By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Mere end 40 % af befolkningen i Hjørring Kommune bor i de mindre byer og på landet. Det vil sige i lokalbyer, landsbyer og landdistriktet.

 

Udfordringen er at skabe muligheder for udvikling og fortsat liv i landsbyerne og landdistriktet, samtidig med at det er nødvendigt at samle og fokusere indsatser og udviklingsmuligheder.

  • At igangsætte og understøtte en positiv udvikling i tæt samarbejde med Landsbyforum og lokalområder.
  • At nybyggeri til boligformål, lokale erhvervs- og serviceformål samt detailhandel, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning, kan ske ved huludfyldning i landsbyer og som mindre afrunding af landsbyer.
  • At landsbyer skal gives en forskønnelse og et kvalitetsløft over en årrække, herunder arbejde for sanering og forskønnelse i forlængelse af projekt nedslidte bygninger.

Hjørring Kommune vil fortsætte med at arbejde med forskønnelse i landsbyer i tæt samspil med borgere og ildsjæle. Nærheden til natur og landskab skal bevares og bruges aktivt i udvikling af byerne gennem planlægning for det åbne land.

 

Boligudvikling sker fremover primært i hoved- og områdebyerne. Fremadrettet skal der være mulighed for at bygge et mindre antal boliger i landsbyer i form af huludfyldning og afrunding tilpasset behov og omgivelser i den enkelte by.

 

Bebyggelse og anvendelse i det åbne land betyder store forandringer i oplevelsen af landskab og landsbyer i de kommende år. Hjørring Kommune har fokus på at skabe positivt samspil mellem byggeri og landskab i det åbne land. Kommunen har udarbejdet en Visuel arkitekturguide for det åbne land, der er tænkt som et støtteredskab, som kan fremme en dialog om arkitektonisk og visuel kvalitet i det åbne land. Guiden er tænkt som inspiration til, hvordan nyt byggeri og andre anlæg kan placeres i det åbne land således, at der opstår et positivt samspil mellem byggeri og landskab.

 

Der skal laves selvstændigt temaarbejde for landdistriktet og for anvendelsen af det åbne land. Politik formuleres på baggrund af indspil eksempelvis fra landsbyforum, landbruget, kulturarvskommuneprojektet og turismen m.fl.

 

Der er forskel på de tilbud, der findes i forskellige bystørrelser – og sådan må det godt være, for store og små byer skal supplere hinanden frem for at have ens tilbud. Det er dog vigtigt at fremhæve, at der er aktiviteter og støttemuligheder, som skal være reserveret særligt til mindste byer.

 

Det betyder, at der fortsat skal arbejdes med sanering af nedslidte bygninger i det åbne land og landsbyerne for at modvirke forfald. Der skal også fortsat ydes støtte til borgerprojekter i form af matchningsmidler, der kan hjælpe projekter i nærmiljøet på vej. Kommunen har gennem projektet ”Samling og Sammenhold” taget initiativ til en dialog med hver af de landsbyer og lokalbyer, der oplevede, at de kommunale skoletilbud blev lukket i 2011 for at finde holdbare og bæredygtige løsninger for fritidslivet i byerne.

Levevilkårene i de mindre byer og landområderne har været og er fortsat et meget diskuteret emne. Der sker i øjeblikket en fraflytning fra lokalbyer, landsbyer og fra landdistriktet, men byrådet ønsker en udvikling, som både vægter byer og landdistrikter. Det er dog en kendsgerning, at der skal være et vist befolkningsgrundlag for at kunne opretholde offentlig og privat service, skoler og institutioner samt detailhandel.

 

Ildsjæle og et rigt foreningsliv er lige så vigtigt for en bys liv som offentlig service. Dermed har det stor betydning, hvordan en by kan matche de behov, der er for boliger, oplevelser eller erhvervsmuligheder i hele kommunen.

 

Blandt andre faktorer, som har indflydelse på, hvor attraktivt et område opfattes, er landskabet og naturen, herunder muligheden for at bo tæt på smuk natur med adgang via stier ud i landskabet. Det kan derfor have stor værdi at etablere f.eks. stisystemer til større naturområder og skovrejsning.

 

Også kulturarven i et område har betydning, og da Hjørring Kommune er rig på både steder og fortællinger, er der her en ressource, der umiddelbart kan anvendes til at fortælle om områdets historie og profil.

I landzone kan byggeri til boligforml, lokale erhvervs- og serviceforml samt detailhandel, der alene betjener lokalomrdets daglige forsyning, som hovedregel kun ske ved huludfyldning i landsbyer og som mindre afrunding af landsbyer.
 
Landsbyer ligger i landzone, og der m ikke ske en egentlig byudvikling. Af flere grunde kan det dog vre nskeligt at sikre afrundinger og udfyldninger i de mindre bysamfund i landzone.

Udfyldning i eller afrunding af en landsby betyder, at ny bebyggelse skal placeres i tt tilknytning til eksisterende bebyggelse og p en sdan mde, at der bygges videre ud fra bebyggelsesmnstre og gadeforlb, der er karakteristiske for byen. Huludfyldning skal ske inden for den eksisterende kommuneplanramme. Afrunding af en landsby krver som udgangspunkt en landzonelokalplan.

Konsekvenserne af byggeri i landsbyerne br nje overvejes, da det er vigtigt ikke at svkke grundlaget for at opretholde service i lokalbyerne. I planlgningen br der desuden tages hensyn til bevarelse af landsbymiljernes kvaliteter, eksisterende landbrug samt andre eksisterende, mindre erhvervsvirksomheder.

Retningslinjen omfatter ikke byggeri til jordbrugs- og skoverhverv.

 

Uformeldt mødested i Vrensted 
 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort