By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Der findes to typer solenergianlæg – Solceller (producerer el) og solfangere (producerer varme). Anlæggene kan både være større kollektive anlæg og individuelle anlæg. De kollektive anlæg er solcelleparker eller solfangerparker, som er forbundet til den fælles energiforsyning. Individuelle anlæg opsættes på den enkelte ejendom.

  • At medvirke til at opfylde nationale målsætninger om, at Danmark skal være fri for anvendelse af fossilt brændsel i år 2050.
  • At medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udnyttelse af solenergi til grøn energi.
  • At den årlige el-produktion i kommunen skal være 170 TJ/år fra solceller i 2025.
  • Aktivt at understøtte udbygning af solenergianlæg ved at udlægge områder til kollektive solcelleanlæg på baggrund af en overordnet planlægning.
  • At planlægningen for placering af kollektive solenergianlæg tager hensyn til landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser og naboer.

Hjørring Kommune ønsker at spille en meget aktiv rolle i bestræbelserne på at nå disse målsætninger.

 

Kommunen vil udarbejde en række konkrete projektforslag for etablering af større anlæg, som producerer vedvarende energi. Der skal udarbejdes en forretningsplan for solcelleparker, som skal sikre størst muligt lokalt ejerskab og opbakning. I planen tages der stilling til det økonomiske grundlag og kommunens rolle i projektet.

 

Kommunen vil igennem kommuneplanen og anden planlægning sikre gode vilkår for etableringen af vedvarende energianlæg. Ved ny lokalplanlægning skal bestemmelser vedrørende solenergianlæg indarbejdes, så der både tages hensyn til energiproduktion og visuel påvirkning. Der er indarbejdet bestemmelser om solenergianlæg i kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning.

 

Den teknologiske udvikling med hensyn til omfang, udformning og økonomi betyder, at der er behov for løbende at overveje, om solceller og større solfangeranlæg i forbindelse med kollektiv varmeforsyning skal reguleres i forhold til bevaringsinteresserne i byområder og beskyttelsesinteresserne i det åbne land. 

Kommunens arbejde med Bæredygtig energi tager afsæt i de mål, som udmeldes i de statslige strategier og den seneste Energiaftale 2012, der er indgået i Folketinget.

Ved planlgning og etablering af kollektive solenergianlg skal der ske en vurdering i forhold til benyttelses- og beskyttelsesinteresser i omrdet samt nabohensyn.
 
De hensyn, der skal indg ved planlgning og etablering af kollektive solenergianlg, knytter sig blandt andet til flgende hensyn:

De landskabelige hensyn, herunder om landskabet kan bre et anlg af den strrelse, om anlgget kan indpasses i terrnet, og indsigten til anlgget.
De naturmssige hensyn.
Nabohensyn, herunder om indsigt og refleksion.
Offentligheden, herunder i forhold til brugen af rekreative arealer/stier og offentlig vej (refleksion) og indsigtsforholdene generelt.
Kulturarv, herunder afstand/nrhed mellem anlg og kulturarv og pvirkningen heraf.
vrige interesser, herunder arealer til byudvikling og eventuelle indbyrdes interesser mellem tekniske anlg.
Der skal ske en sammenfattende planlgning mellem den fysiske planlgning og energiplanlgningen.

Etablering af kollektive solcelleanlg skal ske inden for specifikt udpegede omrder.


Der udpeges jf. kortet seks potentielle omrder til placering af kollektive solcelleanlg, hvor der efterflgende skal foretages konkrete vurderinger af, hvordan anlggene kan indpasses i landskabet og i forhold til natur og naboer efterfulgt af en konkret planlgning.

Der kan etableres kollektive solcelleanlg udenfor de udpegede omrder, hvis der er en funktionel eller planlgningsmssig begrundelse for placeringen.

 

Udpegningen af potentielle omrder betyder, at udpegningen af omrder ikke er endelig. Som udgangspunkt vil det kun vre de udpegede potentielle omrder, som senere kan inddrages i en konkret planlgning. Hvis der er en funktionel eller planlgningsmssig begrundelse kan kollektive solcelleanlg dog placeres udenfor de potentielle omrder.

Eksempler p en funktionel begrundelse er et anlg, hvor det er afgrende, at placeringen er tt p forbrugeren eller nettet, som aftager energien eller hvor det af hensyn til driftskonomi og under hensyntagen til andre interesser giver mening at lave en mindre udvidelse af et potentielt omrde. Et eksempel p en planlgningsmssig begrundelse kan vre et overfldigt erhvervsareal i tilknytning til en by, og hvor solenergianlgget ikke vurderes at udgre en barriere for byens udvikling.

Kollektive solfangeranlg kan placeres udenfor de potentielle omrder.

Det enkelte kollektive solenergianlg skal udformes under hensyntagen til det omkringliggende landskab. Placeringen af panellerne skal ske i rette rkker og med samme hjde og hldning. Panellerne skal vre antirefleksbehandlet. Der skal etableres beplantning omkring de samlede anlg.

Ved ophr af produktion skal solenergianlgget fjernes.

 

Et kollektivt solenergianlg er et teknisk anlg bestende solpaneller p rkker. Desuden er der ofte en eller flere mindre teknikbygninger. Anlggene har en stor udbredelse kan derfor virke dominerende i landskabet.

Derfor er det vigtig, at der i planlgning overvejes, hvordan anlgget kan indpasses i landskabet.

I forbindelse med en konkret planlgning for solenergianlgget skal der stilles krav om, at anlgget fjernes, nr produktionen ophrer.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort