By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Hjørring Vandselskab ejer og driver 12 offentlige renseanlæg i Hjørring Kommune. Hjørring Kommunes spildevandsplan beskriver de overordnede rammer, strategier og tiltag indenfor spildevandsområdet.

  • At sikre at de eksisterende tekniske anlæg og den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt.
  • At tage størst muligt hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, når de tekniske anlæg og den tekniske infrastruktur ændres. 

Hjørring Kommunes kommende spildevandsplan beskriver de overordnede rammer, strategier og tiltag indenfor spildevandsområdet. Spildevandsområdet er også omfattet af kommunens vandhandleplaner, som er en opfølgning på statens vandplan (EU-vandrammedirektivet).

 

I forbindelse med udarbejdelse af byudviklingsplaner og lokalplaner for nye områder skal der tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger. Formålet er at imødekomme de forventede øgede regnmængder, så vandet bliver vendt fra at være et problem til et potentiale.

 

Her tænkes på den ene side på hensigtsmæssige løsninger med arealer, der er nødvendige for at skabe forsinkelse af afledningen af regn- og overfladevand inden tilledning til eksempelvis vandløb. På den anden side på alternative løsninger, der kan øge de rekreative værdier indenfor lokalplanområdet med eksempelvis åbne vandspejl.

 

Hjørring Kommunes kommende klimatilpasningsplan beskriver, hvordan de forventede øgede mængder vand kan håndteres.

Ledningsnettet er mange steder gammelt og i dårlig stand, hvorfor det må forventes, at der skal investeres store beløb i forbedring af kloakledningerne i de kommende år.

 

En af de store udfordringer vil være håndtering af regn- og overfladevand. Udfordringen består i at håndtere udledningen af overfladevand til især vandløb, således at der ikke sker oversvømmelser af vandløbet ud over det anbefalede. Den hydrauliske belastning af vandløbet kontrolleres ved at skabe forsinkelse af afledningen af overfladevandet inden udledning til vandløbet.

 

Det forventes, at de hydrauliske krav skærpes, men opgaven udvides samtidig med det faktum, at der i de seneste år er observeret en ændring i nedbørsmønsteret. Regnen falder i dag med en højere intensitet end tidligere, hvilket betyder, at dimensionerne for tekniske anlæg til håndtering af regnvand bliver markant større i dag end tidligere.

 

Derfor er det vigtigt, at der igennem den fysiske planlægning af lokalplanområder skabes plads til tekniske anlæg og/eller alternative løsninger til håndtering af overfladevand.

Rensningsanlggene er placeret som vist p kortet.

Der udlgges ikke arealer til udvidelse af eksisterende rensningsanlg.

Der udlgges ikke arealer til etablering af nye rensningsanlg.
 
Der er ingen redegrelse til retningslinjen.
Der m ikke foretages dispositioner, der hindrer opretholdelse af transmissionsledninger for spildevand som vist p kort.
 
Der er ingen redegrelse til retningslinjen.

Regnvands- og forsinkelsesbassiner og reservationer til disse bassiner er placeret som vist p kortet.

Der udlgges ikke arealer til udvidelse af eksisterende forsinkelsesbassiner eller etablering af nye forsinkelsesbassiner.

Der udlgges ikke arealer til udvidelse af eksisterende regnvandsbassiner. Der udlgges arealer til etablering af nye 10 regnvandsbassiner i Brglum, Lendum, Lkken, Sdr. Bindslev og Vrensted.

 

Der er udarbejdet rammebestemmelser for de 10 nye arealer til regnvandsbassiner:

Brglum:
910.8150.05 Teknisk anlg, regnvandsbassiner ved Fristrupvej, Brglum (nyt rammeomrde)
910.8150.06 Teknisk anlg, regnvandsbassiner ved Brglumvej, Brglum (nyt rammeomrde)

Lendum:
802.8150.11 Teknisk anlg, regnvandsbassiner ved Trsvej, Lendum (nyt rammeomrde)
802.8150.12 Teknisk anlg, regnvandsbassiner ved Sndergade, Lendum (nyt rammeomrde)
802.8150.13 Teknisk anlg, regnvandsbassiner ved Nygrdsvej, Lendum (nyt rammeomrde)

Lkken:
600.8150.66 Teknisk anlg, regnvandsbassiner ved Lkkensvej, Lkken (nyt rammeomrde)
600.8150.67 Teknisk anlg, regnvandsbassiner ved Furreby Kirkevej, Lkken (nyt rammeomrde)

Arealudlgget ved Furreby Kirkevej ligger i kystnrhedszone A. Placeringen er valgt, da der er behov for et areal til regnvandsbassin i den nordlige del af Lkken. Arealet ligger lavt og er i forbindelsen med Bluespot kortlgning, som det eneste areal i den nordlige del af Lkken, vurderet til at have stor risiko for at blive oversvmmet i forbindelse med kraftige regnskyl. Dermed er der en funktionel begrundelse for placering af et regnvandsbassin her.

Det er endvidere vurderet, at et regnvandsbassin ikke vil pvirke kystlandskabet. Der er ingen visuel forbindelse til selve kysten, og arealet ligger bag et eksisterende sommerhusomrde. Endvidere vil et regnvandsbassin kun have en begrnset synlighed, da der normalt er tale om en lavning i jorden sammen med evt. hegn og mindre teknikbygning.

Sdr. Bindslev:
714.8130.02 Teknisk anlg, Renseanlg ved senvej, Sdr. Bindslev (udvidelse af eksisterende rammeomrde)

Vrensted:
909.8150.12 Teknisk anlg, forsinkelses- og regnvandsbassiner ved Vrenstedvej, Vrensted (udvidelse af eksisterende rammeomrde)
909.8150.13 Teknisk anlg, regnvandsbassiner ved Vrenstedvej, Vrensted (nyt rammeomrde)

Sidelbende med udarbejdelse af Kommuneplan 2013 er Hjrring Kommune og Hjrring Vandselskab A/S ved at undersge, om der er behov for yderligere arealreservationer til regnvandsbassiner.

Der m ikke udlgges nye arealer til byudvikling i omrder, der er oversvmmelsestruede, med mindre srlige foranstaltninger sikrer byggeriet.

 

Hensigten med retningslinjen er at minimere vrditab som flge af oversvmmelse. Derfor er udgangspunktet, at arealer, der er oversvmmelsestruede, ikke m bebygges. Retningslinjen m samtidig ikke vre til hinder for nytnkende arkitektur og tekniske lsninger, som kan vende udfordringen ved et vdt milj til et potentiale.

I planlgning af nye byudviklingsomrder skal der redegres for lokal afledning af regnvand.
 

For nye omrder skal der tages stilling til hndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-lsninger i forbindelse med nye byudviklingsplaner og lokalplaner. Formlet er at imdekomme de forventede gede regnmngder, s vandet bliver vendt fra at vre et problem til et potentiale. Lavninger i nye byomrder skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anvendes som nrrekreative omrder ogs til hndtering af overfladevand.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort