By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Vandløb, søer og vådområder er væsentlige elementer i landskabet og naturen og bidrager til oplevelser og rekreative aktiviteter.

 

Vandløb og søer er levested for et rigt dyre- og planteliv, samtidig med at de virker som økologiske forbindelser mellem de forskellige naturtyper i kommunen.

 

Forvaltning af af vandløb, søer og vådområder skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i de statslige vandplaner. Kommuneplanen indeholder derfor kun retningslinjer for anvendelse af vandløb og søer.

 

 • At skabe god økologisk tilstand i alt overfladevand.
 • At vandløb og søer skal fungere som levested for et alsidigt dyre- og planteliv.
 • At anvende vandløb og søer som en rekreative ressource til glæde for kommunens borgere og turister.
 • At alle større vandløb kan anvendes som fiskevand.
 • At vedligeholdelse af vandløbene sker på en natur- og miljømæssig forsvarlig måde, samtidig med at det tilstræbes, at vandløbene kan anvendes til afledning af vand.
 • At natur- og miljømæssige interesser vægtes over vandafledning
 • At opfylde kvalitetsmålene i de statslige vandplaner blandt andet ved etablering af vådområder inden for udpegede lavbundsarealer, således at der vil ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningen til vandmiljøet. 

Ifølge Vandrammedirektivet og vandplanerne skal alt overfladevand, det vil sige vandløb, søer og kystnære vandområder, senest i 2015 have opnået god økologisk tilstand. God økologisk tilstand betyder, at tilstanden kun afviger lidt fra, hvad der er normalt gælder for denne type vandløb, søer eller kystnære vandområder uden påvirkning fra mennesker.

 

For at opnå målsætningen arbejdes der for at gennemføre de udpegede indsatser i vandplanerne. Hjørring Kommune har i første plan periode (2010-2015) en betydelig indsats, der omfatter:

 • 167 km vandløb, hvor der skal foretages ændret vedligehold
 • 55 km vandløb, hvor der skal ske restaurering
 • 12 km vandløb, hvor der skal genåbnes rørlagte strækninger
 • 209 faunaspærringer, der skal fjernes

Her udover skal der ske en indsats i forhold til spildevand i det åbne land.

 

Vandløb, søer og kystvande skal beskyttes mod belastning af næringsstoffer. Som led heri skal der inden for udpegede lavbundsområder etableres våde enge mv., så der herigennem genskabes værdifulde naturområder som eng, mose, søer og andre vådområder, der tillige reducerer udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

 

Hjørring Kommune vil prioritere overvågningen af vandløb og søer med henblik på at kunne iværksætte projekter, der på et solidt grundlag kan føre til målopfyldelse i 2015 i forhold til de statslige vandplaner. 

Vandløb

Vandrammedirektivet og de statslige vandplaner understreger betydningen af vandløbenes fysiske variation. I direktivets definition af god økologisk tilstand, som er det generelle mål for vandområderne, hedder det, at de biologiske kvalitetselementer kun må afvige lidt fra det, der normalt gælder under uberørte forhold, og kun udviser svage ændringer som følge af menneskelige aktivitet. Ud fra et økologisk synspunkt fungerer vandløbssystemet som helhed, og vandløbet må ses i samspil med dets omgivelser.

 

I Hjørring Kommune forventes - med baggrund i kommunes store vandløbsundersøgelse - kun omkring 40 % af Kommunens vandløb at kunne opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i 2015, hvis ikke vandløbenes fysiske tilstand forbedres.

 

God økologisk tilstand er opfyldt i store dele af Liver Å systemet, mens hovedparten af Uggerby Å systemet ikke kan opfylde kravet om god økologisk tilstand senest i 2015.

 

I mange vandløb er de fysiske forhold utilfredsstillende som følge af hård vedligeholdelse og reguleringer. Herudover hindrer spærringer målopfyldelse, da de hindrer den fri passage af fisk og en række vandløbsdyr. Der er således ikke tilstrækkelige forudsætninger for et alsidigt dyre- og planteliv i disse vandløb.

Vandkvaliteten forringes i nogle vandløb stadig på grund af udledninger af spildevand fra byer, afløb fra dambrug og afstrømning fra landbrugsjord. Der er således et fortsat behov for forbedringer.

 

Herudover er eksempler på egentlig forurening af vandløb med miljøfremmede stoffer, herunder sprøjtemidler. Der er påvist rester af sprøjtemidler i kilder og vandløb. Sammenhæng mellem disse forekomster og vandområdernes dyre- og planteliv er imidlertid dårligt belyst.

 

Søer

I Hjørring Kommune er 3 søer omfattet af de statslige vandplaner: Vandplasken er udpeget som naturvidenskabeligt interesseområde, mens Nørlev Sø og Guldager Sø er udpeget som søer med stor naturværdi, som rummer et naturligt dyre- og planteliv.

 

Ingen af søerne opfylder målsætningen om god økologisk kvalitet i 2015, da de alle er påvirkede af næringsstoffer (eutrofiering).

 

En stor del af næringsstof tilførselen kommer fra landbrug, spildevandsudløb eller regnvandsbetinget udløb. Høje koncentrationer af næringsstoffer især fosfor og kvælstof i søvandet forårsager stor algevækst og medfølgende ringe vandkvalitet.

 

Boller Sø er Hjørring Kommunes største sø og et vigtigt rekreativt område for borgerne i Tårs og omegn. Boller Sø er dannet ved opstemning af Boller Møllebæk. Opstemningen, der danner søen, skal ifølge vandplanerne fjernes senest i 2021, da den er en spærring for vandløbets dyr- og planteliv. Fjernelse af spærringen betyder sandsynligvis, at Boller Sø vil forsvinde.

 

Tversted Søerne, der er en af kommunens størst rekreative områder, er ligesom Boller Sø dannet ved opstemning af et vandløb. Spærringen ved Tversted Søerne skal ifølge vandplanerne fjernes senest 2021. Fjernelse af spærringen betyder sandsynligvis, at Tversted Søerne vil forsvinde

 

Ifølge Vandrammedirektivet og vandplanerne skal alt overfladevand, det vil sige vandløb, søer og kystnære vandområder, senest i 2015 have opnået god økologisk tilstand. God økologisk tilstand betyder, at tilstanden kun afviger lidt fra, hvad der er normalt gælder for denne type vandløb, søer eller kystnære vandområder uden påvirkning fra mennesker.

 

I Hjørring Kommune har omkring 2.000 km offentlige og private vandløb, hvor af omkring 725 km er omfattet af vandplanerne, og 930 km er beskyttede efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. De dominerede vandløbssystemer er Liver Å og Uggerby Å, der dækker omkring 75 % af kommunens afstrømningsareal.

 

I 2007 og 2008 gennemførte Hjørring Kommune en undersøgelse af 775 km vandløb med henblik på at beskrive den nuværende fysiske tilstand og potentialet for at opnå god økologisk tilstand senest i 2015. Undersøgelsen viste, at 60 % af de undersøgte vandløbsstrækninger ikke har god økologisk tilstand.

 

I Hjørring Kommune er der 2.700 søer større end 100 m², som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

 

Søer, der er omfattet af de statslige Vandplaner, er målsatte søer, søer større end 5 ha samt søer indenfor Natura 2000 områder. Hjørring Kommune har tre målsatte søer: Vandplasken, Nørlev Sø og Guldager Sø.

 

Hjørring Kommune har ingen søer over 5 ha, da den største sø - Boller Sø er omkring 4,8 ha.

Ser og vandlb kan anvendes til fritidsfiskeri efter gldende regler for adgang med fisketegn.

Det er tilladt at sejle med smfartjer uden motor i vandlb. P Uggerby er registreringsnummer pkrvet.
 
Fritidsfiskeri i vandlb og ser forudstter gyldigt statsligt fisketegn og tilladelse/fiskekort fra lodsejer eller lystfiskerforening. Generelt er det tilladt at sejle med smfartjer uden motor som robde, kajakker og kanoer p vandlbene i Hjrring Kommune.

For Uggerby glder der srlige regler, idet sejladsen her er begrnset. Istning og optagning af fartjer udenfor anviste landingssteder krver bredejerens tilladelse. P Uggerby skal fartjet have et synligt registreringsnummer fastgjort p forstavnen. Registreringen er begrnset til en srlig personkreds som bredejer og friluftsorganisationer mv. fra Hjrring Kommune. Gstesejlere, som medbringer eget fartj, kan dog mod depositum og gebyr kbe et gstekort p turistbureauet i Sindal. Gstekortet phftes bden og giver adgang til sejlads i eget fartj i en nrmere aftalt periode.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort