Forside Tillæg Forslag Tillæg nr 15 - Erhvervsområde ved Guldagervej, Hjørring
 

Tillæg nr 15 - Erhvervsområde ved Guldagervej, Hjørring

Status Forslag 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 15 - Erhvervsområde ved Guldagervej, Hjørring 
plannr Tillæg nr 15 
Dato for offentliggørelse af forslag 23. december 2014 
Høring start 23. december 2014 
Høring slut 17. februar 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 900.3160 – L09 Erhvervsområde ved Guldagervej, Hjørring.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af et videns- og oplevelsescenter. Gennem kommuneplantillægget ud vides rammeområdet og anvendelsen fastlægges til erhvervsområde.

 
Indhold

Området i dag
Planområdet, som er ca. 3,2 ha, ligger ca. 2 km nordøst for Harken og ca. 7 km syd for Hjørring på Guldagervej.

Området afgrænses af landbrugsarealer og anvendes på nuværende tidspunkt dels til erhvervsformål og dels til landbrugsdrift.


De nuværende rammebestemmelser
Det er ikke hele planområdet, der er omfattet af kommuneplanens rammer. Den del af området, som allerede er rammelagt, er omfattet af rammeområde nr. 900.3120.04, der udlægger området til erhvervsformål. Den øvrige del er landbrugsjord.


De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget ændres planområdets rammebestemmelser og afgrænsning. Anvendelsen udvides til også at omfatte videns- og oplevelsescenter med formidlings-, undervisnings- og udstillingsfaciliteter, café, butik samt personalefaciliteter og administration hvorved det ønskede projekt kan realiseres. Det er desuden ikke længere muligt at etablere en bolig inden for rammeområdet.

Bebyggelse som opføres til videns- og inspirationscenteret må have et bruttoetageareal på max. 700 m2. Derudover kan der opføres max. 6 mindre bygninger til brug for eventuelle udendørs aktiviteter.


Redegørelse for placering i det åbne land
Planlovens bestemmelser om opførelse af bebyggelse i det åbne land er relativt restriktive. Udgangspunktet er faktisk, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Det er således en statslig interesse at sikre, at der er klare grænser for byerne, og at byvæksten skal ske indefra og ud, så der sikres klare grænser mellem by og land og, at ny, spredt bebyggelse i det åbne land undgås.

Sammenhæng mellem Kornets Hus og Aurion
Lokalplanen giver mulighed for en begrænset udvidelse af Aurion og for opførelse af videns- og inspirationscenteret Kornets Hus med aktiviteter relateret til landbruget i det åbne land.

Lokalplanen giver ikke mulighed for en udvidelse af den eksisterende virksomhed Aurion, som ligger udenfor den eksisterende lokalplans afgrænsning. Udvidelsesmulighederne bliver i lokalplanen reguleret af et byggefelt. Størrelsen på byggefeltet er blevet reduceret med ca. 1.800 m2 i forhold til det fremlagte lokalplanforslag. Størstedelen af byggefeltet er allerede udnyttet, og der er således tale om en planlagt begrænset udvikling af virksomheden Aurion i forhold til det eksisterende.

Aurion var oprindeligt et en biodynamisk butik/bageri beliggende i Hjørring. Bageriet flyttede produktionen fra Hjørring by til ejendommen på Guldagervej i 1980, hvor aktiviteterne blev suppleret med en økologisk mølle. Siden er der sket en væsentlig udvikling af aktiviteterne, som udover produktion af diverse kornprodukter nu også omfatter et omfattende udviklings- og formidlingsarbejde.

Efterspørgslen på viden om korn og kornets betydning for vores sundhed er steget markant gennem de seneste år. Kredsen bag Aurion har vurderet, at det ikke kan ligge i Aurions regi at udvikle dette til et niveau, som svarer til efterspørgslen. Derfor har Foreningen Kornets Hus besluttet at etablere Kornets Hus, hvor der vil være mulighed for at udfolde emnet til dets fulde potentiale.

Kornets Hus er tænkt som en selvstændig institution, men formålet og aktiviteterne i Kornets Hus skal altså ses som en videreudvikling af konceptet omkring Aurion. De meget stærke relationer til Aurion afspejles tydeligt i visionen for Kornets Hus, som er:
- at skabe opmærksomhed omkring og dele viden om korn og kornsorters betydning for vores sundhed gennem sanselig oplevelsesbaseret formidling,
- at formidle viden om kornets historiske betydning,
- at inspirere og motivere en bred målgruppe til at eksperimentere med korn,
- at (gen)skabe en ny brødkultur og påvirke den danske madkultur,
- at oplyse om kornets ernæringsmæssige kvalitet og
- at skabe et nyt nordjysk initiativ.

Det vil sige, at Kornets Hus i høj grad er en stedbunden aktivitet, hvor nærheden til Aurion som virksomhed og som institution er essentiel, da det er de tanker og aktiviteter som udspringer af virksomheden Aurion der videreføres i Kornets Hus.

Placering i det åbne land
Det omkringliggende landskab er overordnede set et helkulturlandskab med meget begrænset uforstyrret natur og har altid været en del af de opdyrkede landbrugsjorde. Landskabet er endvidere forholdsvist fladt og uden særlige værdifulde karakteristika. Ca. 600 m nord for planområdet ligger et større biogasanlæg og ca. 600 m øst for planområdet ligger motorvejen, som begge er med til at præge oplevelsen af landskabet som kulturlandskab.

Lokalplanens bestemmelser regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering. Bestemmelserne skal sikre, at centeret opføres i tæt tilknytning til virksomhedens øvrige bygninger, og at bygningsmassen fremstår som et samlet kompleks. I forhold til det fremlagte forslag er der desuden tilføjet en bestemmelse, som fastlægger, at Kornets Hus kun må opføres med et bruttoetageareal på maks. 700 m2.

Udover de forskellige indendørsaktiviteter, såsom formidling, udstilling og kursus er udendørsaktiviteter et meget centralt element i Kornets Hus. Landskabet, som omkranser Kornets Hus, spiller direkte ind i den formidlingsmæssige strategi, som aktivt inddrager kornparceller på grunden rundt om Kornets Hus både som et sansebaserede input og som et konkret bidrag i formidlingen.

Det vil altså sige, at et centralt element i Kornets Hus er placeringen i landbrugslandet. Kornets Hus skal således være omkranset af arealer, hvor der dyrkes forskellige kornsorter, formidlingsarealer med ovne af ler/tegl, der opvarmes med træ samt bålplads, shelters af træ og overdækkede arealer til udendørs formidling og undervisning. Alt dette kan ikke opnås med en placering i et erhvervsområde og sammen med de stærke relationer til Aurion understreger det, at Kornets Hus i høj grad er en stedbunden aktivitet.

Kommuneplan 2013
Placering af særligt betydende ferie- og fritidsanlæg er beskrevet i Kommuneplan 2013. I henhold til retningslinje 9.1 skal udlæg af areal til nye særligt betydende ferie- og fritidsanlæg ske i tilknytning til byer i bymønstret. Undtaget herfra er arealudlæg til stedbundne særligt betydende ferie- og fritidsanlæg.

Af redegørelsen til retningslinjen fremgår det endvidere, at nye arealudlæg til stedbundne særligt betydende ferie- og fritidsanlæg typisk vil fordele sig mellem oplevelsestilbud og kulturarv, og at det i den sammenhæng er særligt vigtigt at iagttage kommunens beskyttelsesinteresser.

Kornets Hus er i høj grad et oplevelsestilbud og formidling af kulturarv og som tidligere beskrevet er Kornets Hus også en stedbunden aktivitet. Der er desuden ingen beskyttelsesinteresser inden for lokalplaneområdet eller i umiddelbar nærhed af området. Placeringen i det åbne land er således i overensstemmelse med kommuneplanen, som kommunen skal ”virke for”.

 

Udvikling af landdistriktet
Kornets Hus er et unikt eksempel på udviklingen af landbrugserhvervet med vægt på kulturlandskabets værdi, og den betydning det har for (for-)brugerne. Kornets Hus skal derfor også ses som erhvervsudvikling og som en udvikling af landdistriktet i Hjørring Kommune og i Region Nordjylland. Eksempelvis forventes Kornets Hus at medføre yderligere 5-6 arbejdspladser med direkte tilknytning til centeret.

Erhvervsudviklingspotentialet underbygges bl.a. af det tilsagn om støtte som Foreningen Kornets Hus fik i 2013 fra Regionsrådet. Bevillingen blev givet af Vækstforums pulje til medfinansiering af projekter under Rammeprogrammet - Grøn Vækst i Nordjylland.

Regionrådets begrundelse for bevillingen var følgende:

”Projektet understøtter Grøn Vækst Rammeprogram for Nordjyllands indsatsområde Bæredygtig landbrug herunder autenticitet, værdikæder, netværk og synergi.

Der er tale om et spændende projekt, som forventes at kunne tiltrække turister både indenfor og udenfor regionen og være til glæde for de lokale borger”

Projektet har desuden af to omgange fået bevilliget midler fra LAG Vendsyssel. Første gang i 2011 under overskriften ”Nye arbejdspladser i landdistrikterne”, og anden gang i 2013 hvor midlerne blev bevilliget fra puljen Grøn Vækst.

 
Retningslinje

Kommuneplantillægget indeholder ingen retningslinjer.

 
Miljøvurdering

Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til (Lov om miljøvurdering af planer og programmer) og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Begrundelserne herfor er:

Planen er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi:

  • Der er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende erhvervsområde.
  • Lokalplanen sikre at opførelse af ny bebyggelse sker i tilknytning til det eksisterende, således en spredning af bebyggelse i det åbne land undgås. Bebyggelse skal opføres i neutrale materialer og farver, som sikre at bebyggelse tager udgangspunkt i det omkringliggende.
  • Der er ingen miljømæssige problemer forbundet med de aktiviteter som lokalplanen giver mulighed for.

 Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2).

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_15_kornets_hus_forslag.pdf (81 KB) 

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: