By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Råstoffer udgør en ressource, som ikke gendannes. Derfor skal der økonomiseres, og mulighederne for genbrug skal udnyttes. Bæredygtig råstofforsyning omhandler samfundets løbende forbrug af sand, grus, sten, ler, kalk, kridt m.v. primært til anlægsvirksomhed, byggeri og industriformål.

 

Region Nordjylland har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og for at udarbejde en regional råstofplan. Hjørring Kommune har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen i kommunen.

 

Kommuneplanen er i overensstemmelse med Råstofplan 2008 for Region Nordjylland.

 

Råstofplan 2012 for Region Nordjylland blev godkendt af Regionsrådet 11. december 2012. Råstofplanen er efterfølgende blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Råstofplan 2012 kan først træde i kraft, når Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om de indkomne klager.

 

Nye råstofudlæg i kommunen fra Råstofplan 2012 vil herefter blive indarbejdet Hjørring Kommuneplan 2013.

  • At råstofindvinding sker under hensyn til, hvad naturen og miljøet kan bære samt de øvrige interesser, der findes i det åbne land.
  • At minimere risikoen for forurening af grundvandsressourcen.
  • At fastlægge arealanvendelsen efter endt råstofindvinding. 

Hjørring Kommune ønsker at tilgodese hensynet til naturen, miljøet og befolkningens sundhedstilstand og rekreative natur- og landskabsinteresser.

 

Råstofgravning har stor betydning for, hvor robust området er over for forurening, herunder brug af pesticider. Når et område er råstofgravet, risikerer man at stå med et åbent sår i landskabet. Det er derfor vigtigt allerede, når der gives en gravetilladelse, at indtænke en efterbehandling, der sikrer en ordentlig genskabelse af landskabet.

 

Ved efterbehandling af råstofgrave skal det sikres, at de fremtidige forhold sker ud fra en samlet vurdering af interesserne i området, blandt andet med fokus på de landskabelige forhold og at risikoen for forurening af grundvandsressourcen skal minimeres.

 

Hvor der graves i områder med grundvandsinteresser og/eller natur- og landskabsinteresser, bør færdiggravede arealer af hensyn til risikoen for grundvandsforurening, naturens tilbagegang, befolkningens sundhed og friluftsliv efterbehandles til rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensivt skovdrift, der ikke udgør nogen forureningsrisiko.

 

Overgangen til anvendelse som en bestemt arealtype sker, når råstofferne er udnyttet, og den enkelte råstofgrav er færdig. Efterbehandlingen af råstofgraven skal tilrettelægges, allerede inden gravningen starter. 

Region Nordjylland planlægger for indvinding af råstoffer. Regionsrådet udpeger graveområder og fastlægger retningslinjer for, hvor og hvordan råstofindvindingen skal foregå. Af Regionens råstofplan*  fremgår, hvor der kan graves sand, grus, sten, ler, kridt, moler og tørv. Råstofplanen indeholder endvidere retningslinjer for miljøhensyn ved råstofudnyttelsen, grundvandsbeskyttelse og efterbehandling af gravene.

 

Råstofplanens udpegning af graveområder er en forudsætning for kommunens planlægning og ramme for tilladelser til råstofindvinding. Kommuneplanen må ikke strid mod Råstofplanen, men skal afspejle denne og kan supplere denne, hvor der måtte være kommunale interesser i f.eks. efterbehandling af råstofgrave ud fra øvrige hensyn.

 

I Hjørring Kommune er der udlagt 15 indvindingsområder. Kommunen skal fastlægge arealanvendelsen af områderne efter endt råstofgravning. En efterbehandlingsplan for de enkelte områder udarbejdes i forbindelse med, at kommunen meddeler gravetilladelse.


 *Linket er til den eksisterende råstofplan 2008. Kommuneplanen er i overensstemmelse med Råstofplan 2008 for Region Nordjylland. Råstofplan 2012 for Region Nordjylland blev godkendt af Regionsrådet 11. december 2012. Råstofplanen er efterfølgende blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.  

Råstofplan 2012 kan først træde i kraft, når Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om de indkomne klager. Nye råstofudlæg i kommunen fra Råstofplan 2012 vil herefter blive indarbejdet Hjørring Kommuneplan 2013.

 

Ekstensiv landbrugsdrift er afgræsning med dyr og/eller høslet, hvor dette kan ske uden væsentlige natur- eller miljømæssige risici. Oftest vil ekstensivt landbrug være til gavn for naturen ved at der sker en ekstensiv drift af plejekrævende lysåbne naturtyper såsom eng, hede og overdrev, så de ikke gror til og derved mister artsrigdom

Efter endt råstofudnyttelse skal arealerne – som udgangspunkt - anvendes som angivet på kort nedenfor.
 
Hjørring Kommune ønsker at kunne tilgodese hensynet til naturen, miljøet og befolkningens sundhedstilstand og rekreative naturinteresser. Hvor der graves i områder med grundvands og/eller naturinteresser, bør færdiggravede arealer af hensyn til risikoen for grundvandsforurening, naturens tilbagegang, befolkningens sundhed og friluftsliv efterbehandles til rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensivt skovdrift, der ikke udgør nogen forureningsrisiko.

Den fremtidige arealanvendelse for de af regionen udlagte råstofområder fastlægges, som angivet på kortet ovenfor. Indvindingsområderne er vist med skravering. Det underliggende lag (særligt værdifulde landbrugsområder, særligt værdifulde naturområder, værdifulde landbrugsområder, værdifulde naturområder) fastlægger arealanvendelsen efter endt råstofgravning. Når råstofressourcerne er udnyttet, skal arealerne efterbehandles og derefter overgå til anden anvendelse.

Overgangen til anvendelse som en bestemt arealtype sker, når råstofferne er udnyttet, og den enkelte råstofgrav er færdig. Efterbehandlingen af råstofgraven skal tilrettelægges, allerede inden gravningen starter. Ved efterbehandling af råstofgrave skal det sikres, at de fremtidige forhold sker ud fra en samlet vurdering af interesserne i området, blandt andet med fokus på de landskabelige forhold og at risikoen for forurening af grundvandsressourcen skal minimeres. Graveområderne indgår derfor i kommuneplanens øvrige udpegninger og herved klarlægges, hvilke retningslinjer der gælder for arealanvendelsen, efter at råstofferne er indvundet. Det betyder for eksempel, at hvis den overgår til at være værdifuldt naturområde, gælder kommuneplanens retningslinjer for værdifulde naturområder for det efterbehandlede areal.

Jordbrugsformål vil fortsat være det typiske i områder, som allerede har karakter af udprægede jordbrugsarealer uden drikkevandsinteresser. Efterbehandling til intensive jordbrugsformål kan kun ske, hvis den fremtidige drift kan ske uden risiko for forurening. Naturformål eller rekreative formål vil derimod være typiske i områder, hvor gravens placering i forhold til omgivelserne taler herfor.

Naturen og diversiteten i landskaberne er trængt. Råstofgravning kan her give et positivt løft til naturen ved at sikre, at der sker en tilgang af naturarealer, ved at skabe sammenhæng mellem de eksisterende og ved at give nye næringsfattige naturområder en mulighed for at starte forfra på næringsfattig jordbund som næsten ikke findes andetsteds i det danske landskab. Dette vil kræve, at der stilles vilkår om efterbehandling af råstofgrave til naturformål, hvilket kan skabe en tilgang af naturarealer fra de oftest intensivt drevne landbrugsarealer. Desuden bør der tages hensyn til befolkningens friluftsinteresser i efterbehandlingen ved at sørge for offentlig adgang og rekreative stisystemer.

Man kan skabe naturområder og indpasse aktiviteter, som ikke ville kunne placeres andre steder. Et eksempel herpå er at anlægge en sø i et søfattigt område eller anlæg af en skydebane i et område, hvor man mangler velegnede placeringsmuligheder.

Små søer eller damme kan desuden etableres på arealer, hvor grundvandsstanden vil stå højt ved efterbehandlingens afslutning, eller hvor der i forbindelse med indvindingen er gravet under grundvandsspejlet.

 

Råstofgravning

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort