By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Råstoffer udgør en ressource, som ikke gendannes. Derfor skal der økonomiseres, og mulighederne for genbrug skal udnyttes. Bæredygtig råstofforsyning omhandler samfundets løbende forbrug af sand, grus, sten, ler, kalk, kridt m.v. primært til anlægsvirksomhed, byggeri og industriformål.

 

Region Nordjylland har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og for at udarbejde en regional råstofplan. Hjørring Kommune har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen i kommunen.

 

Kommuneplanen er i overensstemmelse med Råstofplan 2008 for Region Nordjylland.

 

Råstofplan 2012 for Region Nordjylland blev godkendt af Regionsrådet 11. december 2012. Råstofplanen er efterfølgende blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Råstofplan 2012 kan først træde i kraft, når Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om de indkomne klager.

 

Nye råstofudlæg i kommunen fra Råstofplan 2012 vil herefter blive indarbejdet Hjørring Kommuneplan 2013.

  • At råstofindvinding sker under hensyn til, hvad naturen og miljøet kan bære samt de øvrige interesser, der findes i det åbne land.
  • At minimere risikoen for forurening af grundvandsressourcen.
  • At fastlægge arealanvendelsen efter endt råstofindvinding. 

Hjørring Kommune ønsker at tilgodese hensynet til naturen, miljøet og befolkningens sundhedstilstand og rekreative natur- og landskabsinteresser.

 

Råstofgravning har stor betydning for, hvor robust området er over for forurening, herunder brug af pesticider. Når et område er råstofgravet, risikerer man at stå med et åbent sår i landskabet. Det er derfor vigtigt allerede, når der gives en gravetilladelse, at indtænke en efterbehandling, der sikrer en ordentlig genskabelse af landskabet.

 

Ved efterbehandling af råstofgrave skal det sikres, at de fremtidige forhold sker ud fra en samlet vurdering af interesserne i området, blandt andet med fokus på de landskabelige forhold og at risikoen for forurening af grundvandsressourcen skal minimeres.

 

Hvor der graves i områder med grundvandsinteresser og/eller natur- og landskabsinteresser, bør færdiggravede arealer af hensyn til risikoen for grundvandsforurening, naturens tilbagegang, befolkningens sundhed og friluftsliv efterbehandles til rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensivt skovdrift, der ikke udgør nogen forureningsrisiko.

 

Overgangen til anvendelse som en bestemt arealtype sker, når råstofferne er udnyttet, og den enkelte råstofgrav er færdig. Efterbehandlingen af råstofgraven skal tilrettelægges, allerede inden gravningen starter. 

Region Nordjylland planlægger for indvinding af råstoffer. Regionsrådet udpeger graveområder og fastlægger retningslinjer for, hvor og hvordan råstofindvindingen skal foregå. Af Regionens råstofplan*  fremgår, hvor der kan graves sand, grus, sten, ler, kridt, moler og tørv. Råstofplanen indeholder endvidere retningslinjer for miljøhensyn ved råstofudnyttelsen, grundvandsbeskyttelse og efterbehandling af gravene.

 

Råstofplanens udpegning af graveområder er en forudsætning for kommunens planlægning og ramme for tilladelser til råstofindvinding. Kommuneplanen må ikke strid mod Råstofplanen, men skal afspejle denne og kan supplere denne, hvor der måtte være kommunale interesser i f.eks. efterbehandling af råstofgrave ud fra øvrige hensyn.

 

I Hjørring Kommune er der udlagt 15 indvindingsområder. Kommunen skal fastlægge arealanvendelsen af områderne efter endt råstofgravning. En efterbehandlingsplan for de enkelte områder udarbejdes i forbindelse med, at kommunen meddeler gravetilladelse.


 *Linket er til den eksisterende råstofplan 2008. Kommuneplanen er i overensstemmelse med Råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Råstofplan 2012 for Region Nordjylland blev godkendt af Regionsrådet 11. december 2012. Råstofplanen er efterfølgende blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.  

Råstofplan 2012 kan først træde i kraft, når Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om de indkomne klager. Nye råstofudlæg i kommunen fra Råstofplan 2012 vil herefter blive indarbejdet Hjørring Kommuneplan 2013.

 

Ekstensiv landbrugsdrift er afgræsning med dyr og/eller høslet, hvor dette kan ske uden væsentlige natur- eller miljømæssige risici. Oftest vil ekstensivt landbrug være til gavn for naturen ved at der sker en ekstensiv drift af plejekrævende lysåbne naturtyper såsom eng, hede og overdrev, så de ikke gror til og derved mister artsrigdom

Efter endt rstofudnyttelse skal arealerne som udgangspunkt - anvendes som angivet p kort nedenfor.
 
Hjrring Kommune nsker at kunne tilgodese hensynet til naturen, miljet og befolkningens sundhedstilstand og rekreative naturinteresser. Hvor der graves i omrder med grundvands og/eller naturinteresser, br frdiggravede arealer af hensyn til risikoen for grundvandsforurening, naturens tilbagegang, befolkningens sundhed og friluftsliv efterbehandles til rekreative forml, naturforml, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensivt skovdrift, der ikke udgr nogen forureningsrisiko.

Den fremtidige arealanvendelse for de af regionen udlagte rstofomrder fastlgges, som angivet p kortet ovenfor. Indvindingsomrderne er vist med skravering. Det underliggende lag (srligt vrdifulde landbrugsomrder, srligt vrdifulde naturomrder, vrdifulde landbrugsomrder, vrdifulde naturomrder) fastlgger arealanvendelsen efter endt rstofgravning. Nr rstofressourcerne er udnyttet, skal arealerne efterbehandles og derefter overg til anden anvendelse.

Overgangen til anvendelse som en bestemt arealtype sker, nr rstofferne er udnyttet, og den enkelte rstofgrav er frdig. Efterbehandlingen af rstofgraven skal tilrettelgges, allerede inden gravningen starter. Ved efterbehandling af rstofgrave skal det sikres, at de fremtidige forhold sker ud fra en samlet vurdering af interesserne i omrdet, blandt andet med fokus p de landskabelige forhold og at risikoen for forurening af grundvandsressourcen skal minimeres. Graveomrderne indgr derfor i kommuneplanens vrige udpegninger og herved klarlgges, hvilke retningslinjer der glder for arealanvendelsen, efter at rstofferne er indvundet. Det betyder for eksempel, at hvis den overgr til at vre vrdifuldt naturomrde, glder kommuneplanens retningslinjer for vrdifulde naturomrder for det efterbehandlede areal.

Jordbrugsforml vil fortsat vre det typiske i omrder, som allerede har karakter af udprgede jordbrugsarealer uden drikkevandsinteresser. Efterbehandling til intensive jordbrugsforml kan kun ske, hvis den fremtidige drift kan ske uden risiko for forurening. Naturforml eller rekreative forml vil derimod vre typiske i omrder, hvor gravens placering i forhold til omgivelserne taler herfor.

Naturen og diversiteten i landskaberne er trngt. Rstofgravning kan her give et positivt lft til naturen ved at sikre, at der sker en tilgang af naturarealer, ved at skabe sammenhng mellem de eksisterende og ved at give nye nringsfattige naturomrder en mulighed for at starte forfra p nringsfattig jordbund som nsten ikke findes andetsteds i det danske landskab. Dette vil krve, at der stilles vilkr om efterbehandling af rstofgrave til naturforml, hvilket kan skabe en tilgang af naturarealer fra de oftest intensivt drevne landbrugsarealer. Desuden br der tages hensyn til befolkningens friluftsinteresser i efterbehandlingen ved at srge for offentlig adgang og rekreative stisystemer.

Man kan skabe naturomrder og indpasse aktiviteter, som ikke ville kunne placeres andre steder. Et eksempel herp er at anlgge en s i et sfattigt omrde eller anlg af en skydebane i et omrde, hvor man mangler velegnede placeringsmuligheder.

Sm ser eller damme kan desuden etableres p arealer, hvor grundvandsstanden vil st hjt ved efterbehandlingens afslutning, eller hvor der i forbindelse med indvindingen er gravet under grundvandsspejlet.

 

Råstofgravning

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort