By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Hjørring Vandselskab ejer og driver 12 offentlige renseanlæg i Hjørring Kommune. Hjørring Kommunes spildevandsplan beskriver de overordnede rammer, strategier og tiltag indenfor spildevandsområdet.

  • At sikre at de eksisterende tekniske anlæg og den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt.
  • At tage størst muligt hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, når de tekniske anlæg og den tekniske infrastruktur ændres. 

Hjørring Kommunes kommende spildevandsplan beskriver de overordnede rammer, strategier og tiltag indenfor spildevandsområdet. Spildevandsområdet er også omfattet af kommunens vandhandleplaner, som er en opfølgning på statens vandplan (EU-vandrammedirektivet).

 

I forbindelse med udarbejdelse af byudviklingsplaner og lokalplaner for nye områder skal der tages stilling til håndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-løsninger. Formålet er at imødekomme de forventede øgede regnmængder, så vandet bliver vendt fra at være et problem til et potentiale.

 

Her tænkes på den ene side på hensigtsmæssige løsninger med arealer, der er nødvendige for at skabe forsinkelse af afledningen af regn- og overfladevand inden tilledning til eksempelvis vandløb. På den anden side på alternative løsninger, der kan øge de rekreative værdier indenfor lokalplanområdet med eksempelvis åbne vandspejl.

 

Hjørring Kommunes kommende klimatilpasningsplan beskriver, hvordan de forventede øgede mængder vand kan håndteres.

Ledningsnettet er mange steder gammelt og i dårlig stand, hvorfor det må forventes, at der skal investeres store beløb i forbedring af kloakledningerne i de kommende år.

 

En af de store udfordringer vil være håndtering af regn- og overfladevand. Udfordringen består i at håndtere udledningen af overfladevand til især vandløb, således at der ikke sker oversvømmelser af vandløbet ud over det anbefalede. Den hydrauliske belastning af vandløbet kontrolleres ved at skabe forsinkelse af afledningen af overfladevandet inden udledning til vandløbet.

 

Det forventes, at de hydrauliske krav skærpes, men opgaven udvides samtidig med det faktum, at der i de seneste år er observeret en ændring i nedbørsmønsteret. Regnen falder i dag med en højere intensitet end tidligere, hvilket betyder, at dimensionerne for tekniske anlæg til håndtering af regnvand bliver markant større i dag end tidligere.

 

Derfor er det vigtigt, at der igennem den fysiske planlægning af lokalplanområder skabes plads til tekniske anlæg og/eller alternative løsninger til håndtering af overfladevand.

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort