By Land Landsbyer og Landdistrikt Skovrejsning Landbrug Råstoffer Landskab lavbundsarealer_ Kysten Kystvande Vandløb og søer Natur Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Hjørring Kommune har 52 km kyststrækning med nogle af landets bedste og mest udsøgte badestrande. Rent badevand er en særdeles værdifuld naturressource.

 

Skagerrak er hovedrecipient for Hjørring Kommune, og i mindre omfang afledes til Kattegat og Limfjorden.

 

Beskyttelse af kystvandene sker gennem retningslinjer i de statslige vandplaner. Kommuneplanen indeholder derfor kun retningslinjer for anvendelse af kystvande.

  • At kystvandene skal fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv.
  • At aktiviteter, der foregår på land, ikke må modvirke, at vandkvalitetskrav i det kystnære vandmiljø kan opnås.
  • At grundlaget for et bæredygtigt fiskeri skal sikres.
  • At badeområder skal sikres den bedste mulige vandkvalitet.

Kystvandene skal fungere som levested for et naturligt dyre- og planteliv. Derfor skal kystvandets miljøkvalitet sikres ved at reducere tilførslen af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer direkte til kystvandet samt til grundvand, vandløb og søer, der udleder til kystvandet.

 

Ved nyetablering, ændring eller udvidelser af husdyrbrug i oplandet til Skagerrak, Kattegat og Limfjorden skal det sikres, at dette ikke på væsentlig måde modvirker opfyldelsen af målsætningerne for vandområderne.

 

Ved tilladelser til udledning af miljøfremmede stoffer skal det sikres, at vandkvalitetskravene for de enkelte stoffer i vandmiljøet skal overholdes.

 

Udledningerne af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer skal i øvrigt begrænses mest muligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Herved forstås teknik, som er teknisk gennemførlig og økonomisk opnåelig for den pågældende virksomhedstype. Kan udledningen ved bedst tilgængelig teknologi ikke bringes på et niveau, der sikrer opfyldelsen af målsætningerne for vandområdet, vil den pågældende virksomhed, som udgangspunkt ikke kunne tillades.

 

Oprensnings- og uddybningsmaterialer fra havne og sejlrender skal så vidt muligt genanvendes til anlægsarbejder eller kystsikringer. Materiale, der ikke kan genanvendes, kan efter forudgående tilladelse dumpes til søs (klappes) på en måde, så dyre- og plantelivet generes mindst muligt. Desuden skal kulturelle og rekreative interesser, sejlads, fiskeri og andre erhvervsmæssige interesser tilgodeses - dog under hensyntagen til transportafstanden mellem opgravningsområdet og klappladsen.

 

Grundlaget for bæredygtigt fiskeri skal sikres ved at vægte de miljømæssige aspekter ved myndighedsbehandling af sager, der kan påvirke de kystnære områder negativt. Det vil fremme et alsidigt dyre- og planteliv langs kysten og dermed sikre omvækst områder for fisk og deres byttedyr.

 

Der er etableret overvågning af vandkvaliteten ved alle vores badestrande. Der er ligeledes iværksat overvågning af vandkvaliteten i Uggerby Å for at kunne spore forureningskilder. Der arbejdes herudover for at mindske antallet af overløb med spildevand fra renseanlæg.

Kystvandene indgår i et kredsløb af vandmiljø, som modtager af alt spildevand og forurenede stoffer, der er produceret på land, og som tilføres via vandløb og grundvandsstrømningerne. Ofte ses effekterne af forurenende stoffer ikke, før de når kystvandene.

 

Skagerrak er hovedrecipient for Hjørring Kommune, og i mindre omfang afledes til Kattegat og Limfjorden. De største bidrag til udledning af næringsstoffer til Skagerrak kommer fra renseanlæg, industri, spredt bebyggelse, dambrug og landbrug.

 

Aktiviteter i forbindelse med produktion indenfor industri og landbrug medfører, at der udover næringsstoffer også udledes en lang række forskellige kemiske stoffer (miljøfremmede stoffer) til vandmiljøet. Stofferne kan eksempelvis være kræftfremkaldende eller hormonlignende og dermed skadelige for dyr og mennesker. Stoffernes effekt på miljøet er ofte ikke særlig godt undersøgt, ligesom den effekt, de eventuelt kan have, når de blandes, er ukendt.

 

Ud for Hirtshals er udledningen af miljøfremmede stoffer er et problem på visse strækninger i områder længere væk fra kysten. Her er koncentrationerne er på et niveau, hvor der er risiko for negative effekter på områdets dyre- og planteliv.

 

Der er ikke analyseret for organiske miljøfremmede stoffer tæt ved kysten, men det er rimeligt at antage, at koncentrationerne af miljøfarlige stoffer er højere tæt på land end ude i åbent vand. Når grænseværdierne er overskredet på åbent vand, er der dermed stor risiko for, at de også giver anledning til problemer i områder tæt ved kysten.

 

Det forventede varmere klima som følge af klimaændringer vil give større mængder af næringsstoffer i Skagerrak ved ændringer i bl.a. nedbørsforhold og derved afledte ændringer i afstrømning og udvaskning af næringsstoffer.

 

Der er udpeget 3 marine Natura 2000 områder på Kyststrækningen i Hjørring Kommune: Lønstrup Rødgrund, Knudegrund og Skagens Gren og Skagerrak. Alle 3 områder er med udpegningen omfattet af Habitatdirektivet. De generelle bevaringsmålsætninger, som følger af direktivet, betyder, at gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for at beskytte, skal sikres og genoprettes.

Se mere om: Internationale naturbeskyttelsesområder (natur)

 

Kystvandene i Hjørring Kommune opfylder ikke de statslige vandplaners miljømål om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. God økologisk kvalitet betyder, at vandkvaliteten kun er svagt ændret af menneskelig aktivitet og kun afviger lidt fra, hvad der normalt gælder under uberørte forhold. Ifølge vandrammedirektivet skal miljømålet være opnået senest med udgangen af 2015. I vandplanerne er der opstillede en række bindende retningslinjer, der skal overholdes ved myndighedsbehandling af sager, for at opnå miljømålet.

 

Hjørring Kommune har 52 km kyststrækning med nogle af landets bedste og mest udsøgte badestrande. Rent badevand er en særdeles værdifuld naturressource. Badevandet langs Kommunens kyster opfylder, med undtagelse af udløbene ved Uggerby Å og Liver Å, både de nationale og internationale vandkvalitetskrav. 

Kystvandene langs kommunens kyststrkning udlgges som badevand, dog undtages strkninger ved udlbene fra Liver og Uggerby samt ved Hirtshals Havn.
 
Kommunen har nogle af landets allerbedste og mest udsgte badestrande, og rent badevand er en srdeles vrdifuld naturressource. Badevandet langs kommunens kyster opfylder med f hundrede meters undtagelse svel de nationale som de internationale vandkvalitetskrav. Derfor har Byrdet udlagt havet langs kommunens kyst til badevand.

Der arbejdes for at reducere udledninger og indretninger, som giver anledning til forringet badevandskvalitet. Der vil vre specielt fokus p at registrere og reducere forhold, som giver anledning til bakteriologisk forurening ved de to store ers udlb, Liver og Uggerby .

Kildeopsporinger har indikeret, at den bakteriologiske belastning, der er ved Uggerby og Liver s udlb, stammer fra mennesker og drvtyggere. Dette betyder, at der skal vre srligt fokus p udledninger fra overfaldsbygvrker, renseanlg, regnvandsudledninger (herunder fejlkoblinger) og direkte udledninger fra beboelser i det bne land. Endvidere skal der gres en ekstra indsats for at forhindre kreaturers adgang til vandlbene.
Anlg til fiske- og muslingeopdrt skal placeres under hensyntagen til Natura 2000-omrder, miljmssige, rekreative, landskabelige, sejlads og vrige interesser i omrdet.
 
Ved lokalisering af havbrug skal der tages udgangspunkt i kortbilaget til Fdevareministeriets Havbrugsrapport. Det er Fdevareministeriet, der meddeler tilladelse til placering af opdrtsanlg efter hring af berrte kommuner, andre myndigheder samt berrte foreninger. Byrdet vil i sin hringsvurdering lgge vgt p de miljmssige, landskabelige og rekreative interesser samt hensynet til vrige interesser i omrdet.

Etablering af havbrug er VVM-pligtige og forudstter udarbejdelse af VVM-redegrelse.

 

Husmoderstranden ved Hirtshals

 

Tilbage til forsiden


 

 

  Arkitekturguiden.pdf (8.2 MB) 

 

 


 

 Se alle temakort