By Land Trafik Veje og Parkering Stier Havne, lufthavne og jernbaner Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Gode transportmuligheder for personer og gods er vigtige forudsætninger for udvikling af erhvervslivet. Her spiller havne, lufthavn og jernbane vigtige roller.

 

Hirtshals Havn er en dynamisk erhvervsaktør og fungerer som knudepunkt for færgetrafik og godstransport samt som base for fiskerierhvervet. Havnen er kommunens knudepunkt for passagertrafik og godshåndtering til og fra det nordatlantiske område. Havnens position er med motorvejen og transportcentret HTC styrket betragteligt. Der er mulighed for på sigt at kunne etablere en sporforbindelse mellem havnen og Hirtshalsbanen til godstransport.

 

Løkken Moleleje fungerer som fiskerihavn.

 

Sindal Lufthavn er et godt alternativ til hurtig persontransport for et aktivt erhvervsliv og rummer specialiserede servicevirksomheder for flybranchen.

 

Kommunen bindes fint sammen med jernbaneforbindelser fra kommunen til Aalborg og videre ud i landet samt til Frederikshavn. Internt i kommunen forbindes Hirtshals og Hjørring med lokaltog.

  • At Hirtshals Havn skal videreudvikles som kommunens transportknudepunkt med stærke internationale forbindelser. Havnen skal udgøre et aktivt og effektivt element i den samlede transportkæde, så den bidrager til en øget anvendelse af søtransport, og der skal sikres mulighed for at kunne etablere banegodsbetjening af østhavnen.
  • At udviklingen af færgeforbindelserne til Norge, Færøerne og Island skal sikres de bedste muligheder for transport af passagerer.
  • At havnens arealer skal fastholdes til havnerelaterede erhverv, og at havnen sikres muligheder for at kunne udvides mod øst gennem udlæg af nødvendige arealer.
  • At sikre kommunen et moderne og sikkert jernbanenet med kapacitet til en styrkelse af person- og godstransporten.
  • At Sindal Lufthavn skal sikres som flyveplads med mulighed for erhvervsrelaterede og individuelle flyvninger samt klubaktiviteter.
  • At erhvervspotentialet inden for servicering af fly og relaterede brancher sikres udviklingsmuligheder inden for lufthavnens område.
  • At fiskerihavnen Løkken Moleleje opretholdes med fiskerierhvervets servicebygninger ved molelejet, samt at der i tilknytning hertil skabes mulighed for udvikling af serviceanlæg for friluftsliv, der knytter sig til stranden og maritime aktiviteter.

Infrastrukturen på Hirtshals Havn skal leve op til moderne godshåndteringskrav om effektiv sammenhæng med de landbaserede transportformer. Der skal være gode til- og frakørselsforhold og tilstrækkelige kajnære arealer. Den ønskede banebetjening med direkte shuntforbindelse fra Hirtshalsbanens spor til Hirtshals Havn vil forbedre mulighederne for at håndtere forskelligartede typer gods.

 

Havnens gode placering i forhold til fiskevandene skal udnyttes både i forhold til landing, forarbejdning og forædling af fisk. Teknologi og viden er vigtige dele af fiskeriet, og sammen med forbrugernes øgede fokus på kvalitet - fødevarer med en historie - udvikles branchen løbende. Det forudsætter en fokusering på erhvervs- og forskningsaktiviteter inden for det maritime område. Der skal arbejdes for, at kommunens styrkeposition inden for det maritime område fastholdes og øges.

 

Kommunens deltagelse i den ”maritime klynge” i Region Nordjylland er højt prioriteret, hvor der er fokus på udvikling af følgeerhverv inden for det maritime område. Det ses som en væsentlig del af satsningen i kommunens fremtidige udvikling. Arbejdet organiseres med inddragelse af Nordsøen Forskerpark, der er en vigtig spydspids i kommunen. Arbejdet vil blive fulgt op af en prioritering og udbygning af indsatsen for at tiltrække yderligere udviklingsaktiviteter med tilknytning til fiskerierhvervet.

 

På havnen fastholdes arealanvendelsen til havnerelaterede erhvervsformål. Det sikrer, dels at udviklingspotentialet kan opretholdes, og dels at miljøkonflikter i forhold til naboarealer med mere miljøfølsom arealanvendelse kan undgås.

 

Hirtshals Havn har med Masterplan 2030−2 skitseret en langsigtet udvikling for havnens arealer. Hirtshals Havn og Hjørring Kommune har påbegyndt en planproces med henblik på havneudvidelse med landindvinding. Der arbejdes også på at etablere et LNG-anlæg (flydende naturgas), som skal forsyne færgerne med brændstof. Masterplanen fokuserer ligeledes på infrastruktur med transport af gods på bane.

 

Erfaringerne med Nordjyske Jernbaner A/S’ sommerkørsel og det kendte transportpotentiale på Hirtshalsbanen, Skagensbanen og DSB-strækningen bør give anledning til, at der arbejdes for en samtænkning af den regionale togtrafik. Det bør i en planlægningsfase undersøges, om togdriften fra Aalborg over Hjørring til henholdsvis Hirtshals og Frederikshavn og Skagen kan tænkes ind i en større fælles lokal helhed, herunder også at få en udbygget nærbane helt til Hjørring med nye standsningssteder i Hjørring Ø, Tylstrup, Sulsted og Vestbjerg. 

 

Muligheden for private flyvninger fra Sindal Lufthavn er et godt alternativ for erhvervslivets behov for hurtige forbindelser, og der lægges vægt på, at lufthavnen bevares og udvikles som alternativt transporttilbud til kommunens erhvervsliv. Lufthavnen er operationel hele døgnet, og havde i 2010 ca. 5.000 flyveoperationer. Der skal skabes mulighed for udvikling af flere luftfartsrelaterede erhverv inden for flyvepladsens erhvervsområde. Lufthavnens rolle for fritidsaktiviteter omkring flyvning med mulighed for individuelle flyvninger og klubaktiviteter er en vigtig funktion, som skal opretholdes.

 

Hjørring Kommune har overtaget Løkken Læmole fra Kystdirektoratet. Molen trænger til en renovering for at kunne opfylde sin funktion som læmole for og del af Løkken Fiskerihavn.

 

Erhvervsaktiviteterne ved fiskerihavnen Løkken Læmole og molelejet søges integreret med nyanlæg af servicefunktioner, der skal tilgodese strandens friluftsliv og turisme samt maritime sportsgrene. Den historiske forbindelse fra baglandet over Løkken Torv til havet opprioriteres med det formål at sikre og koncentrere adgangen til kysten. Samtidigt sammenknyttes forbindelserne, hvor kystbyens og kystens aktiviteter i forvejen findes. Derudover vil sliddet på klitterne mindskes i de øvrige områder både nord og syd for molelejet. 

Globalisering og international arbejdsdeling i erhvervslivet har betydet stor vækst i godstransporten. Overbelastede veje i Centraleuropa og de miljømæssige konsekvenser heraf gør, at EU ønsker udvikling af konkurrencedygtige alternativer til vejtransporten. Det betyder, sammen med indførelse af vejafgifter i Tyskland og andre europæiske lande, øgede markedsmuligheder for alternative transportløsninger til søs og på jernbane.

 

Kombinationen af flere transportformer gør, at havne, baneterminaler og centre for vejtransport alle skal tænkes som knudepunkter i et sammenhængende transportsystem. Tendenserne går imod færre og større transportknudepunkter, og aktørerne i transportbranchen bliver også færre og større. Der bliver stillet store krav til frekvens og fleksibilitet.

 

Hirtshals Havn er omdrejningspunktet for kommunens mange maritime aktiviteter. Det er en aktiv erhvervshavn med både transport, færgefart, fiskeri, offshore, serviceerhverv og fødevareforædling. Havnens styrkeposition er den optimale geografiske placering og en effektiv infrastruktur. Det europæiske motorvejsnet når helt til Hirtshals og giver optimale betingelser for vejtransport. Forsøg med modulvogntog styrker havnens position yderligere. Det er imidlertid også vigtigt, at der med tiden kan suppleres med anlæg til håndtering af jernbanegods, så betjening med godstog i Vendsyssel genoptages, og havnen kan tilbyde kombinerede transporter.

 

På godstransportområdet er havnen et naturligt knudepunkt for sammenkædning af trafik med destinationer i Nordatlanten, Baltikum, Central- og Sydeuropa samt den Skandinaviske halvø.

 

Færgetrafikken til Norge er omfattende, hvor Color Line og Fjord Line har afgange fra havnen - Color Line transporterer alene 2,4 mio. passagerer årligt. Smyril Line sejler til Færøerne og Island.

 

Fiskerihavnen har ny moderne fisketerminal, tilhørende servicevirksomheder og forædlingsindustri, og en fiskeflåde på ca. 150 fartøjer. Havnen rummer endvidere en jollehavn, som anvendes af fritidsfiskere og lystsejlere.

 

Fiskeriaktiviteterne er under pres fra strukturudviklingen i erhvervet og den internationale regulering af fangsterne.

 

Den danske havnelov fra 2000 er en af de mest liberale i Europa og stiller krav om, at de fleste havne opererer på markedsmæssige vilkår. Det har betydet øget konkurrence mellem landets havne. Ikke kun den enkelte havns beliggenhed og faciliteter, men også service og samarbejde med landtransportørerne om f.eks. hurtig og effektiv ”dør til dør transport” er blevet en stadig vigtigere konkurrenceparameter. Hirtshals Havn var tidligere statshavn, men er nu en kommunal selvstyrehavn.

 

De faste forbindelser over Storebælt og Øresund har betydet øget konkurrence for person- og godstransporten over Skagerrak. En kommende Femern Bælt-forbindelse vil betyde skærpet konkurrence for forbindelsen via Hirtshals Havn.

 

I forbindelse med at kommunen har overtaget Løkken Læmole fra Kystdirektoratet, er der iværksat renoveringsplaner for molen. Molen indgår som en væsentlig del af og forudsætning for at fiskerihavnen i Løkken kan opretholdes. I den forbindelse undersøges mulighederne for at koordinere og koncentrere faciliteterne for sommerens strandliv og de maritime fritidsaktiviteter, der finder sted ved Løkken.

 

Den statslige jernbanestrækning i kommunen gennemgår i øjeblikket en tiltrængt renovering, som vil bringe banelegemet på en tidssvarende teknisk standard. Det forventes, at togdriften fremover vil blive mere stabil. Kapacitet og sikkerhed forbedres ikke på nuværende tidspunkt, og banen er efter renoveringen stadig enkeltsporet og signal- og sikkerhedsanlæg ikke opgraderes før i 2016. Det indgår i de samlede planer for fornyelse af signal- og sikkerhedsanlæg.

 

Nordjyske Jernbaner A/S, som driver Lokalbanen Hjørring – Hirtshals, har tidligere etableret nye spor med nye sikkerheds- og signalsystemer.

 

Sindal Lufthavn har det tekniske udstyr til at modtage fly fra ind- og udland.

Hirtshals Havn skal sikres ndvendige infrastrukturelle udviklingsmuligheder i form af kaj-, vej- og jernbaneanlg. Havnens afgrnsning mod Hirtshals by fastholdes.

Arealanvendelsen p havnen zoneres, sledes at bynre arealer friholdes for miljbelastende virksomheder. Arealanvendelsen forbeholdes havnerelaterede virksomheder.

Der kan etableres en landudvidelse med havbundssedimentdepot/spulefelt og tungt erhvervsomrde som beskrevet i VVM-redegrelsenvedlagt kommuneplantillg nr. 22, og som det fremgr af figur 3.
Erhvervsomrdet forbeholdes til havneforml.

Figur 3
Figur 3


 

Hirtshals Havn udgr med sine frgeforbindelser, godstransport og fiskerflde et vsentligt element i den overordnede infrastruktur. Havnens styrkeposition er den optimale geografiske beliggenhed og den gode tilknytning til motorvejsnettet og told- og trafikcenter. Det sikrer hurtig kvalificeret service og en effektiv tilslutning til det overordnede europiske vejnet. Muligheder for udvikling af godstransporten p jernbane skal sikres.

Erhvervsaktiviteterne p havnen skal forbeholdes havnerelaterede erhverv, og der skal i planlgningen sikres god afstand til bymssige og rekreative funktioner i Hirtshals for at imdeg miljkonflikter mellem havne- og byfunktioner. I den bynre del af havnen er de primre havneaktiviteter domineret af frgetrafikken til Norge.

Havneudvidelse er VVM-pligtig. Udvidelse af havnens anlg svrts skal ske i samarbejde med Kystdirektoratet, som er planmyndighed for sterritoriet.

Der skal sikres areal til etablering af en ny sporforbindelse mellem Hirtshalsbanen og Hirtshals Havn.

Der er, som vist p kortet, reserveret en 100 m bred planlgningszone til godssporsforbindelsen - fra standsningsted Emmersbk til havnen.
 
Sporforbindelsen, som ogs kaldes en shunt, skal give godstog fra havnen adgang til at kre direkte mod syd ad Hirtshalsbanen. Planlgningszonen er p en del af strkningen sammenfaldende med planlgningszone for ny vejforbindelse: Se retningslinje 4.2 om arealreservationer.

Anlgsprojektet forudsttes VVM-vurderet. Den 100 m brede planlgningszone gennemlber en rkke andre betydende beskyttede arealinteresser, bl.a. fredskov, srligt vrdifuldt naturomrde og kystnrhedszone.

Det er byrdets vurdering, at godssporsforbindelsen er af vsentlig samfundsmssig betydning, hvorfor der er opstillet vilkr om, at godssporsforbindelsen skal tles i udpegningen af den kologiske forbindelse, det srligt vrdifulde naturomrde, det beskyttede landskab og det srlige geologiske interesseomrde.

Afklaring af forholdet til reglerne om kystnrhedszonen og ophvelse af det fredede areal i planlgningszonen forudsttes forhandlet med de respektive myndigheder i forbindelse med udarbejdelse af VVM for projektet.
Der er, som vist p kortet, reserveret areal til etablering af et nyt standsningssted ved Frederikshavnsvej/Idrts All i Hjrring til bde de regionale og lokale togforbindelser.
 
Etablering af et nyt standsningssted ved Frederikshavnsvej/Idrts All i Hjrring vil betyde en forbedring af den kollektive trafikbetjening af uddannelsesinstitutionerne ved Frederikshavnsvej og for Sygehus Vendsyssel.

Generelt skal der ved stationer sikres gode muligheder for omstigning mellem tog og bus samt mulighed for, at passagerer i privatbiler kan sttes af med henblik p at skifte til toget eller bus.
Den statslige jernbanestrkning gennem kommunen br klassificeres som hovedbane og udbygges til en standard i overensstemmelse hermed. Der skal sikres areal til etablering af et ekstra jernbanespor fra Aalborg til Frederikshavn og mulighed for elektrificering.
 
BaneDanmark opererer med en inddeling af jernbanenettet i baneklasser, hvor de enkelte strkninger indplaceres efter det transportbehov, der dkkes af strkningen. Baneklasserne benyttes blandt andet ved prioritering af aktiviteter til vedligeholdelse og udvikling af banen. Den jyske lngdebane er frem til Aalborg klassificeret som hovedbane, mens strkningen fra Aalborg til Frederikshavn er klassificeret som regionalbane.

Arealreservationen skal vre med til at sikre, at hele banestrkningen frem til Frederikshavn kan opn status som hovedbane. Dette skal ske for at kunne opfylde ambitioner for jernbanetrafikken om at udbygge fjerntogsbetjeningen, udvide nrbanen til at omfatte strkningen mellem Lindholm og Hjrring samt muliggre godstogsbetjening i form af freeways (strkninger der kan indg i EUs prioriterede net af banestrkninger med fri adgang for godsoperatrer).

Forudstningen for at udvide nrbanedriften er, at der etableres et nyt signalsystem, som ogs er ndvendigt for at give plads til godstog i dagtimerne. Nrbanebetjening i Vendsyssel forudstter udbygning med blandt andet flere krydsningsmuligheder p den enkeltsporede strkning. P lngere sigt kan der blive behov for at etablere et dobbeltspor fra Aalborg til Frederikshavn.
Sindal Lufthavn er udpeget som betydende flyveplads. Der m ikke placeres anlg, der tiltrkker fugle, indenfor en afstand af 13 km fra flyvepladsen.

Der kan i tilknytning til eksisterende erhvervsbebyggelse p flyvepladsen etableres yderligere luftfartsrelateret erhvervsbebyggelse.

Der m ikke etableres luftfartshindringer, f.eks. bygninger, master eller bevoksning over 25 meter inden for en indflyvningsplan for en flyveplads, medmindre Trafikstyrelsen har accepteret det.
 
Sindal Lufthavn tilbyder erhvervsrelaterede og individuelle flyvninger, og lufthavnen er hjemsted for flyveklubber.

I forbindelse med flyvepladsens etablering deklareredes bestemmelser p ejendomme i omrdet om maksimale hjder for bebyggelser, master og bevoksning for at sikre flyveaktiviteterne.

Inden for flyvepladsen omrde kan der i tilknytning til eksisterende bebyggelse etableres ny erhvervsbebyggelse for luftfartsrelaterede erhverv.

Aktivitetsmulighederne sikres gennem udlg af stjkonsekvensomrder for at hindre konflikter med ny stjflsom arealanvendelse.

Der m ikke placeres anlg, der tiltrkker fugle, indenfor en afstand af 13 km fra flyvepladsen, sledes at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen p vej mellem anlg, der tiltrkker fugle, og eventuelle yngle- og rastepladser.

Anlg, der tiltrkker fugle: Dambrug, foderpladser for fugle/pattedyr, fuglereservater, lossepladser, kunstigt anlagte ser, mergelgrave, minkfarme, vandfyldte grusgrave, udvidelse af eksisterende ser, vdomrder, rensningsanlg og lignende.

Se mere om:
Konkrete anvendelsesbestemmelser for omrdet p:
Erhvervsomrde Sindal Lufthavn (700.3130.03) - se under menuen 'Rammer

Lkken Lmole, fiskerihavnen og molelejet, som er vist p kortet, skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlgning omfattende:

  • Renovering af Lkken Lmole.
  • Fastholdelse af havneaktiviteter og fiskerierhvervets faciliteter.
  • I tilknytning til fiskerierhvervets faciliteter skal der kunne opstilles/opfres mindre bygninger som service for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter. Herunder skal der sikres mulighed for at anlgge et befstet areal til forbedring af handicappedes adgang til at kunne g i vandet og komme ud p molen.
 

Lmolen skal renoveres for at kunne fortstte sin eksistens og funktion. Der er ivrksat et projekt for molens renovering. I den forbindelse er der nsker om at forbedre adgangs- og serviceforholdene til den brede strand for kystbyens borgere og de mange turister.

Lkken har en aktiv kystfiskerflde. Der fiskes som traditionelt ved Vestkysten med fartjer, der trkkes p land med spil. Lkken-fiskerne har egen bygning ved molelejet, et hummerhus og en spilbygning. Hele havnen og molelejet er omfattet klitfredning.

Retningslinjen giver mulighed for at koncentrere og forbedre adgangsforholdene til stranden via Sdr. Strandvej. Der er hensigten, at adgangen skal suppleres med en befstelse af stranden p et mindre areal til at sikre nye bade- og adgangsmuligheder for handicappede. Der gives ogs mulighed for at forbedre servicefaciliteterne ved en af landets mest besgte strande med bl.a. toiletter.

Der gives mulighed for en integreret planlgning af lmolens istandsttelse, opretholdelse af havneaktiviteterne og fiskerierhvervets bygninger, forbedring af adgangsforholdene til stranden, etablering af enkelte servicebygninger til strand- og badeliv og servicebygninger til maritime frilufts- og sportsaktiviteter. Servicebygningerne skal opstilles/opfres under hensyntagen til klitfredningsinteresserne. Opprioriteringen af Sdr. Strandvej vil medvirke til et mindre slid p omrdets vrige klitarealer.

Se nyt rammeomrde 600.3150.65 Havneerhverv, Lkken Moleleje.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort