By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Hjørring Kommune har en varieret og særpræget natur. Naturen er meget forskellig sammensat med store og stejle klinter, flotte ådale med snoede åer og afgræssede overdrev.

 

Der findes fantastiske naturområder i kommunen, men desværre er mange af dem under pres. Danmark har sammen med de øvrige EU-lande fastsat et mål om at stoppe tilbagegangen i naturens biologiske mangfoldighed. I Hjørring Kommune skal naturen bevares, beskyttes, genoprettes og udvikles som en ressource.

  • At stoppe tilbagegangen i naturens biologiske mangfoldighed.
  • At skabe et naturnetværk af økologiske forbindelser.
  • At danne grundlag for bæredygtigt friluftsliv og turisme med naturen som udgangspunkt.
  • At lave naturformidling for kommunens borgere og turister.
  • At forbedre den bynære natur og byernes grønne kiler.
  • At lave en naturpolitik. 

Der skal udarbejdes en naturpolitik for Hjørring Kommune, som samler visioner, mål og strategier for naturen. Naturpolitikken skal konkretisere, hvor og hvordan strategierne tages i anvendelse for at nå de enkelte mål, og den skal synliggøre, at naturen som en ressource og et værdifuldt aktiv tiltrækker fastboende og turister.

 

Den biologiske mangfoldighed sikres først og fremmes ved at passe på naturen, som den er. Det er derfor vigtigt at opnå viden om de enkelte naturområder og arter. I Hjørring Kommune skal det bl.a. ske ved en naturkvalitetsplanlægning, hvor naturområderne løbende bliver undersøgt, og der findes en naturtilstand baseret på de plantearter, der findes på arealet. Derefter laves der en målsætning for hvert enkelt område ud fra tilstanden og potentialet. Metoden til indsamling af data i naturplanlægningssystemet bygger på et nationalt system, der sikrer en ensartet indsamling af information. Naturkvalitetsplanen er et vigtigt redskab i forhold til at sammentænke varetagelsen af natur med andre emner i den kommunale planlægning, samtidig med at borgerne får bedre viden om, hvor naturværdierne findes.

 

Viden om naturen er grundlaget for naturpleje af de arealer, der rummer de mest sårbare arter, eller som er i størst fare for at forringes. En af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed er tilgroning og tilføring af næringsstoffer til enge, heder og overdrev. Her er det nødvendigt at rydde opvækst eller iværksætte græsning, for at sikre at arealerne er lysåbne. Visse invasive arter såsom bjørneklo og rynket rose er ekstra vigtige at fjerne.

 

Når den biologiske mangfoldighed er sikret i de enkelte områder, er det vigtigt at kæde disse områder sammen i et naturnetvæk af økologiske forbindelser. Mange naturarealer i kommunen er små og isolerede. Det betyder, at bestandene af dyr og planter er små og har større risiko for at forsvinde, samtidig med at der ikke kan indvandre nye bestande fra andre områder. Derfor skal der sikres spredningskorridorer i form af læhegn, diger, grøftekanter og bræmmer. I nogle tilfælde skal der arbejdes for at lave ny natur i mellem isolerede eksisterende naturområder.

 

Der vil ske formidling gennem naturvejledning, foldere, hjemmeside og andre digitale platforme. Det skal være let for borgere og turister at finde oplysninger om naturoplevelser i alle kommunens bedste naturområder.

 

Mange undersøgelser har vist, at den bynære natur bliver mest brugt og har størst sundhedsmæssig betydning. Den bynære natur og de grønne kiler skal styrkes i såvel temaplanlægning som lokalplanlægning, og at der laves formidling og skabes nye eller bedre stier, så alle let kan komme rundt i de bynære naturområder.

Selvom der findes enestående naturområder i Hjørring Kommune, er mange af dem i forringelse. Naturtyper og arter er gået tilbage og forsvundet fra mange steder. Det skyldes i overvejende grad menneskelig påvirkning, hvor eksempelvis naturtyper som enge og overdrev er skabt ved landbrugsdrift. Natur, der bliver ødelagt ved f.eks. opdyrkning, vil først have samme kvalitet efter mange år, og isolerede arealer vil måske aldrig opnå samme kvalitet.

 

En af udfordringerne er, at landbrugets strukturudvikling fører til stadigt større bedrifter og specialisering, hvor det ikke længere er rentabelt for landbruget at opretholde den driftsform, som har frembragt og opretholdt naturindholdet. Dermed er det nødvendigt at iværksætte naturpleje for at bevare de kulturbetingede naturområder.

 

Denne strukturudvikling medfører endvidere, at gamle markveje og -skel, hegn og grøfter bliver overflødige og sløjfes. Det medfører både en forringelse af naturen, men også af borgernes adgangsmuligheder til at opleve naturen.

 

Landbrugets næringsstofpåvirkning og dræning har konsekvenser for naturen. For mange næringsstoffer er især et problem for de mange overdrev og heder, som netop er karakteriseret ved at være næringsfattige, og som udgør en vigtig del af naturen i Hjørring Kommune. Dræning af ådalene, kombineret med for mange næringsstoffer, medfører tilgroning. Denne effekt forstærkes, fordi græsning med kreaturer er ophørt mange steder. Derved forsvinder blandt andet orkideerne, fordi de kræver lav vegetation og i stedet erstattes af brændenælder og tagrør.

 

Infrastruktur og byudvikling medvirker ligeledes til at forringe naturen – dels ved opsplitning af arters levesteder og dels som barriere for arters spredning. Nye infrastrukturanlæg søges derfor indpasset i landskab og natur, og der etableres faunapassager mv. for at mindske påvirkningen. Ny byudviklingsområder udlægges i tilknytning til eksisterende by og så vidt muligt i områder uden særlige beskyttelsesinteresser.

 

Den fortsatte forringelse af naturen nødvendiggør tiltag, der kan modvirke den uheldige udvikling, bl.a. er det nødvendigt at tilvejebringe øget viden om den præcise tilstand af naturområderne, og hvor de bevaringsværdige samt truede arter findes. Allerede nu kan der dog iværksættes tiltag til at forbedre naturen ved at sikre flere økologiske forbindelser, forbedre naturplejen og øge naturformidlingen. 

Naturen i Hjørring Kommune er et resultat af landskabsprocesser og menneskelig påvirkning. Processerne har blandt andet resulteret i de imponerende klinter, hvoraf Lønstrup Klint (Rubjerg Knude) er af international betydning. Ligeledes fortæller de gamle strandvolde i rimme-dobbe-systemet en historie om, hvordan Skagens Odde og moserne mod øst er skabt.

 

Den menneskelige påvirkning af naturen har betydet, at Hjørring Kommune er i besiddelse af værdifulde overdrev, som er opstået ved århundredes afgræsning. Det drejer sig især om området ved Bjergby. Endvidere medførte menneskelig fjernelse af træer og buske den store sandflugtskatastrofe fra år 1500 til år 1800, fordi sandet uhindret kunne blæse ind i landet. Derved er fremkommet de imponerende og meget bevaringsværdige Skallerup Indlandsklitter, som er de største sammenhængende af sin slags i Danmark.

 

Løvskov er ikke fremherskende i kommunen, men omkring Tolne Skov, Baggesvogn og Slotved Skov findes de sidste rester af den tidligere så udbredte Vendsysselbøg. Det er vigtigt at kæde disse isolerede skove sammen for at sikre dyre- og planteliv.

 

Naturtyper som søer, heder, moser, enge og overdrev udgør kernen i Hjørring Kommunes natur og består af flere tusinde områder. Nogle af dem indgår i større naturområder men mange, eksempelvis enge og søer, ligger isoleret i landbrugslandet men udgør vigtige spredningsforbindelser. Det er derfor af væsentlig betydning at bevare og forbedre naturindholdet i disse områder.

 

Nogle af områderne, blandt andet Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å, Tolne Bakker samt Tislum Møllebæk, har en naturkvalitet, som gør dem enestående ikke bare på nationalt niveau men selv på internationalt niveau, da de er udpeget til Natura 2000-områder. Det giver kommunen et helt særligt ansvar og forpligtigelse for at bevare denne kvalitet.

 

Omkring og i byerne findes de bynære naturområder og grønne kiler, som ikke bare er vigtige for naturen men også er vigtige rekreative områder i dagligdagen. I takt med blandt andet byudvikling kan disse områder blive truet, men det er vigtigt både for naturen og borgerne at opretholde og styrke disse områder.

 

Kommunens unikke naturområder har naturligvis også nogle helt specielle dyr og planter tilknyttet, som Hjørring Kommune har et særligt ansvar for at bevare. Det drejer som om blandt andet orkideerne Hvid Sækspore, Mygblomst og Vendsyssel-gøgeurt, Løgfrø, Rød Glente, sommerfuglen Sortbrun Blåfugl (findes i Danmark kun i Hjørring og Frederikshavn Kommune), men også for arter som er relativt almindelige i vores kommune men som er sjældne andre steder i landet – f.eks. Nikkende kobjælde, Rødrygget tornskade og Markfirben.

 

Særligt værdifulde naturområder i Hjørring Kommune

Ådalene:
På grund af landhævningen har flere af åerne i Hjørring Kommune skåret sig ned i det ellers plane landskab. Disse stejle skråninger ned mod åerne har aldrig været opdyrket og rummer i dag mange sjældne planter. Andre steder er ådalene bredere med større engarealer.

Lokaliteter:
Uggerby å, Tversted å og Skeen Møllebæk, den nedre del af Liver å, Ilbro enge, Varbro å og Tislum Møllebæk.

 

Indlandsklitterne:
Disse landskaber blev skabt under sandflugtskatastrofen fra år 1500 til år 1800. Klitterne er i dag dækket af en speciel overdrevsvegetation, der er knyttet til de lysåbne og næringsfattige indlandsklitter. Hjørring Kommune har de største sammenhængende områder med indlandsklitter i Danmark.


Lokaliteter:
Skallerup Indlandsklitter, Rubjerg Knude området.

 

Løvskovene:
I det kuperede landskab mellem Bjergby og Sindal og mellem Mosbjerg og Tolne, findes der en værdifuld mosaik af gamle løvskove, overdrev og marker. Løvskovene består flere steder af den oprindelige stamme af nordjyske bøge.

Lokaliteter:
Slotved skov, Baggesvogn skov, Eskjær skov og Tolne skov.

 

Kysterne:
Hjørring Kommune rummer flere typer kyster. Der er de imponerende klinter, de foranderlige å-udløb, de brede strande med vegetation, klitterne og klithederne inde i land.

Lokaliteter:
Lønstrup Klint (Rubjerg Knude), Hirtshals Klint, Kjærsgård Strand, Åslyngen, Kjul Strand og Uggerby Strand.

 

Moserne:
Nordøst for Mosbjerg og Tolne, ligger der et enestående område bestående af gamle strandvolde med moseområder imellem, som rummer mange sjældne planter og dyr.

Lokaliteter:
Tversted rimmer, Måstrup Mose, Bolle hede, Tolshave Mose.

 

Overdrevene:
I morænebakkerne omkring Bjergby og sydøst for Hørmested ligger nogle af de mest værdifulde overdrev i Danmark. Her vokser flere hundrede plantearter og flere meget sjældne svampearter.

Lokaliteter:
Brudehøj, Præstegårdsbakkerne, Bjørnehøj, Tislum.

 

 

Oversigt: Beskyttede naturtyper

I Hjørring Kommune er der ca. 10.000 beskyttede arealer fordelt på naturtyperne hede, overdrev, ferske enge, moser og søer. Fordelingen på de forskellige naturtyper er som den fremgår af nedenstående tabel. Hertil kommer en strækning på ca. 930 km beskyttede vandløb.

 

 

Naturtype                        Antal arealer (ca.)        Samlet areal i ha (ca.)
Hede                      600 1.900
Overdrev               1.900 3.100
Fersk eng  3.000 3.900
Mose                     1.800 1.600
Sø                           2.700 300
Samlet                   10.000 10.800

 

 

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort