By Land Trafik Veje og Parkering Stier Havne, lufthavne og jernbaner Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Gode transportmuligheder for personer og gods er vigtige forudsætninger for udvikling af erhvervslivet. Her spiller havne, lufthavn og jernbane vigtige roller.

 

Hirtshals Havn er en dynamisk erhvervsaktør og fungerer som knudepunkt for færgetrafik og godstransport samt som base for fiskerierhvervet. Havnen er kommunens knudepunkt for passagertrafik og godshåndtering til og fra det nordatlantiske område. Havnens position er med motorvejen og transportcentret HTC styrket betragteligt. Der er mulighed for på sigt at kunne etablere en sporforbindelse mellem havnen og Hirtshalsbanen til godstransport.

 

Løkken Moleleje fungerer som fiskerihavn.

 

Sindal Lufthavn er et godt alternativ til hurtig persontransport for et aktivt erhvervsliv og rummer specialiserede servicevirksomheder for flybranchen.

 

Kommunen bindes fint sammen med jernbaneforbindelser fra kommunen til Aalborg og videre ud i landet samt til Frederikshavn. Internt i kommunen forbindes Hirtshals og Hjørring med lokaltog.

  • At Hirtshals Havn skal videreudvikles som kommunens transportknudepunkt med stærke internationale forbindelser. Havnen skal udgøre et aktivt og effektivt element i den samlede transportkæde, så den bidrager til en øget anvendelse af søtransport, og der skal sikres mulighed for at kunne etablere banegodsbetjening af østhavnen.
  • At udviklingen af færgeforbindelserne til Norge, Færøerne og Island skal sikres de bedste muligheder for transport af passagerer.
  • At havnens arealer skal fastholdes til havnerelaterede erhverv, og at havnen sikres muligheder for at kunne udvides mod øst gennem udlæg af nødvendige arealer.
  • At sikre kommunen et moderne og sikkert jernbanenet med kapacitet til en styrkelse af person- og godstransporten.
  • At Sindal Lufthavn skal sikres som flyveplads med mulighed for erhvervsrelaterede og individuelle flyvninger samt klubaktiviteter.
  • At erhvervspotentialet inden for servicering af fly og relaterede brancher sikres udviklingsmuligheder inden for lufthavnens område.
  • At fiskerihavnen Løkken Moleleje opretholdes med fiskerierhvervets servicebygninger ved molelejet, samt at der i tilknytning hertil skabes mulighed for udvikling af serviceanlæg for friluftsliv, der knytter sig til stranden og maritime aktiviteter.

Infrastrukturen på Hirtshals Havn skal leve op til moderne godshåndteringskrav om effektiv sammenhæng med de landbaserede transportformer. Der skal være gode til- og frakørselsforhold og tilstrækkelige kajnære arealer. Den ønskede banebetjening med direkte shuntforbindelse fra Hirtshalsbanens spor til Hirtshals Havn vil forbedre mulighederne for at håndtere forskelligartede typer gods.

 

Havnens gode placering i forhold til fiskevandene skal udnyttes både i forhold til landing, forarbejdning og forædling af fisk. Teknologi og viden er vigtige dele af fiskeriet, og sammen med forbrugernes øgede fokus på kvalitet - fødevarer med en historie - udvikles branchen løbende. Det forudsætter en fokusering på erhvervs- og forskningsaktiviteter inden for det maritime område. Der skal arbejdes for, at kommunens styrkeposition inden for det maritime område fastholdes og øges.

 

Kommunens deltagelse i den ”maritime klynge” i Region Nordjylland er højt prioriteret, hvor der er fokus på udvikling af følgeerhverv inden for det maritime område. Det ses som en væsentlig del af satsningen i kommunens fremtidige udvikling. Arbejdet organiseres med inddragelse af Nordsøen Forskerpark, der er en vigtig spydspids i kommunen. Arbejdet vil blive fulgt op af en prioritering og udbygning af indsatsen for at tiltrække yderligere udviklingsaktiviteter med tilknytning til fiskerierhvervet.

 

På havnen fastholdes arealanvendelsen til havnerelaterede erhvervsformål. Det sikrer, dels at udviklingspotentialet kan opretholdes, og dels at miljøkonflikter i forhold til naboarealer med mere miljøfølsom arealanvendelse kan undgås.

 

Hirtshals Havn har med Masterplan 2030−2 skitseret en langsigtet udvikling for havnens arealer. Hirtshals Havn og Hjørring Kommune har påbegyndt en planproces med henblik på havneudvidelse med landindvinding. Der arbejdes også på at etablere et LNG-anlæg (flydende naturgas), som skal forsyne færgerne med brændstof. Masterplanen fokuserer ligeledes på infrastruktur med transport af gods på bane.

 

Erfaringerne med Nordjyske Jernbaner A/S’ sommerkørsel og det kendte transportpotentiale på Hirtshalsbanen, Skagensbanen og DSB-strækningen bør give anledning til, at der arbejdes for en samtænkning af den regionale togtrafik. Det bør i en planlægningsfase undersøges, om togdriften fra Aalborg over Hjørring til henholdsvis Hirtshals og Frederikshavn og Skagen kan tænkes ind i en større fælles lokal helhed, herunder også at få en udbygget nærbane helt til Hjørring med nye standsningssteder i Hjørring Ø, Tylstrup, Sulsted og Vestbjerg. 

 

Muligheden for private flyvninger fra Sindal Lufthavn er et godt alternativ for erhvervslivets behov for hurtige forbindelser, og der lægges vægt på, at lufthavnen bevares og udvikles som alternativt transporttilbud til kommunens erhvervsliv. Lufthavnen er operationel hele døgnet, og havde i 2010 ca. 5.000 flyveoperationer. Der skal skabes mulighed for udvikling af flere luftfartsrelaterede erhverv inden for flyvepladsens erhvervsområde. Lufthavnens rolle for fritidsaktiviteter omkring flyvning med mulighed for individuelle flyvninger og klubaktiviteter er en vigtig funktion, som skal opretholdes.

 

Hjørring Kommune har overtaget Løkken Læmole fra Kystdirektoratet. Molen trænger til en renovering for at kunne opfylde sin funktion som læmole for og del af Løkken Fiskerihavn.

 

Erhvervsaktiviteterne ved fiskerihavnen Løkken Læmole og molelejet søges integreret med nyanlæg af servicefunktioner, der skal tilgodese strandens friluftsliv og turisme samt maritime sportsgrene. Den historiske forbindelse fra baglandet over Løkken Torv til havet opprioriteres med det formål at sikre og koncentrere adgangen til kysten. Samtidigt sammenknyttes forbindelserne, hvor kystbyens og kystens aktiviteter i forvejen findes. Derudover vil sliddet på klitterne mindskes i de øvrige områder både nord og syd for molelejet. 

Globalisering og international arbejdsdeling i erhvervslivet har betydet stor vækst i godstransporten. Overbelastede veje i Centraleuropa og de miljømæssige konsekvenser heraf gør, at EU ønsker udvikling af konkurrencedygtige alternativer til vejtransporten. Det betyder, sammen med indførelse af vejafgifter i Tyskland og andre europæiske lande, øgede markedsmuligheder for alternative transportløsninger til søs og på jernbane.

 

Kombinationen af flere transportformer gør, at havne, baneterminaler og centre for vejtransport alle skal tænkes som knudepunkter i et sammenhængende transportsystem. Tendenserne går imod færre og større transportknudepunkter, og aktørerne i transportbranchen bliver også færre og større. Der bliver stillet store krav til frekvens og fleksibilitet.

 

Hirtshals Havn er omdrejningspunktet for kommunens mange maritime aktiviteter. Det er en aktiv erhvervshavn med både transport, færgefart, fiskeri, offshore, serviceerhverv og fødevareforædling. Havnens styrkeposition er den optimale geografiske placering og en effektiv infrastruktur. Det europæiske motorvejsnet når helt til Hirtshals og giver optimale betingelser for vejtransport. Forsøg med modulvogntog styrker havnens position yderligere. Det er imidlertid også vigtigt, at der med tiden kan suppleres med anlæg til håndtering af jernbanegods, så betjening med godstog i Vendsyssel genoptages, og havnen kan tilbyde kombinerede transporter.

 

På godstransportområdet er havnen et naturligt knudepunkt for sammenkædning af trafik med destinationer i Nordatlanten, Baltikum, Central- og Sydeuropa samt den Skandinaviske halvø.

 

Færgetrafikken til Norge er omfattende, hvor Color Line og Fjord Line har afgange fra havnen - Color Line transporterer alene 2,4 mio. passagerer årligt. Smyril Line sejler til Færøerne og Island.

 

Fiskerihavnen har ny moderne fisketerminal, tilhørende servicevirksomheder og forædlingsindustri, og en fiskeflåde på ca. 150 fartøjer. Havnen rummer endvidere en jollehavn, som anvendes af fritidsfiskere og lystsejlere.

 

Fiskeriaktiviteterne er under pres fra strukturudviklingen i erhvervet og den internationale regulering af fangsterne.

 

Den danske havnelov fra 2000 er en af de mest liberale i Europa og stiller krav om, at de fleste havne opererer på markedsmæssige vilkår. Det har betydet øget konkurrence mellem landets havne. Ikke kun den enkelte havns beliggenhed og faciliteter, men også service og samarbejde med landtransportørerne om f.eks. hurtig og effektiv ”dør til dør transport” er blevet en stadig vigtigere konkurrenceparameter. Hirtshals Havn var tidligere statshavn, men er nu en kommunal selvstyrehavn.

 

De faste forbindelser over Storebælt og Øresund har betydet øget konkurrence for person- og godstransporten over Skagerrak. En kommende Femern Bælt-forbindelse vil betyde skærpet konkurrence for forbindelsen via Hirtshals Havn.

 

I forbindelse med at kommunen har overtaget Løkken Læmole fra Kystdirektoratet, er der iværksat renoveringsplaner for molen. Molen indgår som en væsentlig del af og forudsætning for at fiskerihavnen i Løkken kan opretholdes. I den forbindelse undersøges mulighederne for at koordinere og koncentrere faciliteterne for sommerens strandliv og de maritime fritidsaktiviteter, der finder sted ved Løkken.

 

Den statslige jernbanestrækning i kommunen gennemgår i øjeblikket en tiltrængt renovering, som vil bringe banelegemet på en tidssvarende teknisk standard. Det forventes, at togdriften fremover vil blive mere stabil. Kapacitet og sikkerhed forbedres ikke på nuværende tidspunkt, og banen er efter renoveringen stadig enkeltsporet og signal- og sikkerhedsanlæg ikke opgraderes før i 2016. Det indgår i de samlede planer for fornyelse af signal- og sikkerhedsanlæg.

 

Nordjyske Jernbaner A/S, som driver Lokalbanen Hjørring – Hirtshals, har tidligere etableret nye spor med nye sikkerheds- og signalsystemer.

 

Sindal Lufthavn har det tekniske udstyr til at modtage fly fra ind- og udland.

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort