By Land Trafik Tekniske anlæg Vandværker Kraft-/varmeværker Biogas Vindmøller Solenergi Antenner Forsyningsanlæg Affaldsbehandlingsanlæg Rensningsanlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Hjørring Kommune ejer i fællesskab med Brønderslev Kommune affaldsselskabet AVV I/S. AVV tager sig primært af indsamling og behandling af affald til genanvendelse, forbrænding og deponering. Hovedkontoret og forbrændingen ligger i Hjørring.

 

Farligt affald håndteres af Modtagestation Vendsyssel I/S, som ligger i Hjørring. Modtagestationen ejes i fællesskab af Brønderslev, Hjørring, Læsø og Frederikshavn Kommuner.

 

For rensningsanlæg henvises til afsnittet om Rensningsanlæg og vandafledning.

  • At skabe rammerne for miljøvenlig affaldsbehandling med størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse.
  • At opfylde statens overordnede affaldspolitik:
    • Størst mulig begrænsning af affaldsmængderne
    • Størst mulig genanvendelse
    • Mest mulig udnyttelse af energien ved forbrænding af affald
    • Mindst muligt affald til deponi

Forurenet jord og uorganisk affald skal så vidt muligt nyttiggøres i bygge- og anlægsprojekter, hvis det kan ske uden væsentlige miljømæssige problemer. Målet er at undgå unødig brug af værdifuld kapacitet på affaldsdeponierne.

 

Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen bør genanvendelse af jord og uorganiske restprodukter ikke ske i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til almene vandværker eller på arealer med bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution.

 

Hjørring Kommune udarbejder hvert 4. år en affaldsplan med forslag til fremtidens affaldssortering og affaldsordninger overfor borgere og virksomheder. 

Affaldsplanlægning

Rammerne for de kommunale affaldsplaner forandrer sig løbende. I juni 2007 indgik en række af Folketingets partier aftale om ”Den nye affaldssektor”, som er fulgt op af Affaldsstrategi 2009-2012. Dette ligger til grund for den kommunale Affaldsplan 2009-2012.

 

Forbrænding og genanvendelse
Hjørring Kommune ejer i fællesskab med Brønderslev Kommune affaldsselskabet AVV I/S. AVV tager sig primært af indsamling og behandling af affald til genanvendelse, forbrænding og deponering. Affaldsmængderne i Danmark er stadig stigende. På trods af statens ønsker om nedbringelse af affaldsmængderne og øget genanvendelse vil der fortsat være behov for at deponere affald, samtidig med at stigende mængder tilføres forbrændingsanlæg.

 

Hver dag året rundt skaber hver dansker i gennemsnit 7 kg affald. Det svarer til en årlig produktion af affald på 13 millioner tons affald på landsplan. Det er en stor udfordring at sikre, at dette affald samles ind, og at det behandles på den rigtige måde. Det er også en stor udfordring at genanvende så meget af affaldet som muligt, således at de ressourcer, der er i affaldet, ikke går tabt.

 

En meget stor del af det genanvendelige affald fra industrien indsamles og behandles af private virksomheder (knusefirmaer, produkthandlere og entreprenører), mens AVV tager sig af genanvendeligt affald fra både husholdninger og erhverv. Affald til forbrænding og deponering varetages stort set udelukkende af AVV.

 

Deponier
AVV administrerer tre deponier - Rønnovsdal og Trynbakke i Hjørring Kommune samt Stadevej i Brønderslev Kommune.

 

Udover AVV-deponierne findes der et specialdepot ved Hirtshals Havn til deponering af havneslam.

 

Farligt affald
Farligt affald håndteres af Modtagestation Vendsyssel I/S, der ejes i fællesskab af Brønderslev, Hjørring, Læsø og Frederikshavn Kommuner.

 

Farligt affald, der tidligere blev kaldt olie- og kemikalie-affald, er affald, som kan udgøre en risiko for mennesker, dyr eller miljø, hvis det ikke håndteres og bortskaffes efter særlige retningslinjer.

 

Farligt affald har typisk følgende egenskaber:
Brandfarligt, sundhedsskadeligt, giftigt, ætsende, farligt for miljøet, smitsomt.

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

Tømning af affald

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 


 

 Affaldsplan 2009-2012