By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Det åbne og varierede landskab er én af hovedattraktionerne i Hjørring Kommune. Landskabet rummer både det barske og blide - med den dynamiske kyst og kystlandskabet som den største attraktion. Landskaberne danner ofte ramme om modstridende interesser mellem landskab og anvendelse til erhverv herunder landbrug, byudvikling eller rekreative oplevelser.

 

Der skal foretages mange afvejninger for at sikre balancen mellem benyttelse og beskyttelse af landskaberne. Afvejninger der fastlægges i kommuneplanens retningslinjer for dermed at sikre både de større sammenhænge og karakteristika i landskabet og de bynære landskaber. 

  • At sikre klare grænser mellem by og natur/landskab, også i byernes grønne kiler.
  • At sikre, at anvendelsen af det åbne land til produktion, bebyggelse, friluftsliv og turisme, veje og andre anlæg sker under hensyntagen til de landskabelige værdier.
  • At sikre landskabernes egenart og variation, herunder naturlige terrænformer.
  • At landskabets natur- og kulturværdier bevares, genoprettes og forbedres.
  • At sikre, at landskabet afspejler oprindelighed og autenticitet.
  • At sikre og udbygge stier og spor i landskabet.
  • At formidle de geologiske og landskabelige værdier i kommunen.
  • At opretholde de naturgivne forhold i kystområderne, herunder de dynamiske kystprocesser.
  • At sikre god tilgængelighed for alle til det åbne land og bedst mulig offentlig adgang til de attraktive landskaber og naturområder. 

I det åbne land skal natur- og landskabsinteresserne og hensynet til landbrugserhvervet og andre erhverv afbalanceres med befolkningens rekreative interesser. Borgernes adgangs- og færdselsmuligheder spiller en vigtig rolle for oplevelsen og forståelsen af natur og landskab.

 

Det åbne og varierede landskab er én af hovedattraktionerne i Hjørring Kommune. Landskabet rummer både det barske og blide - med den dynamiske kyst og kystlandskabet som den største attraktion. Det er vigtigt, at landskabernes egenart og variation bevares eller genoprettes. Gennem realisering af Hjørring Kommunes turismepolitik formidles viden om landskabernes værdier og muligheder, idet landskabernes natur- og kulturindhold danner grundlag for nye initiativer.

 

Landskaberne danner ofte ramme om modstridende interesser mellem landskab og anvendelse til erhverv herunder landbrug, byudvikling eller rekreative oplevelser. Der skal foretages mange afvejninger for at sikre balancen mellem benyttelse og beskyttelse af landskaberne. De overordnede landskabstræk skal styrkes, også i mødet med byen. Sammenhængende natur- og kulturlandskaber skal sikres og friholdes for byggeri og anlæg.

 

Hjørring Kommune har fokus på at skabe positivt samspil mellem byggeri og landskab i det åbne land. Hjørring Kommune har udarbejdet en Visuel arkitekturguide for det åbne land, der er tænkt som et støtteredskab, som kan fremme en dialog om arkitektonisk og visuel kvalitet i det åbne land. Guiden er tænkt som inspiration til, hvordan nyt byggeri og andre anlæg kan placeres i det åbne land således, at der opstår et positivt samspil mellem byggeri og landskab.

 

Hjørring Kommune arbejder på at sikre god tilgængelighed for alle til det åbne land og bedst mulig offentlig adgang til de attraktive landskaber og naturområder. 

Landskabet er den fysiske ramme for vores liv og spiller sammen med naturen en vigtig rolle for vores livskvalitet.  Hjørring Kommune rummer stor landskabsvariation og har vigtige overordnede landskabssammenhænge til nabokommunerne.

 

Landskabet er i stadig forandring som følge af den teknologiske og samfundsmæssige udvikling med markante ændringer i bosætningsmønster, trafikanlæg og erhvervsmønster. Det er fortsat vigtigt at fastholde den tydelige afgrænsning af de bynære landskaber og grønne kiler i forhold til de bebyggede arealer. Det er vigtigt at sikre det karakteristiske træk i landskabet i form af en tydelig grænse mellem by og det åbne land.

 

Udviklingen ses også i landdistriktet, hvor landsbyerne og landskabet ændrer sig hele tiden. Den strukturelle udvikling i landbruget med færre og større landbrug, sammenlagte marker, ændringer i afgrøder og nye store driftsanlæg vil sætte markante spor i landskabet. Landbrugsloven er ændret således, at der kan etableres jordløse husdyrsproduktioner samt husdyrsproduktioner uden maksimumgrænse for antal dyreenheder.

 

Det betyder, at den samlede bygningsmasse til en bedrift vil kunne blive så stor, at der kan opstå industrilignende byggeri i det åbne land. Fælles biogasanlæg vil også skulle indpasses i landskabet. Udviklingen medfører behov for at sikre eksisterende landskabelige værdier samtidig med, at der tages stilling til hvilket landskab, der ønskes i fremtiden.

 

Geosites - geologiske lokaliteter af international betydning

Der er mange lokaliteter i Danmark, som viser dele af historien om landskabets dannelse. Ca. 200 sådanne illustrative lokaliteter er udpeget som nationale geologiske interesseområder, som bør nyde en form for beskyttelse. Ud af disse er 38 lokaliteter så videnskabeligt betydningsfulde, at de indgår i en international liste over GeoSites. GeoSites er altså enestående lokaliteter af international geovidenskabelig betydning. Formålet med at udpege og beskrive GeoSites er at skabe et grundlag for prioritering i planlægning og regulering under hensyntagen til bl.a. de internationale videnskabelige geologiske og geomorfologiske værdier. Læs mere på www.geosites.dk

En kortlægning af landskabskarakteren i Hjørring Kommune med udgangspunkt i terrænform, vegetation, skala, bebyggelsesstrukturer og kulturarv inddeler kommunen i følgende overordnede landskabstyper, som afgrænses af overgange og linjer i landskabet:

 

Skov- og bakkelandet

Det storbakkede morænelandskab er karakteriseret ved kuperede højdedrag vekslende med ådalsforløb og ved en stor koncentration af fortidsminder. Særlig markant er overgangene til de omkringliggende fladere landskabstyper.

 

Landbrugslandet

Yoldiafladen er karakteriseret ved et åbent landskab, som hovedsageligt består af hævet havbund fra ishavet. Landskabet fremstår som let kuperede slettelandskaber med flere eng- og mosearealer. Karaktergivende er de markante højdedrag ved f.eks. Børglum Kloster og bakkeøen med Hjørring by, samt de markante overgange til sandflugtslandskaberne ved vestkysten. Landskabstypen fortæller landsbyernes og landbrugets historie.

 

Strandvoldslandskaberne

Hvor Skagens Odde tager sin begyndelse, findes de vind- og havpåvirkede landskaber med et system af gamle strandvolde med fugtige moseområder imellem. Disse rimmer og dopper ligger som bueslag omkring f.eks. Måstrup Mose, og strukturen fremtræder tydeligt, selv hvor områderne dyrkes landbrugsmæssigt. Midt i Skagens Odde ligger Gårdbo Sø (dels Hjørring, dels Frederikshavn Kommune), som i 1800-tallet blev afdrænet og opdyrket. Her er tyndt befolket, og landskaberne udmærker sig ved værdifuld flora og fauna.

 

Kystlandet

Karakteristisk er de brede strande, klinternes dramatiske landskab f.eks. ved Lønstrup Klint og Rubjerg Knude samt klitlandskabernes dynamik, som det f.eks. ses mellem Hirtshals og Tversted. Kystlandet danner ramme om kystens kulturarv med kystnedbrydningens og sandflugtens historie, kystbyernes placering i landskabet og fiskeriets historie samt turismens udvikling.

 

 

De identitetsskabende landskaber

I ”Kulturen mellem kyst og land”, som er et kulturarvsprojekt, udarbejdet af Hjørring kommune, omtales de "identitetsskabende landskaber", som landskaber, der er kendetegnende for egnen, og som er mere eller mindre kendte i resten af landet. For borgerne udgør landskaberne en lang række af udflugtsmål og steder, der har betydning lokalt. De identitetsskabende landskaber udgør et stort potentiale for yderligere formidling og sammenkædning af oplevelser og forbindelseslinjer i landskabet i øvrigt.

 

Eksempler på identitetsskabende landskaber i Hjørring Kommune:

 

Geologisk perle: Lønstrup Klint med international geologisk betydning (et Geosite).

 

Landskabsperler: Ådalene ved Uggerby Å og Tversted Å, Simon Skrivers Klit, Det nedre løb af Liver Å og Kærsgård Strand, Tornby Klitplantage, Skallerup Indlandsklitter, Hjørring Bjerge, Præstegårdsbakkerne ved Bjergby, Hovedgården Baggesvogn, Tolne Skov og – Bakker samt Slotved Skov.

 

Udsigtspunkter: Hellehøj, Tornby Bjerg, Teglhøj, Bellevue i Hjørring, Vennebjerg Kirkebakke og Klangshøj, Vennebjerg Mølle, Rubjerg Knude, Bålhøj og Børglum Kloster Mølle. Derudover kan der ved planlægning og plejeindsats skabes fine udsigtsmuligheder fra Ilbjerge nær Hjørring, Brandbjerg i Katsig Bakker, Jomfrubjerget ved Skt. Jørgens Kilde og fra bakker i Tolne og Slotved skove samt Lunken Plantage.

 

Historiske steder: Børglum Kloster, Vrejlev Kloster, Odden Hovedgård, Hirtshals Fyr, Bækslugten i Lønstrup, Mårup Kirke, Rubjerg gamle kirkegård, Løkken by, Bjørnager og Højen, Slotved Skov, og adskillige voldsteder, helligkilder, hulveje og gamle bro- og vejstrækninger.

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort