By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Informations- og kommunikationsteknologi spiller en vigtig rolle i udviklingen af det danske velfærdssamfund. Behovet for de nødvendige antenneanlæg skal tilgodeses, så der opnås god dækning over hele kommunen.

  • At der i forbindelse med udbygningen af nettet til trådløs kommunikation tages størst muligt hensyn til omgivelserne, herunder landskabs-, natur- og kulturværdier.
  • At opsætning af antenner så vidt muligt skal ske på eksisterende høje bygningselementer.
  • At den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt.

Behovet for de nødvendige antenneanlæg skal tilgodeses, så der opnås god dækning over hele kommunen. Opsætning af antenner kan have negative konsekvenser for den visuelle oplevelse af omgivelser.

 

Opsætning af antenner skal derfor så vidt muligt ske på eksisterende høje bygningselementer, som f.eks. eksisterende master, vindmøller, bygninger, siloer, skorstene osv., jf. i øvrigt masteloven, således at master kun opsættes, når der ikke kan findes andre egnede opsætningsmuligheder til antennerne.

Informations- og kommunikationsteknologi spiller en vigtig rolle i udviklingen af det danske velfærdssamfund. En naturlig følge heraf er et øget behov for opsætning af antenner, som kommunen ønsker at imødekomme, for at borgere, virksomheder og offentlige institutioner alle skal have adgang til mobilt bredbånd og andre digitale ydelser.

Antallet af antennemaster skal begrnses mest muligt. Opstning af nye antennesystemer skal som udgangspunkt ske p eksisterende master, eksisterende bygninger eller konstruktioner som f.eks. siloer, vandtrne, skorstene, hjspndingsmaster og hje bygninger.

Opstning af master kan, nr planlgningsmssige og visuelle hensyn giver mulighed herfor, ske, nr alle andre opstningsmuligheder for antenner er udtmte. Udskiftning af eksisterende master frem for opfrelse af nye er som udgangspunkt at foretrkke.

Master skal som udgangspunkt placeres i erhvervsomrder, nr det er dkningsmssigt muligt.

Master i landzone skal placeres i tilknytning til eksisterende hje bygningselementer eller hje trer i omrdet.

Der skal ved placering af master og antennesystemer ske indpasning, sledes at anlgget gives en sdan placering og ydre udformning, at der sges opnet en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.
 
Opstilling af master og antennesystemer til radiokommunikationsforml kan ske p baggrund af en konkret vurdering hos kommunens landzonemyndighed og/eller bygningsmyndighed.

Opstning af master og antennesystemer reguleres af byggelovgivningen, planloven og masteloven.

IT- og Telestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) har i 2010 udsendt en vejledning om placering af master og antennesystemer til brug for kommunens behandling af ansgninger herom.

Hjrring kommune har udarbejdet administrationspraksis/vejledning for opstning af master og antennesystemer, som bygningsmyndigheden og landzonemyndigheden administrerer efter.

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort