præget af dominerende skiltning og mangel på de opblødende grønne træk, som ellers er kendetegnende for Hjørring.

Hjørring er kommunens hovedby og skal være den centrale drivkraft, som med sin synlighed og energi tiltrækker udvikling, der smitter af på hele kommunen. Frederikshavnsvej som hovedindfaldsvej og byens mest synlige erhvervsområde spiller en væsentlig rolle, særligt i forhold til opfattelsen af Hjørring bys identitet.

Det er derfor væsentligt, at der igangsættes en proces, som over de kommende år forskønner området og gør det attraktivt at etablere sig. Udviklingsstrategien giver derved nye virksomheder et klart overblik over områdets fremtidige potentialer og udviklingsmuligheder og dermed en større investeringssikkerhed og lyst til at lokalisere sig på Frederikshavnsvej.

Denne udviklingsstrategi omhandler derfor emner som arkitektur, grønne elementer, skiltning, udformning af rummene mellem bygninger, udformning af vejareal m.v. Elementer som tilsammen kan være med til at forskønne Frederikshavnsvej, øge attraktiviteten og give indfaldsvejen en særlig identitet.

Herudover omhandler udviklingsstrategien områdets fremtidig anvendelse. Området er omfattet af en række ældre lokalplaner med forholdsvis snævre anvendelsesmuligheder, der primært er koncentreret omkring traditionelle erhvervsformål som industri-, håndværks-, lagervirksomhed og butikker til pladskrævende varegrupper. Kommunen oplever imidlertid, at de anvendelsesmuligheder, som planerne giver, ikke stemmer overens med de anvendelsesmuligheder, som developere og grundejerne i området ønsker.

Med konkrete bud på fremtidige tiltag og planmæssige bestemmelser har Hjørring Kommune en forventning om, at Frederikshavnsvej med tiden vil udvikle sig til et attraktivt erhvervs- og byområde og en identitetsstærk indfaldsvej, som vil bidrage til udviklingen af Hjørring.

 
Indhold

Tillægget indeholder en udviklingsstrategi for Frederikshavnsvej og omfatter hele vejstrækningen fra Bispensgade til motorvejstilslutningen samt tilgrænsende arealer.

Byrådets hovedsigte med udviklingen er at åbne for en bredere anvendelse af området og sikre en generel forskønnelse af Frederikshavnsvej.

Udviklingsstrategien indeholder forslag til konkrete tiltag og ideer, som vurderes at kunne bidrage til at løfte området og skabe en imødekommende indfaldsvej og et præsentabelt erhvervs-/byområde.

Udviklingsstrategien følges op af nye rammer for områdets fremtidige anvendelse og disponering samt af input til indholdet i kommende lokalplaner og vejprojekter.
Udviklingsstrategien kan desuden bruges som dialogværkstøj i forhold til de private grundejeres inddragelse i forskønnelsen.

 
Retningslinje

Udviklingsstartegien indeholder flere nye planmæssige tiltag, som medfører ændringer af de gældende retningslinjer, mål og kommuneplanrammer i Kommuneplan 2013.

Se vedhæftet údviklingsstrategi for Frederikshavnsvej, Hjørring

 
Vedhæftning pdf kptillaeg_24_forslag_off_fremlagt_til_plandk2.pdf (6012 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: