By Land Trafik Veje og Parkering Stier Havne, lufthavne og jernbaner Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Stinettet skal medvirke til at binde boligområder sammen med arbejdspladser, skole, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter. Cykelstinettet uden for byerne skal sikre sammenhæng mellem de største bysamfund.

 

Et udbygget rekreativt stinet medvirker til at sammenbinde natur- og kulturværdier i kommunen til glæde for borgere og turister.

  • At fremme brugen af cyklen som dagligt transportmiddel til arbejde, skole, indkøb og fritidsaktiviteter.
  • At det kommunale trafikstinet udbygges og vedligeholdes med henblik på at forbedre cyklisternes sikkerhed og tryghed.
  • At hovedby, områdebyer og kystbyer sammenkædes med trafikstier.
  • At det rekreative stinet udbygges og vedligeholdes af hensyn til borgernes og turisternes mulighed for rekreation og naturoplevelser.
  • At tilgængelighed for handicappede tænkes ind i alle nye stiprojekter.

Der er udarbejdet en cykelstrategi, som danner afsæt for initiativer til fremme af cykeltrafikken. Særligt fokusområde er skolernes behov for stier. Hovedsigtet er, at cyklen bliver det foretrukne transportmiddel til hverdagens mange korte ture i stedet for bilen. Dette vil gavne den enkelte borgers sundhed og miljøet i kommunens byer.

 

En væsentlig udfordring er at skabe et sammenhængende trafikstinettet mellem hovedby, områdebyer og kystbyer til gavn for borgere og turister.

 

Der er udarbejdet en cykelstiplan, som danner grundlag for udbygning af trafikstinettet. I planen er de respektive ønsker til nye trafikstier prioriteret i forhold til faktorer som trafikuheld, utryghed, forventet anvendelse og sammenhæng til det eksisterende stinet. Desuden er det væsentligt, at stiforbindelser indtænkes i forbindelse med lokalplanlægningen, så der kan skabes sammenhæng til eksisterende stier i de omkringliggende byområder.

 

Af hensyn til kommunens borgere og turister er det væsentligt at prioritere og vedligeholde et rekreativt stinet, der dels kan knytte det åbne land sammen med bysamfundene og dels sammenbinde natur- og kulturværdier i kommunen. Et sammenhængende rekreativt stinet vil øge tilgængeligheden for den cyklende og gående trafik og vil kunne bidrage til trivsel og udvikling i det åbne land, samt være en attraktion i forhold til turisme og bosætning.

 

Der udarbejdes en samlet plan for udbygning, formidlingen og vedligeholdelse af det rekreative stinet. De mindre lokale stier i det åbne land vil i forbindelse hermed blive registreret som grundlag for udarbejdelse af planen. Endvidere arbejdes der på, fra kommunal side og med inddragelse af landsbyer i kommunen, at registrere ideer og ønsker til nye stiforbindelser, ligesom ønsker til øget tilgængelighed til kulturværdier og naturområder vil indgå. Hjørring Kommune arbejder sammen med andre kommuner, regionen og staten om de regionale og nationale vandre-, cykel- og rideruter. De rekreative stier formidles både digitalt og gennem foldere.

Stier har ikke alene en funktion i forbindelse med transport, men indgår også i oplevelsen af både byer og natur.

 

Af hensyn til trafikafviklingen, miljøet og borgernes sundhed er det væsentligt, at cyklens andel af den samlede persontransport øges.

 

Standarden af det kommunale stinet er af afgørende betydning for cyklisternes og de gåendes rejseoplevelse, ligesom standarden har betydning for trafiksikkerheden. De seneste mange år har der imidlertid været et fald i den driftsmæssige og funktionelle standard af kommunens stianlæg, hvilket udgør en væsentlig udfordring i forhold til at øge især cyklernes transportandel.

Sammenlagt er der ca. 225 km cykelsti i eget trace eller langs de offentlige veje i Hjørring Kommune.

 

Trafikstierne betjener den daglige cykeltrafik og er typisk anlagt i forbindelse med vejnettet, enten som egentlige cykelstier eller som cykelbaner. Formålet med disse stier er at forbinde alle de vigtigste mål i lokalområderne − hjem, arbejde, skole, indkøbssteder og fritidsfaciliteter samt forbinde kommunens bysamfund.

 

Mange af turisterne i Hjørring Kommune er friluftsorienterede, hvorfor stinettet med mulighed for vandre- og cykelture er en attraktion, der kan gøre kommunen mere attraktiv at besøge. Det rekreative stinet giver borgere og turister adgang til naturen og giver samtidig god mulighed for at nå ind i byerne og opleve livet der. Det rekreative stinet består blandt andet af Asdalstien, Hærvejsruten, Bollerruten, Vestkyststien, Tolnestien og Nordsøstien.

 

Det fælles nordjyske ”Projekt Hærvejen” har til formål at føre Hærvejen, som også er en del af den internationale pilgrimsrute, videre fra Viborg til henholdsvis Hirtshals og Frederikshavn. Hærvejsruten gennem Hjørring Kommune forventes at passere blandt andet Børglum Kloster, og det er hensigten, at hele ruteforløbet gennem de nordjyske kommuner indvies i 2014.

 

"Projekt Riderute" i Nordvendsyssel har til formål at lave en riderute rundt i hele den nordlige del af Vendsyssel. Det er planlagt at forbinde rideruten med den eksisterende riderute i Jammerbugt Kommune. Da det er et hovedprincip, at etableringen sker ved frivillige aftaler uden ekspropriationer, kan en fuld gennemførelse af rideruten trække ud.

Hovedby, omrdebyer og kystbyer skal sammenkdes med trafikstier. Det eksisterende og det planlagte trafikstinettet og det rekreative cykel- og vandrerutenet i Hjrring Kommune er udpeget p nedenstende kort.

Der skal etableres en niveaufri passage af de rekreative stier ved Lilleheden Skovvej og ved rundkrslen.

Der kan etableres en cykelsti som vist p figur 2.

Figur 2 Retningslinjer for indfaldsvej og cykelsti

Figur 2


 

Det samlede stinet i kommunen bestr af:

Trafikstinettet som primrt har til forml at betjene den daglige cykeltrafik mellem bysamfundene eller mellem funktionerne i byomrderne (boligomrder, skoler, handelscentre mv.). Hovedby og omrdebyer skal p sigt vre forbundet med trafikstier. Prioritering af anlgsmidler til trafikstinettet sker p baggrund af kommunens cykelstiplan ved den rlige budgetlgning.

Cykelrutenettet som skaber sammenhng mellem de rekreative omrder og bysamfundene. Ruterne benyttes primrt som fritidsaktivitet for kommunens borgere eller turister.

Mindre offentlige eller private stier som skaber sammenhng i nromrderne, f.eks. stier mellem boligomrder og stier som skaber adgang til strande, kirkestier mv.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort