By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Hjørring Vandselskab ejer og driver 12 offentlige renseanlæg i Hjørring Kommune. Hjørring Kommunes spildevandsplan beskriver de overordnede rammer, strategier og tiltag indenfor spildevandsområdet.

  • At sikre at de eksisterende tekniske anlæg og den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt.
  • At tage størst muligt hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, når de tekniske anlæg og den tekniske infrastruktur ændres. 

Hjørring Kommunes kommende spildevandsplan beskriver de overordnede rammer, strategier og tiltag indenfor spildevandsområdet. Spildevandsområdet er også omfattet af kommunens vandhandleplaner, som er en opfølgning på statens vandplan (EU-vandrammedirektivet).

 

I forbindelse med udarbejdelse af byudviklingsplaner og lokalplaner for nye områder skal der tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger. Formålet er at imødekomme de forventede øgede regnmængder, så vandet bliver vendt fra at være et problem til et potentiale.

 

Her tænkes på den ene side på hensigtsmæssige løsninger med arealer, der er nødvendige for at skabe forsinkelse af afledningen af regn- og overfladevand inden tilledning til eksempelvis vandløb. På den anden side på alternative løsninger, der kan øge de rekreative værdier indenfor lokalplanområdet med eksempelvis åbne vandspejl.

 

Hjørring Kommunes kommende klimatilpasningsplan beskriver, hvordan de forventede øgede mængder vand kan håndteres.

Ledningsnettet er mange steder gammelt og i dårlig stand, hvorfor det må forventes, at der skal investeres store beløb i forbedring af kloakledningerne i de kommende år.

 

En af de store udfordringer vil være håndtering af regn- og overfladevand. Udfordringen består i at håndtere udledningen af overfladevand til især vandløb, således at der ikke sker oversvømmelser af vandløbet ud over det anbefalede. Den hydrauliske belastning af vandløbet kontrolleres ved at skabe forsinkelse af afledningen af overfladevandet inden udledning til vandløbet.

 

Det forventes, at de hydrauliske krav skærpes, men opgaven udvides samtidig med det faktum, at der i de seneste år er observeret en ændring i nedbørsmønsteret. Regnen falder i dag med en højere intensitet end tidligere, hvilket betyder, at dimensionerne for tekniske anlæg til håndtering af regnvand bliver markant større i dag end tidligere.

 

Derfor er det vigtigt, at der igennem den fysiske planlægning af lokalplanområder skabes plads til tekniske anlæg og/eller alternative løsninger til håndtering af overfladevand.

Rensningsanlæggene er placeret som vist på kortet.

Der udlægges ikke arealer til udvidelse af eksisterende rensningsanlæg.

Der udlægges ikke arealer til etablering af nye rensningsanlæg.
 
Der er ingen redegørelse til retningslinjen.
Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer opretholdelse af transmissionsledninger for spildevand som vist på kort.
 
Der er ingen redegørelse til retningslinjen.

Regnvands- og forsinkelsesbassiner og reservationer til disse bassiner er placeret som vist på kortet.

Der udlægges ikke arealer til udvidelse af eksisterende forsinkelsesbassiner eller etablering af nye forsinkelsesbassiner.

Der udlægges ikke arealer til udvidelse af eksisterende regnvandsbassiner. Der udlægges arealer til etablering af nye 10 regnvandsbassiner i Børglum, Lendum, Løkken, Sdr. Bindslev og Vrensted.

 

Der er udarbejdet rammebestemmelser for de 10 nye arealer til regnvandsbassiner:

Børglum:
910.8150.05 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Fristrupvej, Børglum (nyt rammeområde)
910.8150.06 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Børglumvej, Børglum (nyt rammeområde)

Lendum:
802.8150.11 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Tårsvej, Lendum (nyt rammeområde)
802.8150.12 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Søndergade, Lendum (nyt rammeområde)
802.8150.13 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Nygårdsvej, Lendum (nyt rammeområde)

Løkken:
600.8150.66 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Løkkensvej, Løkken (nyt rammeområde)
600.8150.67 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Furreby Kirkevej, Løkken (nyt rammeområde)

Arealudlægget ved Furreby Kirkevej ligger i kystnærhedszone A. Placeringen er valgt, da der er behov for et areal til regnvandsbassin i den nordlige del af Løkken. Arealet ligger lavt og er i forbindelsen med Bluespot kortlægning, som det eneste areal i den nordlige del af Løkken, vurderet til at have stor risiko for at blive oversvømmet i forbindelse med kraftige regnskyl. Dermed er der en funktionel begrundelse for placering af et regnvandsbassin her. 

Det er endvidere vurderet, at et regnvandsbassin ikke vil påvirke kystlandskabet. Der er ingen visuel forbindelse til selve kysten, og arealet ligger bag et eksisterende sommerhusområde. Endvidere vil et regnvandsbassin kun have en begrænset synlighed, da der normalt er tale om en lavning i jorden sammen med evt. hegn og mindre teknikbygning. 

Sdr. Bindslev:
714.8130.02 Teknisk anlæg, Renseanlæg ved Åsenvej, Sdr. Bindslev (udvidelse af eksisterende rammeområde)

Vrensted:
909.8150.12 Teknisk anlæg, forsinkelses- og regnvandsbassiner ved Vrenstedvej, Vrensted (udvidelse af eksisterende rammeområde)
909.8150.13 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Vrenstedvej, Vrensted (nyt rammeområde)

Sideløbende med udarbejdelse af Kommuneplan 2013 er Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S ved at undersøge, om der er behov for yderligere arealreservationer til regnvandsbassiner.

Der må ikke udlægges nye arealer til byudvikling i områder, der er oversvømmelsestruede, med mindre særlige foranstaltninger sikrer byggeriet.

 

Hensigten med retningslinjen er at minimere værditab som følge af oversvømmelse. Derfor er udgangspunktet, at arealer, der er oversvømmelsestruede, ikke må bebygges. Retningslinjen må samtidig ikke være til hinder for nytænkende arkitektur og tekniske løsninger, som kan vende udfordringen ved et vådt miljø til et potentiale.

I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand.
 

For nye områder skal der tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger i forbindelse med nye byudviklingsplaner og lokalplaner. Formålet er at imødekomme de forventede øgede regnmængder, så vandet bliver vendt fra at være et problem til et potentiale. Lavninger i nye byområder skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anvendes som nærrekreative områder også til håndtering af overfladevand.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort