By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Landbruget er en historisk vigtig del med stor betydning for udvikling i og af det åbne land. Mange landbrugsområder indeholder således værdi for landskabet, kulturarven og naturen. Landbrugsdriften er ofte med til at opretholde disse værdier særligt ved afgræsning af enge og overdrev. Ved ændret arealanvendelse eller landbrugsdrift skal disse hensyn søges tilgodeset, og mulighederne for forbedringer af disse kvaliteter understøttes.

  • At fastholde og udvikle en alsidig og miljømæssig bæredygtig landbrugsproduktion.
  • At udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder skal sikre den bedste dyrkningsjord til fortsat landbrugsdrift.
  • At der inden næste kommuneplanrevision arbejdes videre med at udpege velegnede områder for placering af store husdyrbrug.
  • At medvirke til at skabe og sikre fremtidig udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed for landbrugserhvervet.

For at sikre de landbrugsarealer, der ikke er i konflikt med andre interesser, er der udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, hvor der ikke må ske byudvikling, opførsel af tekniske anlæg eller andre anlæg som bevirker, at landbrugsdriften forringes i disse områder.

 

I de værdifulde landbrugsområder kan der ske en vis byudvikling og ændret arealanvendelse, hvis der tages hensyn til landbrugsinteresserne.

 

Der skal inden næste kommuneplanrevision arbejdes videre med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og udpegning af områder til store husdyrbrug. Arbejdet med de to typer af udpegninger skal ende med en sammenhængende temaplan for den fremtidige landbrugsplanlægning. Temaplanen vil samtidig lægge op til mere præcise retningslinjer for, hvor det er attraktivt for både kommunen og for landbruget at placere store husdyrbrug.

 

Arbejdet med en fremtidig landbrugsplanlægning skal foregå i samarbejde med landbrugserhvervet og interesseorganisationer.    

De mange interesser, der er knyttet til det åbne land, vil i nogle tilfælde medføre en reduktion i omfanget af landbrugsareal samt en begrænsning i, hvordan den jordbrugsmæssige drift kan foregå.

 

Store dele af de værdifulde landbrugsområder er præget af intensiv husdyrproduktion. I disse områder kan de enkelte bedrifters behov for fortsat udvikling i form af udvidelser være vanskelige at sikre, da der er stor konkurrence om jorden. Der er foretaget store investeringer i produktionsanlæg, og disse investeringer medfører sammen med konkurrencen om jorden et særligt stort behov for varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser.

 

Det er Byrådets holdning, at arealer til jordbrugsdrift i størst muligt omfang bør friholdes for andre aktiviteter. Ved nødvendig inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål såsom byvækst, tekniske anlæg, naturgenopretningsprojekter eller ferie- og fritidsformål vil Byrådet arbejde for, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højst nødvendigt.

 

Særligt vil Byrådet arbejde for at friholde de bedste dyrkningsjorder for anden anvendelse, der er uforenelig med landbrugsinteresserne, ligesom arealer med særlig stor husdyrproduktion skal søges sikret mod anden anvendelse.

 

De nuværende værdifulde landbrugsområder indeholder mange områder af værdi for landskab, kulturhistorie og natur. Landbrugsdriften er ofte med til at opretholde disse værdier; særligt ved afgræsning af enge og overdrev. Ved ændret arealanvendelse eller landbrugsdrift skal disse hensyn søges tilgodeset, og mulighederne for forbedring af disse kvaliteter understøttes.

 

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder er foretaget efter Statsforvaltningens jordbrugsanalyser fra 2012, hvor de mest dyrkningssikre landbrugsjorde som lerjord og sandblandet lerjord fortsat udgør Hjørring Kommunes særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegningen er fortaget ud fra den betragtning, at de dyrkningssikre jorde vil være de mest produktive i en eventuel fremtidig situation med begrænsede ressourcer. 

 

To særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget til potentielle naturområder. Det er et område ved Gårdbo Sø og del af et særligt værdifuldt landbrugsområde ved Ingstrup Sø. Der er altså ikke tale om endegyldige udpegninger, men om udpegninger, der viser, hvad der fremadrettet skal arbejdes med. 

De mange interesser, der er knyttet til det åbne land, vil i nogle tilfælde medføre en reduktion i omfanget af landbrugsareal samt en begrænsning i, hvordan den jordbrugsmæssige drift kan foregå.

 

Store dele af de værdifulde landbrugsområder er præget af intensiv husdyrproduktion. I disse områder kan de enkelte bedrifters behov for fortsat udvikling i form af udvidelser være vanskelige at sikre, da der er stor konkurrence om jorden. Der er foretaget store investeringer i produktionsanlæg, og disse investeringer medfører sammen med konkurrencen om jorden et særligt stort behov for varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser.

 

Det er Byrådets holdning, at arealer til jordbrugsdrift i størst muligt omfang bør friholdes for andre aktiviteter. Ved nødvendig inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål såsom byvækst, tekniske anlæg, naturgenopretningsprojekter eller ferie- og fritidsformål vil Byrådet arbejde for, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højst nødvendigt.

 

Særligt vil Byrådet arbejde for at friholde de bedste dyrkningsjorder for anden anvendelse, der er uforenelig med landbrugsinteresserne, ligesom arealer med særlig stor husdyrproduktion skal søges sikret mod anden anvendelse.

 

De nuværende værdifulde landbrugsområder indeholder mange områder af værdi for landskab, kulturhistorie og natur. Landbrugsdriften er ofte med til at opretholde disse værdier; særligt ved afgræsning af enge og overdrev. Ved ændret arealanvendelse eller landbrugsdrift skal disse hensyn søges tilgodeset, og mulighederne for forbedring af disse kvaliteter understøttes.

 

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder er foretaget efter Statsforvaltningens jordbrugsanalyser fra 2012, hvor de mest dyrkningssikre landbrugsjorde som lerjord og sandblandet lerjord fortsat udgør Hjørring Kommunes særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegningen er fortaget ud fra den betragtning, at de dyrkningssikre jorde vil være de mest produktive i en eventuel fremtidig situation med begrænsede ressourcer. 

 

To særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget til potentielle naturområder. Det er et område ved Gårdbo Sø og del af et særligt værdifuldt landbrugsområde ved Ingstrup Sø. Der er altså ikke tale om endegyldige udpegninger, men om udpegninger, der viser, hvad der fremadrettet skal arbejdes med. 

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort

 

Visuel Arkitekturguide for det åbne land