By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Varmeforsyningen i Hjørring Kommune varetages udover AVV primært af en række forbrugerejede fjernvarmeselskaber. Enkelte randområder i de større byer samt enkelte mindre bysamfund har individuel naturgasforsyning, mens varmeforsyningen i landområderne samt i et par små bysamfund er baseret på individuelle varmeanlæg. 

  • At der er stor tilslutning til fjernvarme i eksisterende fjernvarmeområder med henblik på at sikre stabile varmepriser.
  • At etableres et mere sammenhængende fjernvarmenet, så en effektiv varmeforsyning sikres.
  • At fjernvarmen omstilles til jordvarme, solvarme, geotermi, biogas, biomasse eller affald, så varmeforsyningen fremtidssikres.
  • At tage størst muligt hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, når de tekniske anlæg og den tekniske infrastruktur ændres. 

Varmeforsyningen i byområder skal ses i et samfundsøkonomisk perspektiv forstået således, at der skal ske en vurdering af hvilke opvarmningsmetoder, der bedst muligt tilgodeser områdets samfundsøkonomiske udvikling. Der skal ske en samordning af forsyningsstrukturerne, herunder varmeproduktion og affaldsforbrænding i kommunen, således at kapaciteten i de enkelte anlæg udnyttes bedst muligt.

 

Varmeforsyningen til kommunens borgere skal ske på en effektiv og bæredygtig måde såvel økonomisk som miljømæssigt. Anvendelsen af alternative energikilder til kollektiv og individuel opvarmning frem for anvendelse af fossile energikilder skal fremmes.

 

Gennem udarbejdelse af en ny varmeforsyningsplan skal der fastlægges en fremtidig struktur for kommunens samlede varmeforsyning, hvor der aktivt tages stilling til energibesparelser samt udvidet brug af vedvarende energi, alternative og decentrale energikilder. 

Varmeforsyningen i Hjørring Kommune varetages udover AVV primært af en række forbrugerejede fjernvarmeselskaber. Enkelte randområder i de større byer samt enkelte mindre bysamfund har individuel naturgasforsyning, mens varmeforsyningen i landområderne samt i et par små bysamfund er baseret på individuelle varmeanlæg.

 

Den energitekniske udvikling inden for byggeriet betyder, at nutidens bygninger er langt mindre energiforbrugende end tidligere. Nye former for decentrale og individuelle varmeforsyningsanlæg og alternative opvarmningsmetoder kan dermed være velegnede i visse områder.

 

Betingelserne for udbygning med kollektiv varmeforsyning baseret på fjernvarme og naturgas vanskeliggøres, når forbruget i nybyggeri bliver så lavt, at det er urentabelt at etablere ledningsnet, fordelingsstationer mv.

 

Det er derfor væsentligt at sikre, at der sker en samordning af byudviklingsplaner, planer for lavenergibyggeri samt udviklingsplanerne for de kollektive forsyningssystemer. Konkrete samfundsøkonomiske analyser bør danne grundlaget for beslutninger omkring den fremtidige forsyningsstruktur. Der vil i forbindelse med planlægningen af nye byudviklingsområder blive taget stilling til hvilke krav, der stilles til områdets energiforbrug i de enkelte områder.

Kraft-/varmevrker er placeret som vist p kortet.

Der udlgges ikke arealer til udvidelse af eksisterende kraft-/varmevrker.

Der udlgges ikke arealer til etablering af nye kraft-/varmevrker.
 
Der er ingen redegrelse til retningslinjen.

Der m ikke foretages dispositioner, der hindrer opretholdelse af transmissionsledninger for fjernvarme.

 
Der er ingen redegrelse til retningslinjen.

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort