By Land Trafik Veje og Parkering Stier Havne, lufthavne og jernbaner Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Det er af stor betydning for kommunens udvikling, at transportforholdene er gode, og at befolkningens og erhvervslivets behov for mobilitet kan opfyldes hensigtsmæssigt.

 

Det er derfor vigtigt, at der sikres gode og effektive vejforbindelser i kommunen samt til den øvrige del af landet. Indretningen af byernes veje og pladser skal medvirke til at skabe attraktive byrum. hvor borgere kan færdes, mødes og udfolde aktiviteter i nærmiljøet.

 

Det er ligeledes vigtigt, at der er tilstrækkeligt med parkeringspladser i de større byer.

 • At kommunens placering som knudepunkt i regionens vestlige transportkorridor skal fastholdes, udvikles og profileres.
 • At tilgængelighed og fremkommelighed sikres både ved nyanlæg og ved ombygning af eksisterende vejanlæg, samtidig med at trafikkens uønskede virkninger, som trafikuheld og miljøbelastning, minimeres.
 • At tilgængelighed for handicappede tænkes ind i alle nye vejprojekter.
 • At hensynet til beboerne og bylivet i byområderne generelt vægtes højere end fremkommeligheden for biltrafikken.
 • At det visuelle miljø forbedres ved at skabe smukke og harmoniske vej- og gaderum under hensyntagen til de forskellige trafikantgrupper. Beplantning langs vejene og på pladserne er et væsentligt element i forbedringen.
 • At fremme brugen af miljørigtige transportformer samt begrænse biltrafikkens støjgener, energiforbrug og CO2−emission.
 • At der sikres tilstrækkeligt med parkeringspladser i de større byer.

Den høje fremkommelighed og sikkerhed, som kendetegner motorvejsnettet, skal udnyttes ved at overflytte mest mulig trafik fra det øvrige vejnet. På den del af det kommunale vejnet, der fungerer som fødeveje til motorvejen, skal der derfor sikres en høj fremkommelighed.

 

Standarden af de overordnede trafikveje skal fastholdes og løbende udbygges som højklassede trafikveje med høj fremkommelighed og stor trafiksikkerhed. Adgangsbegrænsede strækninger i denne vejklasse skal i videst muligt omfang bibeholdes som facadeløse veje.

 

I byområderne er trafikken ofte til stor gene. Høje hastigheder og mange tunge køretøjer skaber utryghed for dem, der færdes til fods eller på cykel i byerne, og trafikken kan virke som en barriere som adskiller de enkelte byområder. Hvor det er nødvendigt at prioritere, vægtes hensynet til beboerne og bylivet derfor højere end fremkommeligheden for biltrafikken.

 

Ved lokalisering af nye bolig- og erhvervsområder, fritids- og idrætsfaciliteter, og detailhandel skal det sikres, at transportbehovet begrænses, og eksisterende infrastruktur udnyttes bedst muligt.

 

Der skal iværksættes konkrete aktiviteter, som kan fremme brugen af miljørigtige transportformer – f.eks. elbiler og hybridbiler - samt begrænse biltrafikkens støjgener, energiforbrug og CO2−emission.

 

Veje og stier har ikke alene en funktion i forbindelse med transport; veje og stier indgår også i oplevelsen af både byer og natur. I byerne skal der generelt arbejdes med en forbedring af det visuelle miljø ved at skabe smukke og harmoniske gaderum under hensyntagen til rummenes anvendelse for forskellige trafikantgrupper.

 

Vejnettet i Hjørring by

For at opnå en effektiv afvikling af trafikken til og fra Hjørring by er det væsentligt, at der etableres nye vejforbindelser, som kan udgøre alternativer til de nuværende vejforbindelser øst−vest og nord−syd gennem byområdet.

 

Hensigten er at skabe et vejsystem, som skaber mulighed for i højere grad at betjene byområdet udefra og ind. Følgende vejprojekter er nødvendige for at realisere den nye vejstruktur:

 

Princip for betjening af Hjørring by

 • Omfartsvejen syd−vest om Hjørring by skal betjene den regionale trafik fra motorvej E39 med mål i den vestlige del af Hjørring by eller i ferieområderne. Omfartsvejen skal samtidig udgøre en alternativ øst−vest−gående rute for trafikken fra rute 35 - Frederikshavn. Vejen planlægges som en tosporet vej fra rundkørslen ved Ålborgvej/Brønderupvej til rundkørslen ved Løkkensvej/Krustrupvej. Vejen føres under jernbanen og Åstrupvejen tilsluttes i en rundkørsel. Forlængelse af Bagterpvej med tilslutning til omfartsvejen kan evt. indgå i projektet.
 • Etablering ny motorvejstilslutning ved Skibsbyvej samt forlægning af Skibsbyvej nord om Skibsby.
 • Ny vej fra Skagensvej ved Børnehaven ved Bjergene øst om Primulavej til krydset Ringvejen/Vellingshøjvej, hvor der i sammenhæng hermed etableres en rundkørsel. Tilslutningen til Skagensvej etableres ligeledes som en rundkørsel. Der etableres sikre stiforbindelser mellem Højene og H.C. Andersens Vejs−kvarteret. Forbindelsen skal understøtte byudviklingen og aflaste Skagensvej.
 • Generelt er der behov for en optimering af vejnettet i Hjørring by med henblik på at opnå en tilfredsstillende trafikafvikling og en god trafiksikkerhed. Det drejer sig blandt andet om Parallelvej, hvor det er vigtigt med en god samordning af signalanlæggene for at opnå en så effektiv trafikafvikling som muligt, og om Cityringen som skal fungere som fordelingsring til funktionerne i midtbyen
 • Særlig fokus er der på en forbedring af trafikafviklingen på Frederikshavnsvej fra motorvejen til Vendiavej

 

Parkering

Antallet af parkeringspladser i kommunen udvides, hvis særlige behov gør sig gældende, f.eks. i forbindelse med større byomdannelsesprojekter eller etablering af nye byfunktioner. Behovet for langtidsparkering søges dækket ved at tilskynde brugerne til at benytte andre transportformer og ved at henvise til mere perifert placerede parkeringspladser i tilknytning til bymidterne. Generelt søges parkeringen langs gader og på pladser begrænset af hensyn til by− og gademiljøet. I stedet bør parkeringen samles i større anlæg.

 

I bymidterne, hvor det er nødvendigt at prioritere, vægtes hensynet til kunder, besøgende og beboeres behov for parkering højere end ansattes behov for langtidsparkering.

 

Parkeringsnormerne fremgår af de generelle rammer. 

Generelle tendenser

Baggrunden for arbejdet med mål og strategier for den kommende udbygning og vedligeholdelse af veje er forbundet både med driftsmæssige forhold og konkrete problemstillinger, der følger med ændrede transportbehov og stigende trafikmængder.

 

Standarden af det kommunale vejnet er af afgørende betydning for trafikantens oplevelse af at færdes på vejene, ligesom standarden har betydning for trafiksikkerheden. De seneste mange år har der imidlertid været et fald i den driftsmæssige og funktionelle standard, som vil medføre et efterslæb i især belægningsvedligeholdelsen.

 

Særlige tendenser i Hjørring by

Motorvejen har udvidet oplandet til Hjørring by ved at muliggøre længere, men tidsmæssigt kortere ture. Ibrugtagningen af motorvejen har således også genereret mere trafik på andre veje.

 

Motorvejen har betydet, at Frederikshavnsvej er den primære adgang til midtbyen, og trafikmængden er næsten fordoblet som følge heraf. Generelt har der de senere år været en stagnation i den generelle trafikvækst på indfaldsvejene til midtbyområdet.

 

Hjørring bymidte gennemgår i disse år en kraftig udvikling med omdannelse af tidligere industriområder til bolig−, erhvervs−, butiks- og kulturelle formål, samtidig med at centrale områder i bymidten fredeliggøres for trafik. Udviklingen medfører øget trafik og et ændret trafikmønster i midtbyen.

 

Der vil derfor blive behov for investeringer til forbedring af de eksisterende veje samt til nyanlæg, hvis der også i fremtiden skal kunne tilbydes et vejnet med god fremkommelighed og sikkerhed. Problemerne knytter sig især til de centrale gader i Hjørring by og specielt på den øst−vest gående vejforbindelse, som udgøres af Løkkensvej, Banegraven, Vestbanegade, Parallelvej og Frederikshavnsvej, som har en afgørende funktion i trafikbetjeningen af byen.

 

Parkeringstællinger på de centrale parkeringsanlæg i Hjørring midtby viser, at parkeringskapaciteten er god som følge af Bispetorvets etablering og detailhandlens udflytning fra den vestlige del af midtbyen. Med en forsat udvikling af midtbyen, herunder fortætning af funktionerne, vurderes der at blive behov for at igangsætte planlægning for etablering af nye parkeringsanlæg.

Kommunens veje

Hjørring Kommune bestyrer samlet ca. 1382 km offentlige veje. Hjørring Kommune er endvidere vejmyndighed over de private fællesveje og stier.

 

Statens veje udgør 82 km, hvoraf 38 km er motorvej. Staten er udover motorvejen vejbestyrelse for hovedlandevejen mellem Hjørring og Løkken (fra rundkørslen ved Krustrupvej) samt mellem Hjørring og Frederikshavn (fra motorvej E39).

 

Vejene i kommunen er klassificeret i forhold til deres betydning for trafikbetjeningen af kommunens bymønster samt i forhold til vejens trafikale funktion og trafikbelastningen. Klassificeringen udgør det strategiske grundlag for prioritering af indsatsen på vejområdet.

 

Vejklasser

Vejklasse

Bymønster og trafikal funktion

Længde [km]

Fordeling [%]

Klasse 0, Nationale veje

Trafik mellem kommunen og regioncenter Aalborg. Trafik mellem  kommunen og den øvrige del af landet og Europa

82

indgår ikke

Klasse 1, Overordnede trafikveje

Trafik mellem kommunens større bysamfund og den øvrige del af regionen. Trafik mellem de større bysamfund i kommunen

173

13

Klasse 2, Trafikveje

Trafik mellem de mindere bysamfund og det overordnede vejnet. Trafik mellem de større funktioner f.eks. ferieområder, virksomheder

208

15

Klasse 3, Overordnede lokalveje

Veje som forbinder trafikveje og lokalveje, og som samtidig her en betydende trafikmængde (mere end 1000 køretøjer i døgnet). Trafik til væsentlige funktioner f.eks. ferieområder og virksomheder. Betjener bustrafik eller industriområder.

288

21

Klasse 4, Lokalveje

Veje som skaber adgang til den enkelte ejendom

709

51

Klasse 5, Øvrige trafikarealer

Øvrige vejarealer, pladers mv.

5

~ 0

 

Kommuneveje i alt

1382

100

Vejnettet i Hjrring Kommune er inddelt i 5 klasser, jf. kortet:
Klasse 1: Overordnede trafikveje
Klasse 2: Trafikveje
Klasse 3: Overordnede lokalveje
Klasse 4: Lokalveje
Klasse 5: vrige vejarealer
 
Vejene er klassificeret blandt andet ud fra deres betydning i det kommunale bymnster, deres trafikale funktion og trafikbelastningen.

Administration, planlgning og anlgsvirksomhed mv. m ikke fre til dispositioner, der hindrer mulighed for at realisere planerne for nye vejanlg. Linjefringer for reservation af vejanlg er vist p nedenstende kort.

Der kan etableres en indfaldsvej til Hirtshals Havn som beskrevet i VVM-redegrelsen vedlagt kommuneplantillg nr. 22, og som detfremgr af figur 2. Vejreservationen udlgges i 30 meters bredde.


Der skal etableres en niveaufri passage af de rekreative stier ved Lilleheden Skovvej og ved rundkrslen.


Der etableres tilslutning af Lilleheden Skovvej og Niels Juelsvej.


Klvermarkens tilslutning til rundkrslen lukkes, og Klvermarken tilsluttes i stedet indfaldsvejen.


Vejens kote holdes tt p det naturlige terrn og kan etableres op til 1 m over terrn, hvis det er ndvendigt af hensyn til sikring afvejen i forhold til grundvandsforhold.


Banereservationen opretholdes med den nuvrende udformning frem til landudvidelsen med de nye havnearealer. Inden forlandudvidelsen reserveres 8 meter til jernbanen parallelt med og nordst for indfaldsvejen.

Figur 2
Figur 2


 

Retningslinjen sikrer mulighed for at realisere planerne for nye vejanlg, men der er ikke taget stilling til, hvornr de enkelte anlg skal gennemfres. Der kan uden kommuneplantillg foretages mindre justeringer af de angive arealreservationer, sfremt der opns accept fra berrte myndigheder.

De anfrte anlg kan ikke alle forventes gennemfrt i planperioden. Vejprojekterne skal vurderes i forhold til VVM-pligt og udarbejdelse af et kommuneplantillg.

Reservationer i Hjrring:
En omfartsvej sydvest om Hjrring by skal sikre afviklingen af den regionale trafik og muliggre en aflastning af bymidten for gennemkrende trafik.

En vejforbindelse fra ster Hedevej til Vester Hedevej skal dels understtte byudviklingen dels medvirke til en aflastning af Frederikshavnsvej.

Et tilslutningsanlg til motorvej E39 ved Skibsbyvej samt forlgning af Skibsbyvej nord om Skibsby skal skabe bedre forbindelse for Hjrring nord til motorvejen

En vejforbindelse fra Skagensvej ved Primulavej til Ringvejen ved Vellingshjvej skal aflaste Skagensvej.

En forlngelse af Trholmsvej til Ringvejen. Projektet forudstter, at Spangkrsvejs tilslutning til Ringvejen lukkes.

En vejforbindelse mellem Sprogvej og Sbyvej og med tilslutning til Fuglsigvej og videre til lborgvej skal ses som del af erhvervsudviklingen.

En vejforbindelse mellem Farvej og Sbyvej i forbindelse med udbygning af industriomrdet vest for Ringvejen skal ses som del af erhvervsudviklingen.

Reservationer i Hirtshals:
En vejforbindelse fra rundkrslen ved Dalsagervej/lborgvej til sthavnen til sikring af en effektiv trafikbetjening af erhvervsomrde med havnerelaterede erhverv.

Nye veje eller vejforlgninger skal placeres under hensyntagen til andre arealinteresser.
 
Retningslinjen vedrrer alle veje bde kommende og de i dag kendte vejprojekter. Ved placering af nye veje skal hensynet til fremkommeligheden afvejes i forhold til de arealinteresser, der knytter sig til byudvikling, anden bygge- og anlgsvirksomhed og arealinteresserne i det bne land - herunder eksempelvis landskabstrk og naturhensyn som blandt andet kologiske forbindelser.

Retningslinjen har til forml at sikre, at placering af veje og vejforlgninger vurderes i forhold til de vrige arealinteresser ud fra de overordnede hensyn om afvejning af arealinteresser.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort