By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Landbruget er en historisk vigtig del med stor betydning for udvikling i og af det åbne land. Mange landbrugsområder indeholder således værdi for landskabet, kulturarven og naturen. Landbrugsdriften er ofte med til at opretholde disse værdier særligt ved afgræsning af enge og overdrev. Ved ændret arealanvendelse eller landbrugsdrift skal disse hensyn søges tilgodeset, og mulighederne for forbedringer af disse kvaliteter understøttes.

  • At fastholde og udvikle en alsidig og miljømæssig bæredygtig landbrugsproduktion.
  • At udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder skal sikre den bedste dyrkningsjord til fortsat landbrugsdrift.
  • At der inden næste kommuneplanrevision arbejdes videre med at udpege velegnede områder for placering af store husdyrbrug.
  • At medvirke til at skabe og sikre fremtidig udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed for landbrugserhvervet.

For at sikre de landbrugsarealer, der ikke er i konflikt med andre interesser, er der udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, hvor der ikke må ske byudvikling, opførsel af tekniske anlæg eller andre anlæg som bevirker, at landbrugsdriften forringes i disse områder.

 

I de værdifulde landbrugsområder kan der ske en vis byudvikling og ændret arealanvendelse, hvis der tages hensyn til landbrugsinteresserne.

 

Der skal inden næste kommuneplanrevision arbejdes videre med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og udpegning af områder til store husdyrbrug. Arbejdet med de to typer af udpegninger skal ende med en sammenhængende temaplan for den fremtidige landbrugsplanlægning. Temaplanen vil samtidig lægge op til mere præcise retningslinjer for, hvor det er attraktivt for både kommunen og for landbruget at placere store husdyrbrug.

 

Arbejdet med en fremtidig landbrugsplanlægning skal foregå i samarbejde med landbrugserhvervet og interesseorganisationer.    

De mange interesser, der er knyttet til det åbne land, vil i nogle tilfælde medføre en reduktion i omfanget af landbrugsareal samt en begrænsning i, hvordan den jordbrugsmæssige drift kan foregå.

 

Store dele af de værdifulde landbrugsområder er præget af intensiv husdyrproduktion. I disse områder kan de enkelte bedrifters behov for fortsat udvikling i form af udvidelser være vanskelige at sikre, da der er stor konkurrence om jorden. Der er foretaget store investeringer i produktionsanlæg, og disse investeringer medfører sammen med konkurrencen om jorden et særligt stort behov for varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser.

 

Det er Byrådets holdning, at arealer til jordbrugsdrift i størst muligt omfang bør friholdes for andre aktiviteter. Ved nødvendig inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål såsom byvækst, tekniske anlæg, naturgenopretningsprojekter eller ferie- og fritidsformål vil Byrådet arbejde for, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højst nødvendigt.

 

Særligt vil Byrådet arbejde for at friholde de bedste dyrkningsjorder for anden anvendelse, der er uforenelig med landbrugsinteresserne, ligesom arealer med særlig stor husdyrproduktion skal søges sikret mod anden anvendelse.

 

De nuværende værdifulde landbrugsområder indeholder mange områder af værdi for landskab, kulturhistorie og natur. Landbrugsdriften er ofte med til at opretholde disse værdier; særligt ved afgræsning af enge og overdrev. Ved ændret arealanvendelse eller landbrugsdrift skal disse hensyn søges tilgodeset, og mulighederne for forbedring af disse kvaliteter understøttes.

 

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder er foretaget efter Statsforvaltningens jordbrugsanalyser fra 2012, hvor de mest dyrkningssikre landbrugsjorde som lerjord og sandblandet lerjord fortsat udgør Hjørring Kommunes særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegningen er fortaget ud fra den betragtning, at de dyrkningssikre jorde vil være de mest produktive i en eventuel fremtidig situation med begrænsede ressourcer. 

 

To særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget til potentielle naturområder. Det er et område ved Gårdbo Sø og del af et særligt værdifuldt landbrugsområde ved Ingstrup Sø. Der er altså ikke tale om endegyldige udpegninger, men om udpegninger, der viser, hvad der fremadrettet skal arbejdes med. 

De mange interesser, der er knyttet til det åbne land, vil i nogle tilfælde medføre en reduktion i omfanget af landbrugsareal samt en begrænsning i, hvordan den jordbrugsmæssige drift kan foregå.

 

Store dele af de værdifulde landbrugsområder er præget af intensiv husdyrproduktion. I disse områder kan de enkelte bedrifters behov for fortsat udvikling i form af udvidelser være vanskelige at sikre, da der er stor konkurrence om jorden. Der er foretaget store investeringer i produktionsanlæg, og disse investeringer medfører sammen med konkurrencen om jorden et særligt stort behov for varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser.

 

Det er Byrådets holdning, at arealer til jordbrugsdrift i størst muligt omfang bør friholdes for andre aktiviteter. Ved nødvendig inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål såsom byvækst, tekniske anlæg, naturgenopretningsprojekter eller ferie- og fritidsformål vil Byrådet arbejde for, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højst nødvendigt.

 

Særligt vil Byrådet arbejde for at friholde de bedste dyrkningsjorder for anden anvendelse, der er uforenelig med landbrugsinteresserne, ligesom arealer med særlig stor husdyrproduktion skal søges sikret mod anden anvendelse.

 

De nuværende værdifulde landbrugsområder indeholder mange områder af værdi for landskab, kulturhistorie og natur. Landbrugsdriften er ofte med til at opretholde disse værdier; særligt ved afgræsning af enge og overdrev. Ved ændret arealanvendelse eller landbrugsdrift skal disse hensyn søges tilgodeset, og mulighederne for forbedring af disse kvaliteter understøttes.

 

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder er foretaget efter Statsforvaltningens jordbrugsanalyser fra 2012, hvor de mest dyrkningssikre landbrugsjorde som lerjord og sandblandet lerjord fortsat udgør Hjørring Kommunes særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegningen er fortaget ud fra den betragtning, at de dyrkningssikre jorde vil være de mest produktive i en eventuel fremtidig situation med begrænsede ressourcer. 

 

To særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget til potentielle naturområder. Det er et område ved Gårdbo Sø og del af et særligt værdifuldt landbrugsområde ved Ingstrup Sø. Der er altså ikke tale om endegyldige udpegninger, men om udpegninger, der viser, hvad der fremadrettet skal arbejdes med. 

Ved inddragelse af landbrugsarealer til andet formål end landbrug skal generne for landbrugserhvervene begrænses mest muligt. Der skal redegøres for, hvordan den ændrede arealanvendelse påvirker landbrugsdriften, samt hvordan der er taget hensyn til landbrugets interesser. 

 

Gener for landbruget kan begrænses ved at tage hensyn til landbrugets produktionsinteresser. Interesserne omfatter jordens dyrkningssikkerhed, arealbesparelse, ejendommenes struktur- og arronderingsforhold og investeringsniveau samt forebyggelse af miljøkonflikter. Retningslinjen er hovedsagelig rettet mod anvendelse af arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlæg, infrastrukturanlæg og andre tekniske anlæg.

Retningslinjen er derimod ikke til hinder for, at der kan udarbejdes og gennemføres indsatsplaner for beskyttelsen af grundvandet. Der vil dermed kunne indføres begrænsninger for anvendelsen af gødning m.v. i de områder, hvor hensynet til drikkevandet måtte kræve det.

Kommunen lægger vægt på, at områder med de bedste jordtyper (lerjorde) fastholdes. På de mellemgode jordtyper afhænger jordbrugsinteresserne i høj grad af strukturforholdene. På den ringeste jord (grovsand) afhænger interesserne af, om der er en væsentlig husdyrproduktion.

Det er væsentligt i forhold til strukturudviklingen, at hensyn til bedrifter med store husdyrhold prioriteres højt. Placeringen af større husdyrproduktioner er ikke nødvendigvis sammenfaldene med de bedste dyrkningsjorder og husdyrproduktionerne kan give en øget efterspørgsel efter jord.

Inden for de særligt værdifulde landbrugsområder, som er udpeget på kortet, må der ikke inddrages arealer til egentlig byudvikling, arealer til betydende teknisk anlæg herunder veje og energiforsyningsanlæg samt arealer til ferie- og fritidsanlæg af overordnet betydning med mindre de er optaget i kommuneplanen eller fremmer kommuneplanens overordnede målsætninger. Dog må der inddrages arealer til det rekreative stinet.
 
Denne retningslinje betyder, at kommunen som udgangspunkt ikke må placere byudviklingen, betydende teknisk anlæg eller ferie- og fritidsanlæg af overordnet betydning inden for de særlige værdifulde landbrugsområder.

Retningslinjen er ikke et forbud mod ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse i de særligt værdifulde landbrugsområder, men angiver, at visse former for arealanvendelse og byggeri kan være uforeneligt med målsætningen. Det kan være vejanlæg, byvækst og rekreative formål. En placering af byudvikling, betydende teknisk anlæg eller ferie- og fritidsanlæg af overordnet betydning kan komme på tale, hvis de er så betydningsfulde for samfundet, at det bør føre til en nedprioritering af interesserne i det åbne land og at anvendelse ikke kan placeres andre steder.

Retningslinjen åbner mulighed for, at et tekniske anlæg eller lignende kan planlægges i et særligt værdifuldt landbrugsområde, hvis det ikke på væsentlig måde forringer arealernes anvendelse som dyrkningsjord.

Mindre anlæg, der optager og påvirker et meget lille areal, som f.eks. vindmøller, transformerstationer, vandværker og boringer, kan placeres inden for de særligt værdifulde landbrugsområder, hvis der tages hensyn til den fortsatte landbrugsdrift.

Undtaget fra retningslinjen er det overordnede rekreative stinet, som kan indpasses i områderne. Det omfatter både cykel-, ride- og vandrestier og ruter med tilhørende støttepunkter i form af primitive overnatningspladser, formidling, landskabsskiltning og lignende. Kommunale stier og ruter kan også etableres i områderne.
I værdifulde landbrugsområder, som er udpeget på kortet, skal hensynet til jordbrugserhvervene varetages i balance med hensynet til de øvrige åben land interesser og byudviklingsinteresser mv.

I værdifulde landbrugsområder kan der ske en ændret arealanvendelse til bl.a. råstofindvinding, naturgenopretningsprojekter og til fremme af friluftslivets udfoldelsesmuligheder, under den forudsætning, at ændringen ikke fjerner grundlaget for opretholdelse af særligt værdifulde landskaber og særlige kulturtræk.
 
I værdifulde landbrugsområder skal andre interesser tilgodeses, men hovedhensynet er jordens dyrkningsmuligheder, landbrugets investeringer i produktionsapparat og mulighederne for en rationel landbrugsdrift. Retningslinjen præciserer, at byudvikling og lignende skal tage hensyn til blandt andet jordbrugsinteresserne i det åbne land.

For landbruget gælder især, at arealforbruget af landbrugsjord ved byudvikling skal søges begrænset, samt at der skal tages hensyn til landbrugets fortsatte driftsmuligheder og struktur.

I konkrete tilfælde skal der ske en afvejning af benyttelses- og beskyttelsesinteresserne. Interesserne skal så vidt muligt afbøjes mod hinanden ud fra princippet om flersidig arealanvendelse. Flersidig arealanvendelse betyder, at der inden for områderne kan finde andre aktiviteter sted uden at den væsentlige interesse udpeget i kommuneplanen nedprioriteres. Det gælder således byudvikling, veje, tekniske anlæg, naturgenopretning, recipient og råstofindvinding osv.

Hvor interesserne ikke kan forenes, må der ske en prioritering ud fra en samlet afvejning med hovedvægten på langsigtede og bæredygtige jordbrugsinteresser.
De områder, der jf. kortet er udpeget til placering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug, er hensigtsmæssige i forhold til nærhed til områder udpeget til biogasanlæg og nærhed til overordnede trafikveje og vejklasser derover.

Ved placeringen skal der herudover tages hensyn til natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og beskyttet landskab samt nabohensyn.
 
Retningslinjen betyder, at kommunen i forbindelse med miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug, hvor der opføres nye store anlæg eller bygninger i sagsbehandlingen skal tage udgangspunkt i, at lokalisering er velegnet, hvis anlægget ligger indenfor de udpegede områder. Ved store husdyrbrug menes der husdyrbrug med over 500 DE.


Det er vigtigt, at der er nærhed til det overordnede vejnet, da der vil være en del trafik til de store husdyrbrug. Der er en nærhed til det ordnede vejnet, når husdyrbruget ligger indenfor en kort tilkørselsafstand til en overordnet vej, og der er gode adgangsforhold til vejen. Det vil sige, at der ikke sker væsentlig trafik forbi naboer eller igennem landsbyer, hvis trafikken sker på mindre veje. Overordnede trafikveje og vejklasser derover kan ses i retningslinje 4.1.


Det er vigtigt, at der er nærhed til biogasanlæg, fordi det vil skabe gode muligheder for at afsætte gylle fra husdyrbruget og for at minimere trafik mellem landbruget og biogasanlægget. Nærhed til biogasanlæg eller potentielle områder til biogasanlæg betyder, at husdyrbruget skal ligge indenfor en kort tilkørselsafstand, og der skal være gode adgangsforhold hen til biogasanlægget.


Nærhed til biogasanlæg er samtidig vigtig, så der skabes mulighed for etablering af rørledning til transport af gylle mellem husdyrbruget og biogasanlægget. Potentielle områder til biogasanlæg kan ses i retningslinje 5.7.

Hjørring Kommune har i Visuel Arkitekturguide for det åbne land udarbejdet en række anbefalinger for beliggenhed og udformning af bebyggelse i det åbne land.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort

 

Visuel Arkitekturguide for det åbne land