By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Informations- og kommunikationsteknologi spiller en vigtig rolle i udviklingen af det danske velfærdssamfund. Behovet for de nødvendige antenneanlæg skal tilgodeses, så der opnås god dækning over hele kommunen.

  • At der i forbindelse med udbygningen af nettet til trådløs kommunikation tages størst muligt hensyn til omgivelserne, herunder landskabs-, natur- og kulturværdier.
  • At opsætning af antenner så vidt muligt skal ske på eksisterende høje bygningselementer.
  • At den eksisterende tekniske infrastruktur udnyttes optimalt.

Behovet for de nødvendige antenneanlæg skal tilgodeses, så der opnås god dækning over hele kommunen. Opsætning af antenner kan have negative konsekvenser for den visuelle oplevelse af omgivelser.

 

Opsætning af antenner skal derfor så vidt muligt ske på eksisterende høje bygningselementer, som f.eks. eksisterende master, vindmøller, bygninger, siloer, skorstene osv., jf. i øvrigt masteloven, således at master kun opsættes, når der ikke kan findes andre egnede opsætningsmuligheder til antennerne.

Informations- og kommunikationsteknologi spiller en vigtig rolle i udviklingen af det danske velfærdssamfund. En naturlig følge heraf er et øget behov for opsætning af antenner, som kommunen ønsker at imødekomme, for at borgere, virksomheder og offentlige institutioner alle skal have adgang til mobilt bredbånd og andre digitale ydelser.

Antallet af antennemaster skal begrænses mest muligt. Opsætning af nye antennesystemer skal som udgangspunkt ske på eksisterende master, eksisterende bygninger eller konstruktioner som f.eks. siloer, vandtårne, skorstene, højspændingsmaster og høje bygninger.

Opsætning af master kan, når planlægningsmæssige og visuelle hensyn giver mulighed herfor, ske, når alle andre opsætningsmuligheder for antenner er udtømte. Udskiftning af eksisterende master frem for opførelse af nye er som udgangspunkt at foretrække.

Master skal som udgangspunkt placeres i erhvervsområder, når det er dækningsmæssigt muligt.

Master i landzone skal placeres i tilknytning til eksisterende høje bygningselementer eller høje træer i området.

Der skal ved placering af master og antennesystemer ske indpasning, således at anlægget gives en sådan placering og ydre udformning, at der søges opnået en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.
 
Opstilling af master og antennesystemer til radiokommunikationsformål kan ske på baggrund af en konkret vurdering hos kommunens landzonemyndighed og/eller bygningsmyndighed.

Opsætning af master og antennesystemer reguleres af byggelovgivningen, planloven og masteloven.

IT- og Telestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) har i 2010 udsendt en vejledning om placering af master og antennesystemer til brug for kommunens behandling af ansøgninger herom.

Hjørring kommune har udarbejdet administrationspraksis/vejledning for opsætning af master og antennesystemer, som bygningsmyndigheden og landzonemyndigheden administrerer efter.

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort