By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Forsyningsanlæg er større ledningsnet til elforsyning (højspændingsledninger, kabellagt elforsyning) og gasforsyning.

 

Transmissionsledninger for el og naturgas er både en forudsætning for og et resultat af det moderne samfund, men kan samtidig betyde store indgreb i natur og landskab. Opgaven er at sikre en placering med færrest muligt gener for landskab og befolkning og samtidig sikre den mest optimale udnyttelse.

  • At sikre at de eksisterende tekniske anlæg og den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt.
  • At tage størst muligt hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier, når de tekniske anlæg og den tekniske infrastruktur ændres. 

Kommuneplanen indeholder reservationer til højspændingsforbindelser, der kan blive aktuelle i forbindelse med fremtidige udbygninger, omstruktureringer og saneringer i det overordnede elnet.

 

I reservationerne indgår der både eksisterende højspændingsforbindelser, der kan udbygges og omstruktureres, samt arealer, hvor der kan etableres helt nye højspændingsforbindelser.

 

Naturgasnettet er i store træk udbygget, og der forventes ikke behov for nye transmissionsledninger. 

Mange luftledningsanlæg går gennem smukke landskaber eller tættere beboede områder og kan forstyrre det visuelle indtryk af både natur, bosteder og nærrekreative områder. Kabellægningen af 60 kV luftledninger er i gang, og i løbet af en årrække forventes alle ledninger lagt i jorden.

 

Varmeforsyningen i Hjørring Kommune varetages primært af en række forbrugerejede fjernvarmeselskaber. Enkelte randområder i de større byer samt enkelte mindre bysamfund har individuel naturgasforsyning.

 

Naturgasnettet er i store træk udbygget, og der forventes ikke behov for nye transmissionsledninger. De statslige initiativer til forbedring af økonomien i de decentrale kraftvarmeværker kan medvirke til videre udbygning af de decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeværker.

 

En række byer og områder langs naturgasledningerne er udlagt til kollektiv varmeforsyning med naturgas. Herudover anvendes gassen bl.a. til procesformål i industrien. Naturgasnettet har tilstrækkelig kapacitet, og der er ikke planer om yderligere udbygning.

Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af højspændingsforbindelser på 150 kV og derover.

Der er - som vist på kort - reserveret tracé til følgende 150 kV-forbindelser:

• Nordjyllandsværket-Hjørring
• Nordjyllandsværket-Frederikshavn
• Hjørring-Frederikshavn
• Højspændingsforbindelser på 60 kV og derunder skal udføres som jordkabler.
 
Reservationerne løber langs eksisterende ledninger og opretholdes af hensyn til mulighederne for at foretage ombygninger og forstærkninger i forbindelse med sanering af de eksisterende ledninger på strækningerne. Reservationerne opretholdes til eventuelle sanerings- og omstruktureringsmuligheder i Vestvendsyssel.

Højspændingsforbindelser på 150 kV skal som hovedregel etableres som jordkabler. Kun i ganske særlige tilfælde kan luftledninger overvejes – f.eks. som første trin i en senere 400/150 kV kombiledning og eventuelt i tilfælde med store behov for overføringsevne på 150 kV-niveau over større afstande - kan luftledninger overvejes.

Højspændingsforbindelser, der etableres til jævnstrøm, skal udføres som jordkabler.
Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer opretholdelse af transmissionsledninger for naturgas som vist på kort.
 
Der er ingen redegørelse til retningslinjen.

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort