Forside Tillæg Aflyst Tillæg nr 29 - Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby
 

Tillæg nr 29 - Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby

Status Aflyst 
KOMPLAN_ID 2214193 
Plannavn Tillæg nr 29 - Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby 
plannr Tillæg nr 29 
Dato for offentliggørelse af forslag 20. oktober 2015 
Dato for aflysning 26. april 2017 
Høring start 20. oktober 2015 
Høring slut 15. december 2015 
Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 900.8111-L12 for Vindmøller mellem Sønder Rubjerg og Vejby.

Kommuneplanrammen omfatter samme område som lokalplanen, mens retningslinjerne i kommuneplantillægget omfatter et område, som er større end lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for realisering af en vindmøllepark med 4 vindmøller med højde på op til 150 m. Gennem kommuneplantillægget fastlægges anvendelsen til vindmølleområde.

Formålet med kommuneplantillægget er også at fastlægge retningslinjer, således at der fastlægges:

  • en støjkonsekvenszone, hvor er ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse,
  • et støjberegningsområde, hvor der ved opstilling af anden vindmølle skal ske beregning af støj ved nabobebyggelse, hvor møllerne mellem Sønder Rubjerg og Vejby medregnes, og
  • et område i en afstand på 500 m omkring møllerne, hvor skovrejsning er uønsket.
 
Indhold

Området i dag
Rammeområdet er på ca. 14,4 ha og ligger mellem Sønder Rubjerg og Vejby, ca. 8,5 km syd for Hjørring, og ca. 6,5 km øst for Vrå og vest for Løkken. Der er en afstand til Sønder Rubjerg på ca. 2,0 km, til Børglum på ca. 2,1 km og til Vejby på ca. 2,2.

Området anvendes på nuværende tidspunkt dels til landbrugsformål og til vindmølleformål, idet der er opstillet 4 stk. 600 kW vindmøller i området i 1997. Udover vindmøllerne skal området fortsat anvendes til landbrugsformål.

Retningslinjerne omfatter det ovennævnte område, men også et område i en radius af 500 m, hvor retningslinjen for uønsket skovrejsning vil være gældende, en radius på ca. 900 m, hvor støjfølsom arealanvendelse ikke må ny etableres og en radius på ca. 4,5 km, hvor der skal ske støjberegning ved opstilling af anden mølle f.eks. en husstandsmølle.


De nuværende rammebestemmelser
Området har hidtil ikke været omfattet af en kommuneplanramme.


De fremtidige rammebestemmelser
Gennem kommuneplantillægget udlægges nyt rammeområde, som fastlægger anvendelsen til vindmølleområde med mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en højde på max. 150 m, hvorved det ønskede projekt kan realiseres.

Det er en forudsætning af de eksisterende 4 stk. 600 kW vindmøller, der er opstillet i 1997, skal nedtages i forbindelse med opstilling af nye vindmøller.

 
Retningslinje

Retningslinjer
Retningslinje 5.30 ændres, således at vindmølleområdet ved Høgsted overgår fra potentielt vindmølleområde til planlagt vindmølleområde i kommuneplanen og således at der fastlægges støjberegningszone og støjkonsekvenszone omkring vindmølleområdet.

Der tilføjes følgende tekst i retningslinje 12.2:
Desuden er skovrejsning uønsket indenfor en afstand på 500 m til vindmølleområder jf. retningslinje 5.30.

Der indsættes nyt afsnit efter 3. afsnit i redegørelsen til retningslinje 12.2:
Der friholdes en zone på 500 m omkring udlagte vindmølleområder med henblik på at hindre, at der i vindmøllernes levetid i forbindelse med ny skov opstår læforhold og turbulens, der nedsætter vindmøllernes høje effektivitet.


Retningslinje 5.30 - Udpegede vindmølleområder
Der er efter konkret planlægning udlagt specifikt udpegede vindmølleområder i følgende omfang:
1. Vindmølleområde ved Høgsted øst for motorvejen med mulighed for opstilling af max. 5 vindmøller med en højde på max. 150 m.
2. Vindmølleområde ved Gårestrup med mulighed for opstilling af max. 3 vindmøller med en højde på max. 150 m.
3. Vindmølleområde mellem Sønder Rubjerg og Vejby med mulighed for opstilling af max. 4 vindmøller med en højde på max. 150 m.

Der udlægges støjkonsekvenszone omkring hvert enkelt vindmølleområde svarende til det areal, der omfattes af 37 og 39 dB(A)-støjlinjerne i forhold til støjfølsom arealanvendelse jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Der udlægges støjberegningszone omkring vindmølleområdet svarende til det areal der omfattes af 22 dB(A)-støjlinjen. Før en ny mølle kan stilles op indenfor støjberegningszonen skal det jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller sikres at nabobeboelse ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller herunder støj fra vindmøller i de planlagte vindmølleområder, der ligger over grænseværdierne. Udsættes nabobeboelse for støj over grænseværdierne kan den aktuelle mølle ikke stilles op med den pågældende placering; men kan måske flyttes til en anden placering, hvor der fortsat er overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser og større afstand til naboens beboelse.

Støjkonsekvenszonen og støjberegningszonen for det enkelte vindmølleområde fastlægges endeligt, når der meddeles byggetilladelse til det enkelte vindmølleområde.


Redegørelse til retningslinje 5.30
Støjkonsekvenszonen er en forbudszone, der skal sikre, at der ikke etableres ny bolig eller ny støjfølsom arealanvendelse (f.eks. samlet boligbebyggelse, institution, camping- eller kolonihave-formål) indenfor det område, hvor grænseværdierne for støj kan overskrides.

Støjberegningszonen er en tilladelseszone, der skal sikre at nabobolig til ny mølle ikke udsættes for samlet støj fra omkringliggende vindmøller, der ligger over de gældende grænseværdier. Støjberegningszonen angiver det areal, hvor støjen fra møllerne i det enkelte vindmølleområde skal medregnes ved beregning af den samlede vindmøllestøj i forhold til nabobolig f.eks. beregning af støjen ved nabobolig ved opstilling af en husstandsmølle. Støjen fra andre møller har ingen betydning for ejeren af den aktuelle vindmølle, da ejeren af en vindmølle er undtaget for støjreglerne jf. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Det er ansøger af den nye mølle, der skal udarbejde en beregning af den samlede vindmøllestøj eventuelt i samarbejde med de omkringliggende vindmølleejere.

 

 

- Støjberegningszone

 

 

- Støjkonsekvenszone

 

 

Retningslinje 12.2 ”Områder, hvor skovrejsning er uønsket”.
Der er udpeget området, hvor skovrejsning er uønsket, jf. kort. Inden for disse områder må der ikke plantes ny skov.

Desuden er skovrejsning uønsket inden for en afstand på 500 m til vindmølleområder jf. retningslinje 5.30.

 

 

 - Uønsket skovrejsning

 

Redegørelse til retningslinje 12.2
Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket, betyder, at der i disse områder ikke kan plantes skov på landbrugsjord. Eksisterende, lovligt anlagte skove og fredskovspligtige arealer berøres ikke af udpegningen. Skovloven indeholder definitionen af skov, og eksempelvis læhegn og juletræer er ikke omfattet af forbuddet.

Byrådet kan i visse tilfælde og efter konkret vurdering fravige retningslinjen i forhold til forbuddet mod tilplantning i områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Udpegningen er begrundet i ønsket om at friholde landskabelige sammenhænge, geologiske spor, natur og kulturværdier mv. for tilplantning. Den omfatter eksempelvis de internationale naturbeskyttelsesområder, mange fredede områder og en række kirkers og andre kulturspors omgivelser. Endvidere er en del af de udpegede områder, hvor skovrejsning er uønsket, begrundet i, at områderne er udpeget til byudvikling mv.

Indtil råstofforekomsterne er indvundet, er de regionale råstofområder udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket. Efter råstofindvinding overgår de til en ny status jf. retningslinje 22.1 om arealanvendelse efter endt råstofgravning.

Der friholdes en zone på 500 m omkring udlagte vindmølleområder med henblik på at hindre, at der i vindmøllernes levetid i forbindelse med ny skov opstår læforhold og turbulens, der nedsætter vindmøllernes høje effektivitet.

 
Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljørapport, hvori de miljømæssige konsekvenser ved etablering af vindmølleområdet er belyst. Miljørapporten omfatter såvel miljøvurdering af planforslag som VVM-redegørelse for projektet for opstilling af 4 stk. max. 150 m høje vindmøller.

 
Vedhæftning pdf tillaeg_nr_29_vindmoeller_ved_sdr_rubjerg_off_fremlagt_med_miljoerapport.pdf (9951 KB) 

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget: