By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Landbruget er en historisk vigtig del med stor betydning for udvikling i og af det åbne land. Mange landbrugsområder indeholder således værdi for landskabet, kulturarven og naturen. Landbrugsdriften er ofte med til at opretholde disse værdier særligt ved afgræsning af enge og overdrev. Ved ændret arealanvendelse eller landbrugsdrift skal disse hensyn søges tilgodeset, og mulighederne for forbedringer af disse kvaliteter understøttes.

  • At fastholde og udvikle en alsidig og miljømæssig bæredygtig landbrugsproduktion.
  • At udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder skal sikre den bedste dyrkningsjord til fortsat landbrugsdrift.
  • At der inden næste kommuneplanrevision arbejdes videre med at udpege velegnede områder for placering af store husdyrbrug.
  • At medvirke til at skabe og sikre fremtidig udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed for landbrugserhvervet.

For at sikre de landbrugsarealer, der ikke er i konflikt med andre interesser, er der udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, hvor der ikke må ske byudvikling, opførsel af tekniske anlæg eller andre anlæg som bevirker, at landbrugsdriften forringes i disse områder.

 

I de værdifulde landbrugsområder kan der ske en vis byudvikling og ændret arealanvendelse, hvis der tages hensyn til landbrugsinteresserne.

 

Der skal inden næste kommuneplanrevision arbejdes videre med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og udpegning af områder til store husdyrbrug. Arbejdet med de to typer af udpegninger skal ende med en sammenhængende temaplan for den fremtidige landbrugsplanlægning. Temaplanen vil samtidig lægge op til mere præcise retningslinjer for, hvor det er attraktivt for både kommunen og for landbruget at placere store husdyrbrug.

 

Arbejdet med en fremtidig landbrugsplanlægning skal foregå i samarbejde med landbrugserhvervet og interesseorganisationer.    

De mange interesser, der er knyttet til det åbne land, vil i nogle tilfælde medføre en reduktion i omfanget af landbrugsareal samt en begrænsning i, hvordan den jordbrugsmæssige drift kan foregå.

 

Store dele af de værdifulde landbrugsområder er præget af intensiv husdyrproduktion. I disse områder kan de enkelte bedrifters behov for fortsat udvikling i form af udvidelser være vanskelige at sikre, da der er stor konkurrence om jorden. Der er foretaget store investeringer i produktionsanlæg, og disse investeringer medfører sammen med konkurrencen om jorden et særligt stort behov for varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser.

 

Det er Byrådets holdning, at arealer til jordbrugsdrift i størst muligt omfang bør friholdes for andre aktiviteter. Ved nødvendig inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål såsom byvækst, tekniske anlæg, naturgenopretningsprojekter eller ferie- og fritidsformål vil Byrådet arbejde for, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højst nødvendigt.

 

Særligt vil Byrådet arbejde for at friholde de bedste dyrkningsjorder for anden anvendelse, der er uforenelig med landbrugsinteresserne, ligesom arealer med særlig stor husdyrproduktion skal søges sikret mod anden anvendelse.

 

De nuværende værdifulde landbrugsområder indeholder mange områder af værdi for landskab, kulturhistorie og natur. Landbrugsdriften er ofte med til at opretholde disse værdier; særligt ved afgræsning af enge og overdrev. Ved ændret arealanvendelse eller landbrugsdrift skal disse hensyn søges tilgodeset, og mulighederne for forbedring af disse kvaliteter understøttes.

 

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder er foretaget efter Statsforvaltningens jordbrugsanalyser fra 2012, hvor de mest dyrkningssikre landbrugsjorde som lerjord og sandblandet lerjord fortsat udgør Hjørring Kommunes særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegningen er fortaget ud fra den betragtning, at de dyrkningssikre jorde vil være de mest produktive i en eventuel fremtidig situation med begrænsede ressourcer. 

 

To særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget til potentielle naturområder. Det er et område ved Gårdbo Sø og del af et særligt værdifuldt landbrugsområde ved Ingstrup Sø. Der er altså ikke tale om endegyldige udpegninger, men om udpegninger, der viser, hvad der fremadrettet skal arbejdes med. 

De mange interesser, der er knyttet til det åbne land, vil i nogle tilfælde medføre en reduktion i omfanget af landbrugsareal samt en begrænsning i, hvordan den jordbrugsmæssige drift kan foregå.

 

Store dele af de værdifulde landbrugsområder er præget af intensiv husdyrproduktion. I disse områder kan de enkelte bedrifters behov for fortsat udvikling i form af udvidelser være vanskelige at sikre, da der er stor konkurrence om jorden. Der er foretaget store investeringer i produktionsanlæg, og disse investeringer medfører sammen med konkurrencen om jorden et særligt stort behov for varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser.

 

Det er Byrådets holdning, at arealer til jordbrugsdrift i størst muligt omfang bør friholdes for andre aktiviteter. Ved nødvendig inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål såsom byvækst, tekniske anlæg, naturgenopretningsprojekter eller ferie- og fritidsformål vil Byrådet arbejde for, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højst nødvendigt.

 

Særligt vil Byrådet arbejde for at friholde de bedste dyrkningsjorder for anden anvendelse, der er uforenelig med landbrugsinteresserne, ligesom arealer med særlig stor husdyrproduktion skal søges sikret mod anden anvendelse.

 

De nuværende værdifulde landbrugsområder indeholder mange områder af værdi for landskab, kulturhistorie og natur. Landbrugsdriften er ofte med til at opretholde disse værdier; særligt ved afgræsning af enge og overdrev. Ved ændret arealanvendelse eller landbrugsdrift skal disse hensyn søges tilgodeset, og mulighederne for forbedring af disse kvaliteter understøttes.

 

Udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder er foretaget efter Statsforvaltningens jordbrugsanalyser fra 2012, hvor de mest dyrkningssikre landbrugsjorde som lerjord og sandblandet lerjord fortsat udgør Hjørring Kommunes særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegningen er fortaget ud fra den betragtning, at de dyrkningssikre jorde vil være de mest produktive i en eventuel fremtidig situation med begrænsede ressourcer. 

 

To særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget til potentielle naturområder. Det er et område ved Gårdbo Sø og del af et særligt værdifuldt landbrugsområde ved Ingstrup Sø. Der er altså ikke tale om endegyldige udpegninger, men om udpegninger, der viser, hvad der fremadrettet skal arbejdes med. 

Ved inddragelse af landbrugsarealer til andet forml end landbrug skal generne for landbrugserhvervene begrnses mest muligt. Der skal redegres for, hvordan den ndrede arealanvendelse pvirker landbrugsdriften, samt hvordan der er taget hensyn til landbrugets interesser.

 

Gener for landbruget kan begrnses ved at tage hensyn til landbrugets produktionsinteresser. Interesserne omfatter jordens dyrkningssikkerhed, arealbesparelse, ejendommenes struktur- og arronderingsforhold og investeringsniveau samt forebyggelse af miljkonflikter. Retningslinjen er hovedsagelig rettet mod anvendelse af arealer til byudvikling, ferie- og fritidsanlg, infrastrukturanlg og andre tekniske anlg.

Retningslinjen er derimod ikke til hinder for, at der kan udarbejdes og gennemfres indsatsplaner for beskyttelsen af grundvandet. Der vil dermed kunne indfres begrnsninger for anvendelsen af gdning m.v. i de omrder, hvor hensynet til drikkevandet mtte krve det.

Kommunen lgger vgt p, at omrder med de bedste jordtyper (lerjorde) fastholdes. P de mellemgode jordtyper afhnger jordbrugsinteresserne i hj grad af strukturforholdene. P den ringeste jord (grovsand) afhnger interesserne af, om der er en vsentlig husdyrproduktion.

Det er vsentligt i forhold til strukturudviklingen, at hensyn til bedrifter med store husdyrhold prioriteres hjt. Placeringen af strre husdyrproduktioner er ikke ndvendigvis sammenfaldene med de bedste dyrkningsjorder og husdyrproduktionerne kan give en get eftersprgsel efter jord.

Inden for de srligt vrdifulde landbrugsomrder, som er udpeget p kortet, m der ikke inddrages arealer til egentlig byudvikling, arealer til betydende teknisk anlg herunder veje og energiforsyningsanlg samt arealer til ferie- og fritidsanlg af overordnet betydning med mindre de er optaget i kommuneplanen eller fremmer kommuneplanens overordnede mlstninger. Dog m der inddrages arealer til det rekreative stinet.
 
Denne retningslinje betyder, at kommunen som udgangspunkt ikke m placere byudviklingen, betydende teknisk anlg eller ferie- og fritidsanlg af overordnet betydning inden for de srlige vrdifulde landbrugsomrder.

Retningslinjen er ikke et forbud mod ny bebyggelse eller ndret arealanvendelse i de srligt vrdifulde landbrugsomrder, men angiver, at visse former for arealanvendelse og byggeri kan vre uforeneligt med mlstningen. Det kan vre vejanlg, byvkst og rekreative forml. En placering af byudvikling, betydende teknisk anlg eller ferie- og fritidsanlg af overordnet betydning kan komme p tale, hvis de er s betydningsfulde for samfundet, at det br fre til en nedprioritering af interesserne i det bne land og at anvendelse ikke kan placeres andre steder.

Retningslinjen bner mulighed for, at et tekniske anlg eller lignende kan planlgges i et srligt vrdifuldt landbrugsomrde, hvis det ikke p vsentlig mde forringer arealernes anvendelse som dyrkningsjord.

Mindre anlg, der optager og pvirker et meget lille areal, som f.eks. vindmller, transformerstationer, vandvrker og boringer, kan placeres inden for de srligt vrdifulde landbrugsomrder, hvis der tages hensyn til den fortsatte landbrugsdrift.

Undtaget fra retningslinjen er det overordnede rekreative stinet, som kan indpasses i omrderne. Det omfatter bde cykel-, ride- og vandrestier og ruter med tilhrende stttepunkter i form af primitive overnatningspladser, formidling, landskabsskiltning og lignende. Kommunale stier og ruter kan ogs etableres i omrderne.
I vrdifulde landbrugsomrder, som er udpeget p kortet, skal hensynet til jordbrugserhvervene varetages i balance med hensynet til de vrige ben land interesser og byudviklingsinteresser mv.

I vrdifulde landbrugsomrder kan der ske en ndret arealanvendelse til bl.a. rstofindvinding, naturgenopretningsprojekter og til fremme af friluftslivets udfoldelsesmuligheder, under den forudstning, at ndringen ikke fjerner grundlaget for opretholdelse af srligt vrdifulde landskaber og srlige kulturtrk.
 
I vrdifulde landbrugsomrder skal andre interesser tilgodeses, men hovedhensynet er jordens dyrkningsmuligheder, landbrugets investeringer i produktionsapparat og mulighederne for en rationel landbrugsdrift. Retningslinjen prciserer, at byudvikling og lignende skal tage hensyn til blandt andet jordbrugsinteresserne i det bne land.

For landbruget glder isr, at arealforbruget af landbrugsjord ved byudvikling skal sges begrnset, samt at der skal tages hensyn til landbrugets fortsatte driftsmuligheder og struktur.

I konkrete tilflde skal der ske en afvejning af benyttelses- og beskyttelsesinteresserne. Interesserne skal s vidt muligt afbjes mod hinanden ud fra princippet om flersidig arealanvendelse. Flersidig arealanvendelse betyder, at der inden for omrderne kan finde andre aktiviteter sted uden at den vsentlige interesse udpeget i kommuneplanen nedprioriteres. Det glder sledes byudvikling, veje, tekniske anlg, naturgenopretning, recipient og rstofindvinding osv.

Hvor interesserne ikke kan forenes, m der ske en prioritering ud fra en samlet afvejning med hovedvgten p langsigtede og bredygtige jordbrugsinteresser.
De omrder, der jf. kortet er udpeget til placering af driftsbygninger og driftsanlg til store husdyrbrug, er hensigtsmssige i forhold til nrhed til omrder udpeget til biogasanlg og nrhed til overordnede trafikveje og vejklasser derover.

Ved placeringen skal der herudover tages hensyn til natur- og landskabsfredninger, beskyttet natur og beskyttet landskab samt nabohensyn.
 
Retningslinjen betyder, at kommunen i forbindelse med miljgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug, hvor der opfres nye store anlg eller bygninger i sagsbehandlingen skal tage udgangspunkt i, at lokalisering er velegnet, hvis anlgget ligger indenfor de udpegede omrder. Ved store husdyrbrug menes der husdyrbrug med over 500 DE.


Det er vigtigt, at der er nrhed til det overordnede vejnet, da der vil vre en del trafik til de store husdyrbrug. Der er en nrhed til det ordnede vejnet, nr husdyrbruget ligger indenfor en kort tilkrselsafstand til en overordnet vej, og der er gode adgangsforhold til vejen. Det vil sige, at der ikke sker vsentlig trafik forbi naboer eller igennem landsbyer, hvis trafikken sker p mindre veje. Overordnede trafikveje og vejklasser derover kan ses i retningslinje 4.1.


Det er vigtigt, at der er nrhed til biogasanlg, fordi det vil skabe gode muligheder for at afstte gylle fra husdyrbruget og for at minimere trafik mellem landbruget og biogasanlgget. Nrhed til biogasanlg eller potentielle omrder til biogasanlg betyder, at husdyrbruget skal ligge indenfor en kort tilkrselsafstand, og der skal vre gode adgangsforhold hen til biogasanlgget.


Nrhed til biogasanlg er samtidig vigtig, s der skabes mulighed for etablering af rrledning til transport af gylle mellem husdyrbruget og biogasanlgget. Potentielle omrder til biogasanlg kan ses i retningslinje 5.7.

Hjrring Kommune har i Visuel Arkitekturguide for det bne land udarbejdet en rkke anbefalinger for beliggenhed og udformning af bebyggelse i det bne land.

 

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort

 

Visuel Arkitekturguide for det åbne land