By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Lavbundsarealer omfatter områder med høj grundvandsstand og tidligere vådområder. Lavbundsarealer findes hovedsagligt i ådale, der er attraktiv både for landbruget og til rekreative formål.

 

Landbrugsdrift på lavbundsarealer forudsætter, at jorden drænes. Det betyder, at udvaskningen af især kvælstof og fosfor til vandmiljøet er stor fra disse arealer.

 

Mange af de tidligere vådområder vil kunne udvikle sig eller kan genoprettes til værdifulde naturområder, hvis afvandingen ophører eller reduceres. Lavbundsarealer udgør således et potentiale for at skabe vådområder omkring vandløb og søer.

 

Hjørring Kommune har i begyndelsen af 2014 igangsat udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der udpeger lavbundsarealer samt fastsætter mål, strategi og retningslinjer for de udpegede lavbundsarealer.

 

 

 
 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort